This page in English

Christina Carlsson Wetterberg

Tjänstetitel: Professor emerita Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Christina Carlsson Wetterberg

Om Christina Carlsson Wetterberg

Christina Carlsson Wetterberg är professor emerita i historia. Hon kom till Örebro universitet 2006 och var innan dess verksam vid Lunds universitet, dels som docent och forskarassistent vid historiska institutionen, dels som lektor/professor vid Centrum för genusvetenskap. Hennes forskning är inriktad mot 1800- och 1900-talens historia, där hon särskilt intresserat sig för vilken roll kön/genus spelat i det moderna samhällets utveckling. Äktenskapslagstiftning, social välfärd och kvinnorörelsens utveckling är några centrala forskningsområden. Under senare år har hon framförallt ägnat sig åt biografisk forskning.

Christina Carlsson Wetterberg disputerade 1986 på avhandlingen Kvinnosyn och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati ca 1880-1910. Tillsammans med Eva Österberg ledde hon senare ett forskningsprojekt om kvinnors utträde i offentligheten kring sekelskiftet 1900. Projektet utmynnade i ett antal avhandlingar och i antologin Rummet vidgas 2002. Hon har vidare tillsammans med nordiska kolleger medverkat i ett par större projekt kring äktenskapslagstiftning och välfärdsreformer i Norden, som avsatt ett flertal publikationer, bland annat boken Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, som utkom 2006 och antologin Gender Equality and Welfare Politics in Scandinavia. The limits of political ambition? 2008. Hon inledde ett eget biografiskt projekt 2003, vilket har utmynnat i ett antal artiklar och i biografin ’Bara ett öfverskott af lif’. En biografi om Frida Stéenhoff (1865-1945), utgiven 2010. Parallellt har hon har deltagit i den teoretiska debatten kring genusforskning och biografiskrivande, bland annat med artiklarna ”Från patriarkat till genussystem – och vad kommer sedan” (1992, 2004), ”Den biografiska berättelsen och sanningsanspråken” (2005) och ”Biografin som medel för att utmana stereotypa berättelser om manlig och kvinnligt” (2014) och ”Biography as a way of challenging gender stereotypes. Reflections on writing about the Swedish author and feminist Frida Stéenhoff” (2016). Därefter har hon arbetat med ett nytt biografiskt projekt om Anna Bugge Wicksell och hennes engagemang för fred och mänskliga rättigheter kring sekelskiftet 1900. som utmynnat i ett flertal artiklar och i biografin Jag saknar fruntimmer här. En biografi över Anna Bugge Wicksell, utgiven hösten 2020.

Omslag.jpgI den specialbokande tågvagnen som skulle föra sex svenska toppdiplomater från Stockholm till det allra första mötet i Nationernas förbund i Genève 1920 fanns en enda kvinna, som ”sov som en stock” mellan Hjalmar Branting och Carl Hamilton. Det var rösträttskvinnan och fredsaktivisten Anna Bugge Wicksell (1862-1928), som fått detta förtroende. Hon som trettio år tidigare upprört sin konservativa samtid genom att ingå samvetsäktenskap med den kontroversiella nationalekonomen Knut Wicksell, Biografin följer henne på hennes väg från student och kvinnosakskvinna i Norge, via arbete för rösträtt och fred i Sverige fram till att hon får sina uppdrag i Nationernas förbund.

 För mer information om boken se Natur & Kulturs hemsida.

 

Undervisning och forskning

Christina Carlsson Wetterberg har undervisningserfarenhet från alla nivåer både inom historia och genusvetenskap. Hon har varit huvud- och bihandledare till ett antal doktorander fram till disputationen, både i Lund och i Örebro.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Carlsson Wetterberg, C. (2014). "En levande antites": Frida Stéenhoff i förra sekelskiftets kulturdebatt. Personhistorisk Tidskrift, 110 (1-2), 119-141.
Melby, K. , Pylkkänen, A. , Rosenbeck, B. & Carlsson Wetterberg, C. (2006). The Nordic model of marriage. Women's History Review, 15 (4), 651-661.
Carlsson Wetterberg, C. (1998). Mouvement de femmes et Etat providence: l'exemple suédois. Itinera, 159-174.
Carlsson Wetterberg, C. (1992). Feminismen, moderskapet och kärleken: Frida Stéenhoff i sekelskiftets samhällsdebatt. Historisk Tidskrift (S), 112 (4), 517-538.
Carlsson Wetterberg, C. (1992). Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan?. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 13 (3), 34-48.

Artiklar, forskningsöversikter

Artiklar, recensioner

Carlsson Wetterberg, C. (2012). Recension av Annika Berg, Christina Florin & Per Wisselgren (red.), Par i vetenskap och politik. Historisk Tidskrift (S), 132 (3), 562-564.
Carlsson Wetterberg, C. (2009). Lejonets unge åter på scen. Nerikes Allehanda, 25 januari.
Carlsson Wetterberg, C. (2008). Efterlängtad dramatik. Sydsvenska Dagbladet, 4 april.
Carlsson Wetterberg, C. (2006). När äktenskapet blev ett modernt kontrakt. Svenska Dagbladet (9 september).
Carlsson Wetterberg, C. (2005). Könskampen främmande för feministpionjär. Svenska Dagbladet (1 augusti).
Carlsson Wetterberg, C. (2004). Föräldrafostran. Historisk Tidskrift (S), 124 (4), 880-886.
Carlsson Wetterberg, C. (2000). Från broderskap till systerskap. Historisk Tidskrift (S), 120 (1), 130-137.

Böcker

Carlsson Wetterberg, C. (2010). "Bara ett öfverskott af lif": en biografi om Frida Stéenhoff. Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Melby, K. , Pylkkänen, A. , Rosenbeck, B. & Carlsson Wetterberg, C. (2006). Inte ett ord om kärlek: äktenskap och politik i Norden, ca 1850-1930 (1ed.). Göteborg: Makadam Förlag (Centrum för Danmarksstudier 11).

Doktorsavhandlingar

Carlsson Wetterberg, C. (1986). Kvinnosyn och kvinnopolitik: en studie av svensk socialdemokrati ca 1880-11910. (Doctoral dissertation). Lund: Arkiv förlag & tidskrift.

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlsson Wetterberg, C. (2014). Biografin som medel för att utmana stereotypa berättelser om manligt och kvinnligt. I: Greger Andersson, Christina Carlsson Wetterberg, Carina Lidström & Sten Wistramd, Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (ss. 35-46). Örebro: Örebro universitet.
Carlsson Wetterberg, C. (2013). Den biografiska utmaningen. I: Sven E. O. Hort, På cykeltur genom livet: en vänbok till Gunnar Wetterberg (ss. 248-253). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Carlsson Wetterberg, C. (2013). Frida Stéenhoff, teatern och livet. I: Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg, Fält i förvandling: Genusvetenskaplig litteraturforskning (ss. 143-153). Stockholm: Gidlunds förlag.
Carlsson Wetterberg, C. (2013). Gender equality and the welfare state: debates on marriage law reform in Sweden at the beginning of the 20th century. I: Stephan Meder, Christoph-Eric Mecke, Family law in early women's rights debates: Western Europe and the United States in the nineteenth and early twentieth centuries (ss. 255-280). Köln: Böhlau.
Carlsson Wetterberg, C. (2012). Kvinnosak blir feminism - en visionär pamflett. I: Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder, Könspolitiska nyckeltexter. 1: Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930 (ss. 138-142). Göteborg: Makadam Förlag.
Melby, K. , Ravn, A. , Rosebeck, B. & Carlsson Wetterberg, C. (2011). What is Nordic in the Nordic gender model?. I: Pauli Kettunen, Klaus Petersen, Beyond welfare state models: transnational historical perspectives on social policy (ss. 147-169). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Melby, K. , Ravn, A. & Carlsson Wetterberg, C. (2008). A Nordic model of gender equality?: Introduction. I: Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg, Gender equality and welfare politics in Scandinavia: the limits of political ambition? (ss. 1-24). Bristol, U.K.: Policy Press.
Carlsson Wetterberg, C. & Melby, K. (2008). Omsorgsbasert medborgerskap: en norsk løsning?. I: Karin Lützen, Annette K. Nielsen, På kant med historien: studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag (ss. 43-67). København: Museum Tusculanums forlag.
Carlsson Wetterberg, C. & Melby, K. (2008). The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. I: Kari Melby, Anna-Birte Ravn and Christina Carlsson Wetterberg, Gender equality and welfare politivs in Scandinavia: the limits of political ambition? (ss. 43-62). Bristol, U.K.: Policy Press.
Carlsson Wetterberg, C. (2007). Att biografera en kvinnlig intellektuell. I: Henrik Rosengren, Johan Östling, Med livet som insats: biografin som humanistisk genre (ss. 127-140). Lund: Sekel.
Carlsson Wetterberg, C. (2007). Efterord. I: Blott ett annat namn för ljus: tre texter av Frida Stéenhoff (ss. 179-188). Stockholm: Rosenlarv förlag.
Carlsson Wetterberg, C. (2005). den biografiska berättelsen och sanningsanspråken. I: Lundqvist, Åsa, Davies, Karen & Mulinari, Diana, Att utmana vetandets gränser (ss. 164-176). Malmö: Liber.
Carlsson Wetterberg, C. (2004). Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan?. I: Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter, Genushistoria: En historiografisk exposé (ss. 135-160). Lund: Studentlitteratur AB.
Carlsson Wetterberg, C. (2003). Mellan tradition och modernitet: debatten om de ofullkomnade äktenskapen vid 1915 års riksdag. I: Eva Helen Ulvros, Kön, makt, våld: konferensrapport från det sjunde nordiska kvinnohistorikermötet 8-11 aug 2002, Göteborg (ss. 308-315). Göteborg: Historiska institutionen, Stockholms universitet.
Carlsson Wetterberg, C. (2003). Äktenskapet, äran och den individuella friheten: debatten om de ofullkomnade äktenskapen vid 1915 års riksdag. I: Göran Fredriksson, I. Humlesjö, K. Norlander, Könsmaktens förvandlingar: en vänbok till Anita Göransson (ss. 32-51). Göteborg: Göteborgs universitet. Institutionen för arbetsvetenskap.
Carlsson Wetterberg, C. (2002). Med den fria kärleken på programmet: Frida Stéenhoff utmanar kyrkofäder och gammalfeminism. I: Eva Österberg, Christina Carlsson Wetterberg, Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 (ss. 166-208). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Carlsson Wetterberg, C. , Melby, K. & Rosenbeck, B. (2001). Ekteskabslovreform: en forutsetning for velferdsstaten. I: Hilda Rømer Christensen, Urban Lundberg, Klaus Petersen, Rapporter til Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus 9.-13. august 2001: Bd 2, Frihed, lighed og tryghed. Velfærdspolitik i Norden (ss. 191-213). Århus: Jysk Selskab for Historie.
Carlsson Wetterberg, C. , Melby, K. , Pylkkänen, A. & Rosenbeck, B. (2001). The Nordic model of marriage. I: Krister Ståhlberg, The Nordic countries and Europe: Part II, Social sciences (ss. 255-281). Copenhagen: Nordic Counncil of Ministers.
Carlsson Wetterberg, C. (2000). Kvinnans rätt och nationens väl: debatten kring 1920 års giftermålsbalk. I: L. M. Andersson, A. Jansdotter, B. Persson & C. Tornbjer, Rätten: en festskrift till Bengt Ankaarloo (ss. 59-91). Lund: Nordic Academic Press.
Carlsson Wetterberg, C. (1998). Equal or different? that's not the question: women's political strategies in historical perspective. I: Drude von der Fehr, Bente Rosenbeck and Anna G. Jónasdóttir, Is there a Nordic feminism?: Nordic feminist thought on culture and society (ss. 21-43). London: UCL Press.
Carlsson Wetterberg, C. (1997). Kvinnorörelse och välfärdsstat - Sverige/Schweiz: några tankar kring en en komparativ studie. I: Berit Gullikstad & Kari Heitmann, Kjønn, makt, samfunn i Norden i et historiskt perspektiv: Konferensrapport fra det 5. Nordiske kvinnohistorikermøte, Kløkken 08–11.08.96. 1996. Bind 1 (ss. 155-181). Dragvoll: Senter for kvinneforskning.
Carlsson Wetterberg, C. (1997). Med eller utan fäder och bröder?: kvinnor i 1900-talets politiska liv. I: Ingrid Hageman, Mot halva makten: elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd (ss. 39-55). Stockholm: Fritzes.
Carlsson Wetterberg, C. (1994). Penningen, kärleken och makten: Frida Stéenhoffs feministiska alternativ. I: Ulla Wikander, Det evigt kvinnliga: en historia om förändring (ss. 80-102). Stockholm: Tiden.

Konferensbidrag

Carlsson Wetterberg, C. (2013). Gender Equality and the Welfare State: Nordic Marriage Law Reform in the Early 20th Century. Konferensbidrag vid Tokyo University, 20/3 2013.
Carlsson Wetterberg, C. (2012). Challenging hegemonic narratives in intellectual biography. I: Narration and Narratives as an Interdisciplinary Field of Study. Konferensbidrag vid Narration and Narratives as an Interdisciplinary Field of Study, Örebro, Sweden, October 4-5, 2012.
Carlsson Wetterberg, C. (2012). Frida Stéenhoff: early perspectives on child care. Konferensbidrag vid Inequalities and Gendering Welfare Politics. Past, Present and Future Perspectives, NordWel conference, Åbo, Finland, December 10-11, 2012.
Carlsson Wetterberg, C. (2012). Gendering Historical Biographies: Teories and Methods. Konferensbidrag vid The Tenth Nordic Conference in Gender History, Bergen, Norway, August 9-12, 2012.
Carlsson Wetterberg, C. (2011). Frida Stéenhoff, teatern och livet. Konferensbidrag vid Fält i förvandling. Svensk litteraturvetenskaplig genusforskning idag och i morgon. 1/4 2011, Uppsala universitet.

Samlingsverk (redaktör)

Andersson, G. (ed.) , Carlsson Wetterberg, C. (ed.) , Lidström, C. (ed.) & Wistrand, S. (ed.) (2014). Berättande - Liv - Mening: Fakta & fiktion, biografi, narrativ metod (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Örebro Studies in Narration, Life and meaning 1).
Melby, K. (ed.) , Anna-Birte, A. (ed.) & Carlsson Wetterberg, C. (ed.) (2008). Gender equality and welfare politics in Scandinavia: the limits of political ambition? (1ed.). Bristol, U.K.: Policy Press.
Carlsson Wetterberg, C. (ed.) & Jansdotter, A. (ed.) (2004). Genushistoria: en historiografisk exposé (1ed.). Lund: Studentlitteratur.
Österberg, E. (ed.) & Carlsson Wetterberg, C. (ed.) (2002). Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 (1ed.). Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Carlsson Wetterberg, C. (ed.) & Blomqvist, G. (ed.) (2000). Kvinnor vid Lunds universitet (1ed.). Lund: Lunds universitetshistoriska sällskap (Årsbok / Lunds universitetshistoriska sällskap 1999).
Melby, K. (ed.) , Pylkkänen, A. (ed.) , Rosenbeck, B. (ed.) & Carlsson Wetterberg, C. (ed.) (2000). The Nordic model of marriage and the welfare state (1ed.). Copenhagen: Nordic Council of Ministers (Nord (København) 27).