Karolinska skolans boksamling

Karolinska skolans boksamling är grundstommen till Universitetsbiblioteket och består av cirka 7-800 hyllmeter, eller cirka 40 000 titlar, från sent 1400-tal (inkunabler) fram till 1930-talet. Samlingen innehåller böcker från alla ämnesområden på flera moderna språk samt grekiska och latin.

Katalogisering av samlingen pågår kontinuerligt, men ännu är bara cirka 40 procent sökbart i Libris.