This page in Swedish

Brigitte Mral

Title: Professor Emerita School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303000

Room: F3142

Brigitte Mral

Research subject

Research environments

Research teams

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Other | 

Articles in journals

Mral, B. (2010). Attitude matters: attitydyttringar som retoriska medel. Rhetorica Scandinavica (56), 4-30.
Mral, B. (2009). Demagogens röst: Hitler som radiotalare. Rhetorica Scandinavica (51), 25-51.
Mral, B. (2006). The rhetorical state of alert before the Iraqi war 2003. Nordicom Review, 27 (1), 45-62.
Mral, B. (2003). Motståndets retorik: om kvinnors argumentativa strategier. Rhetorica Scandinavica (27), 34-50.
Mral, B. (2001). Vetenskap online: retorisk utmaning eller argumentationens död?. Rhetorica Scandinavica (19), 38-51.
Mral, B. (2000). Retorik på nätet. RetorikMagasinet, 7, 20-25.
Mral, B. (1999). Retorik i Sverige: en lägesbeskrivning. Rhetorica Scandinavica (12), 44-50.
Mral, B. (1997). Den offentliga kvinnan: kvinnliga talare vid sekelskiftet i Sverige. Rhetorica Scandinavica (2), 28-35.
Mral, B. (1995). Att ta ordet: Litteraturforstran och självbildning i tidig arbetarrörelse. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (1-2), 27-30.
Mral, B. (1994). Herman Anders Kullberg (1772-1834): en översättare i det tidiga 1800-talet. Nordisk tidskrift för bok- och bibliotekväsen, 81, 91-106.
Mral, B. (1994). Kommunikativt handlande: teori och empiri i historisk belysning. Nordicom Information (1-2), 17-26.
Mral, B. (1992). Ett brev till bokförläggare Nils Magnus Lindh år 1801. Meddelande / Samfundet Örebro stads- och länsbiblioteks vänner.
Mral, B. & Nohrstedt, S. A. (1991). Om förutsättningarna för förståelse mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig medieforskning. Nordicom Information (1), 11-15.
Mral, B. (1985). Framåt!: Marseljäsen i arbetarrörelsen. Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (4), 39-41.

Books

Mral, B. , Gelang, M. & Bröms, E. (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. Ödåkra: Retorikförlaget.
Mral, B. & Vigsø, O. (2014). Efter Fukushima-katastrofen: kriskommunikation och mediebevakning i Sverige och Tyskland. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Mral, B. & Olinder, H. (2011). Bildens retorik i journalistiken. Stockholm: Norstedts Förlag.
Mral, B. (2011). Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (2ed.). Ödåkra: Retorikförlaget.
Riegert, K. , Hellman, M. , Robertson, A. & Mral, B. (2011). Transnational and national media in global crisis: the Indian ocean tsunami. Cresskill, N.J.: Hampton Press.
Mral, B. (2004). "Wer'e a peaceful nation": krigsretorik efter 11 september. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM:s temaserie 2004:5).
Mral, B. (2004). "We're a peaceful nation": war rhetoric after September 11. Stockholm: Swedish Emergency Management Agency (Special feature 2004:5).
Mral, B. (1999). Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key (1ed.). Nora: Bokförlaget Nya Doxa (Studier i medier och kommunikation 16).
Mral, B. & Karlberg, M. (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur (Studier i kommunikation och medier 11).
Mral, B. (1996). När tidningen var till för läsarna: lokalpress på 1700-talet. Örebro: Högskolan i Örebro (Studier i kommunikation och medier 5).
Mral, B. (1985). Frühe schwedische Arbeiterdichtung: Poetische Beiträge in sozialdemokratischen Zeitungen 1882-1900. Uppsala: Avd. för litteratursociologi, Litteraturvetenskapliga inst., Univ. (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 18).

Chapters in books

Mral, B. (2019). "Beyond-Gender" Analysis of Power Relations in Language: The Case of Net Hate in the Nordic Countries. In: Jessica Enoch & Jordynn Jack, Retellings: opportunities for feminist research in rhetoric and composition studies (pp. 54-67). Anderson, South Carolina: Parlor Press.
Mral, B. (2016). Inledning. In: Petra Söderlund, Tal. Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet.
Mral, B. (2014). Genus, status och motståndets retorik: att analysera maktrelationer i språket. In: Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Retorisk kritik: teori och metod i retorisk analys (pp. 244-256). Ödåkra: Retorikförlaget.
Mral, B. (2013). Att ta lärdom av goda exempel: tsunamihanteringen i Tyskland. In: Brigitte Mral, Orla Vigsø, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (pp. 47-65). Åstorp: Retorikförlaget.
Mral, B. (2013). Attityder som retoriska medel: exemplet kärnavfallsfrågan. In: Brigitte Mral, Orla Vigsø, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (pp. 105-123). Åstorp: Retorikförlaget.
Mral, B. (2013). "Kvinnor i egenskap av människor": Retoriska strategier i den svenska kvinnliga rösträttsrörelsen. In: Berit von der Lippe, Johan L Tønnesson, Retorikken i kampen om kvinnestemmeretten (pp. 169-194). Oslo: Vidarforlaget AS.
Mral, B. (2013). Retorik, risk och kris. In: Brigitte Mral, Orla Vigsø, Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (pp. 5-17). Åstorp: Retorikförlaget.
Mral, B. & Oja, S. (2013). The Sweden Democrats came in from the cold: how the debate about allowing the SD into media arenas shifted between 2002 and 2010. In: Ruth Wodak, Majid Khosravinik, Brigitte Mral, Right-wing populism in Europe: politics and discourse (pp. 277-292). London: Bloomsbury Academic.
Mral, B. (2011). A womanization of public discourse?: Reflections on rhetorical strategies used by Swedish female politicians. In: Jens E. Kjeldsen, Jan Grue, Scandinavian studies in rhetoric: Rhetorica Scandinavica 1997-2010 (pp. 350-365). Ödåkra: Retorikförlaget.
Mral, B. (2011). Demonstrative rhetoric in crisis situations: based on Germany's response to the tsunami. In: Kristina Riegert, Maria Hellman, Alexa Robertson, Brigitte Mral, Transnational and national media in global crisis: the Indian Ocean Tsunami (pp. 63-83). Cresskill, N.J.: Hampton Press.
Mral, B. , Hansson Nylund, H. & Vigsö, O. (2010). Risk communication from a rhetorical perspective. In: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (pp. 53-71). Göteborg: Nordicom.
Mral, B. (2009). A womanization of public discourse?: Reflections on rhetorical strategies used by Swedish female politicians. In: Brigitte Mral, Nicole Borg, Philippe-Joseph Salazar, Women's rhetoric: argumentative strategies of women in public life : Sweden & South Africa (pp. 11-30). Åstorp: Retorikförlaget.
Mral, B. (2008). Retorikanalys av medietexter. In: Mats Ekström, Mediernas språk (pp. 61-88). Malmö: Liber.
Mral, B. (2006). Dominanz und Widerstand: Gender-Aspekte der Argumentationstheorie. In: Doerte Bischoff, Martina Wagner-Egelhaaf, Mitsprache, Rederecht, Stimmgewalt: genderkritische Strategien und Transformationen der Rhetorik (pp. 143-164). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
Mral, B. (2006). Gender aspects concerning the concept of "Strategic maneuvering". In: Peter Houtlosser, Agnès van Rees, Considering Pragma-Dialectics: a festschrift for Frans H. van Eemeren on the occasion of his 60th birthday (pp. 209-219). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Mral, B. (2006). Retorik - demokratins förutsättning eller fiende?. In: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (pp. 231-251). Örebro: Örebro universitet.
Mral, B. (2005). Maktens språk - om Göran Perssons retorik. In: Mats Ögren, Makten framför allt: en antologi om statsminister Göran Persson (pp. 43-51). Stockholm: Wahlström & Widstrand.
Mral, B. (2003). Gelassenheit, Humor und Engagement: Actio-Strategien moderner schwedischer Politikerinnen. In: Dörte Bischoff & Martina Wagner-Egelhaaf, Weibliche Rede - Rhetorik der Weiblichkeit: Studien zum Verhältnis von Rhetorik und Geschlechterdifferenz (pp. 321-352). Freiburg im Breisgau: Rombach.
Mral, B. (2003). "My husband and our NATO allies ...": Hillary Clintons stödpropaganda under Kosovokriget. In: Peter Berglez, Brigitte Mral, Thomas Listerman, Hur Kosovokonflikten kommunicerades: tre skrifter (pp. 15-34). Örebro: Örebro universitet.
Mral, B. (2002). Olof Palme och retorikens paradoxer. In: Erik Åsard, Politikern Olof Palme (pp. 160-167). Stockholm: Hjalmarson & Högberg.
Mral, B. (2001). "Medborgarrätten heter icke allenast pengar utan också byxor!": ironier, metaforer och analogier i kvinnornas rösträttsargumentation. In: Christer Jönsson, Rösträtten 80 år: en forskarantologi (pp. 43-53). Stockholm: Justitiedepartementet.
Mral, B. (2000). Retorik i valrörelser. In: Ulla Moberg & Cathrin Andersson, Politikens rum och tomrum: valrörelsen 1998 (pp. 23-29). Örebro: Örebro universitet.
Mral, B. (2000). Retorikanalys. In: Mats Ekström & Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap (pp. 151-165). Lund: Studentlitteratur AB.
Mral, B. (1999). Emilie Rathou och tidningen Dalmasen/Svenska Medborgaren. In: Presshistorisk årsbok: 1999 (pp. 59-75). Stockholm: Föreningen Pressarkivets vänner.
Mral, B. (1999). The Public Woman: Women Speakers Around the Turn of the Century in Sweden. In: Christine Mason Sutherland & Rebecca J. Sutcliffe, The changing tradition: women in the history of rhetoric (pp. 161-172). Calgary: University of Calgary Press.
Mral, B. (1998). Två tidningsstarter i Örebro. In: Karl Erik Gustafsson & Per Rydén, Ständigt dessa landsortstidningar (pp. 107-122). Göteborg: Nordicom.
Mral, B. (1996). "Den nya kvinnan": Alva Myrdal och medierna på 30-talet. In: Erik Åsard, Makten, medierna och myterna: socialdemokratiska ledare från Branting till Carlsson (pp. 175-215). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1996). "En liten entusiastisk skara jämnstrukna ynglingar": Gruppen kring Örebro-Kuriren 1905. In: Olle Josephson, Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse (pp. 198-228). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1996). En vanlig agitationskampanj i Bergslagen 1895-96. In: Kurt Johannesson, Agitatorerna (pp. 50-90). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1996). Kata Dalström i talarstolen. In: Kurt Johannesson, Agitatorerna (pp. 210-244). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1996). "Någon annan än oss sjelva ha vi inte att lita på": Malmö kvinnliga diskussionsklubb 1900-1904. In: Olle Josephson, Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse (pp. 160-197). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1996). "Utbilda hvarandra till mera tänkande män och kvinnor": kommunikativt handlande i Domnarfvets arbetareförbund 1890-91. In: Olle Josephson, Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse (pp. 89-112). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1995). Kvinnors retorik: Konsten att välja rätt mask. In: Christer Åsberg, Retoriska frågor: texter om tal och talare från Quintilianus till Clinton tillägnade Kurt Johannesson (pp. 98-111). Stockholm: Norstedts Förlag.
Mral, B. (1994). Malmö kvinnliga diskussionsklubb: ett forum för kollektiva läroprocesser vid sekelskiftet 1900. In: Alf O. Johansson, Susanne Lundin, Lars Olsson, Dagsverken: 13 essäer i arbetets historia (pp. 110-135). Lund: Historiska media.
Mral, B. (1993). En studie i tre frikyrkoförlags utgivning kring 1990. In: Erik Amnå, Lena Johannesson, Tro mot tradition?: om den frikyrkliga identiteten (pp. 131-152). Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Mral, B. (1990). Våld, moral och andeväsen: romaner på Lindh's förlag 1800-1820. In: Lars Gustafsson, Lindhs litterära industri: Ett tryckeri och förlag i Örebro (pp. 65-82). Örebro: Högskolan i Örebro.
Mral, B. (1988). "Ett förädlande nöjesliv": Folkrörelsekultur i Örebro 1928/29. In: Bo Bennich-Björkman, Eric Johannesson, Sonja Svensson, Litteraturens vägar: litteratursociologiska studier tillägnade Lars Furuland (pp. 238-253). Hedemora: Gidlunds förlag.

Collections (editor)

Mral, B. (ed.) & Vigsø, O. (ed.) (2013). Krisretorik: retoriska aspekter på kriskommunikation (1ed.). Åstorp: Retorikförlaget.
Wodak, R. (ed.) , Mral, B. (ed.) & Khosravinik, M. (ed.) (2013). Right-wing populism in Europe: politics and discourse (1ed.). London: Bloomsbury Academic.
Mral, B. (ed.) , Borg, N. (ed.) & Salazar, P. (ed.) (2009). Women's Rhetoric: argumentative strategies of women in public life : Sweden & South Africa (1ed.). Åstorp: Retorikförlaget (Örebro Studies in Rhetoric 6).
Mral, B. (ed.) & Larsson, L. (ed.) (2004). Reklam & retorik: 10 fallstudier. Åstorp: Rhetor (Örebro Studies in Rhetoric 1).

Conference papers

Hansson Nylund, H. & Mral, B. (2008). Public hearings as risk communication. In: International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Paper presented at International Conference on Rhetorical Citizenship and Public Deliberation, Copenhagen, Denmark, October 9-10, 2008.

Other

Mral, B. (2013). Herman Anders Kullberg (1772-1834): Översättare. Svenskt översättarlexikon, Södertörns högskolebibliotek.