This page in Swedish

Christian Lundahl

Title: Professor School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 301224

Room: F3206

Christian Lundahl

About Christian Lundahl

Christian Lundahl (b. 1972) is Professor of Education at Örebro University. Lundahl is specialized in the history of assessments, evaluation and of Swedish educational research. Lundahl is presently involved in research projects concerning the production and internationalization of data in education systems. He leads an international research project about the history of comparative education financed by the Swedish Science council (Vetenskapsrådet), called The Disembedded Laboratory – Torsten Husén and the Internationalisation of Educational Research for Policy. He is also part of a project studying the effects of grading on students learning in the Swedish school system. Christian Lundahl has work as a consultant to the National agency of education and the National agency for school inspection in several issues, and presently leads an evaluation of the Swedish national test. Lundahl recently also developed (together with The National agency for education and former collogues from Karlstad university) the first Swedish MOOC (Massive Open Online Course) for further education of teachers.

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Articles, reviews/surveys |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Other |  Reports | 

Articles in journals

López, C. A. , Decuypere, M. , Dey, J. , Gorur, R. , Hamilton, M. , Lundahl, C. & Sjödin, E. S. (2021). Dancing with Covid: Choreographing examinations in pandemic times. European Educational Research Journal (online).
Gorur, R. , Hamilton, M. , Lundahl, C. & Sundström Sjödin, E. (2019). Politics by other means?: STS and research in education. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 40 (1), 1-15.
Tveit, S. & Lundahl, C. (2018). New modes of policy legitimation in education: (Mis)using comparative data to effectuate assessment reform. European Educational Research Journal (online), 17 (5), 631-655.
Lundahl, C. , Wetterstrand, F. & Sundhäll, M. (2017). Att få sina bedömningar granskade: Lärares syn på de nationella provens syfte att främja likvärdig bedömning. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 75-94.
Lundahl, C. & Jönsson, A. (2017). Fel att låta 24 timmar avgöra elevers betyg. Aftonbladet.
Lundahl, C. & Vlashos, J. (2017). Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering. Dagens nyheter.
Lundahl, C. (2017). Perspektiv på Nationella prov. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 5-20.
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2017). The power of teacher-assigned grades in outcome-based education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3 (1), 56-66.
Ydesen, C. , Ludvigsen, K. & Lundahl, C. (2013). Creating an educational testing profession in Norway, Sweden, and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal (online), 12 (1), 120-138.
Lundahl, C. (2010). Skyldig att fostra: Karin Boyes Kris och den pedagogiska paradoxen. Pedagogiska Magasinet (1), 80-83.
Lundahl, C. (2007). Den populära pedagogiken: om hur ett kunskapsområde formas i det moderna samhället. Studies in educational policy and educational philosophy (1), 1-20.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2006). Kunskapsbedömningar som styrmedia. Utbildning & Demokrati, 15 (3), 7-29.
Pettersson, D. , Lundahl, C. , Lindh, G. & Lindh-Munther, A. (2004). Temaintroduktion: bedömningspraktiker i skolans vardag. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2.

Articles, book reviews

Lundahl, C. (2019). Review of: Testing and inclusive schooling – International challenges and opportunities. (ed Björn Hamre, Anne Morin and Christian Ydesen, 2018). Uddannelseshistorie 2019. Årbog fra Selskabet for skole- og uddannelsehistorie, 53, 220-225.

Articles, reviews/surveys

Lundahl, C. & Tveit, S. (2014). Att legitimera nationella prov i Sverige ochi Norge: en fråga om profession och tradition. Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (4-5), 297-323.
Jonsson, A. , Lundahl, C. & Holmgren, A. (2014). Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden. Assessment in education: Principles, Policy & Practice, 22 (1), 104-121.

Books

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts Förlag.
Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov?: framväxt, dilemman, möjligheter (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Chapters in books

Boström, M. , Lundahl, C. & Öhman, J. (2020). Inledning: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. In: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. (pp. 7-19). Örebro: Örebro Universitet.
Lundahl, C. (2020). The Swedish Assessment Reform of 2011: A Reform in Constant Need of Ad Hoc Adjustment and Clarification. In: Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press.
Lundahl, C. (2020). Tidskriften Krut och betygskampen. In: Anders Burman, Joakim Landahl, 1968 och pedagogiken (pp. 231-254). Huddinge: Södertörns högskola.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2018). Betyg och bedömning i en marknadsutsatt skola. In: Fejes, A. & Dahlstedt, M., Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2017). Betyg som kulturella artefakter. In: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Landahl, J. & Lundahl, C. (2017). Bortom PISA. In: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Landahl, J. & Lundahl, C. (2017). Internationell och jämförande pedagogik. In: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Lundahl, C. (2017). The Organising Principles of Disciple Assessment in the Swedish School Ordinances 1561–1724. In: Cristina Alarcón och Martin Lawn, Student Assessment Cultures in historical perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (2015). Förskolebarns lärande som mått på kvalitet: statliga krav på dokumentation i förskolan. In: Gunnar Åsén, Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan (pp. 38-50). Stockholm: Liber.
Lundahl, C. (2015). Vad är betyg?. In: Maja Elmgren, Maria Folke Fichtelius, Stina Hallsén, Henrik Román, Wieland Wermke, Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänbok för Eva Forsberg. Uppsala: Uppsala universitet.
Lundahl, C. (2014). Bedömning och återkoppling. In: Mats Ekholm & Hans-Åke Scherp, Det goda lärandets grunder (pp. 33-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Lundahl, C. (2014). The Book of Books: encyclopaedic writing in the science of education in the 1980s. In: Daniel Sundberg, Andreas Nordin, Transnational policy flows in European education: the making and governing of knowledge in the education policy field (pp. 79-103). Oxford: Symposium Books.
Lundahl, C. & Lawn, M. (2014). The Swedish Schoolhouse at the Centennial Exhibition in Philadelphia 1876. In: C. Burke, I. Grosvenor, B. Haenggeli-Jenni, H. Ribeiro de Castro, E. Tabacchi, G. Thyssen, and P. Verstraete, Education across Europe : a visual conversation (pp. 95-98). . EERA: Networks.
Lundahl, C. & Landahl, J. (2013). (Mis)trust in numbers: shape shifting and directions in the modern history of data in Swedish educational reform. In: Martin Lawn, The rise of data in education systems: collection, visualization and use (pp. 57-78). Oxford: Symposium Books.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2012). Re/produktionen av kunskap i det svenska utbildningssystemet. In: Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg, Vad räknas som kunskap: läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola (pp. 200-224). Stockholm: Liber.
Lundahl, C. (2010). Bedömning: att veta vad andra vet. In: Lundgren, U. P., Säljö, R. & Lidberg, C., Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (pp. 255-294). Stockholm: Natur och kultur.
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). Den svenska skolans resultat: från standardprov till PISA. In: Eyvind Elstad og Kirsten Sivesind, PISA: sannheten om skolen? (pp. 222-239). Oslo: Universitetsforlaget.
Lundahl, C. (2010). Nationella prov: ett redskap med tvetydiga syften. In: Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M., Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (pp. 223-242). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2010). Skolbedömningens pedagogiska och administrativa dimensioner. In: Lundahl, C & Folke-Fichtelius, M., Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (pp. 299-314). Lund: Studentlitteratur AB.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2009). Skolans interna och externa kunskapsbedömningar. In: Rita Foss Lindblad, Rolf Lander, Att säkra det osäkra: reflektion och makt i skolans utvärdering (pp. 61-84). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2008). Inter/national assessments as national curriculum: the case of Sweden. In: An Atlantic crossing? : the work of the International Examination Inquiry, its researchers, methods and influence (pp. 157-180). Oxford: Symposium books.
Lundahl, C. (2007). Kunskapsbedömning och kunskapssyn. In: Karin Åmossa, I kunskapens namn: en antologi om kunskap, makt och kreativitet (pp. 34-47). Stockholm: Lärarförbundet.
Lundahl, C. (2007). Kunskapsbedömningens historia. In: Sporre eller otyg: om bedömning och betyg (pp. 51-68). Stockholm: Lärarförbundets förlag.
Lundahl, C. & Forsberg, E. (2006). Kunskapsbedömningar: utvärdering, betyg och nationella prov. In: Eva Forsberg & Erik Wallin, Skolans kontrollregim: ett kontraproduktivt system för styrning? (pp. 19-45). Stockholm: HSL förlag.

Collections (editor)

Boström, M. (ed.) , Lundahl, C. (ed.) & Öhman, J. (ed.) (2020). Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. Örebro: Örebro Universitet (Rapporter i pedagogik 23).
Guror, R. (ed.) , Hamilton, M. (ed.) , Lundahl, C. (ed.) & Sundström Sjödin, E. (ed.) (2019). Special Issue: Politics by other means: STS and research in education. Taylor & Francis Group (Discourse: Studies in the cultural politics of education Vol. 40:1).
Landahl, J. (ed.) & Lundahl, C. (ed.) (2017). Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik (7ed.). Stockholm: Natur och Kultur.
Lundahl, C. (ed.) & Folke-Fichtelius, M. (ed.) (2016). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (ed.) & Folke-Fichtelius, M. (ed.) (2010). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Conference papers

Bagger, A. , Norén, E. , Boistrup, L. & Lundahl, C. (2019). Digitalized national tests in mathematics: a way of increasing and securing equity?. In: Jayasree Subramanian, Proceedings of the TenthInternational Mathematics Educationand Society Conference. Paper presented at The tenth International Mathematics Education and Society conference (MES10), Hyderabad, India, Jan 28th-Feb 2nd, 2019. Hyderabad, India: International Mathematics Education and Society Co.
Lundahl, C. & Serder, M. (2019). “I have read some articles on the subject”– selective truths in the education debate. Paper presented at American Educational Research Association (AERA 2019), Toronto, Canada, April 5-9, 2019.
Lundahl, C. , Skott, P. & Mickwitz, L. (2019). Sustainable learning – challenges for high performing schools. Paper presented at European Conference for Education Research (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019.
Lundahl, C. & Primus, F. (2019). The hidden work in international knowledge production - acknowledging the efforts of a managing editor in the 1980s. Paper presented at 63rd Annual Conference, Education for Sustainability (CIES 2019), San Francisco, USA, April 14-18, 2019.
Lundahl, C. (2018). Exhibit with emotions. Paper presented at International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Lundahl, C. & Serder, M. (2018). “I have read some articles on the subject” – selective truths in the education debate. Paper presented at American Educational Research Association (AERA 2018), New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. (2018). The ‘Beauty’ of PISA – the Politics of How PISA Scores Are Used to Represent Public Education: In session What does it mean? The role of assessment and data in public opinion. Paper presented at American Educational Research Association (AERA 2018): The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. (2018). The ‘Beauty’ of PISA: the Politics of How PISA Scores Are Used to Represent Public Education. In: AERA 2018 Annual Meeting. Paper presented at AERA 2018 Annual Meeting, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018. AERA.
Lundahl, C. & Primus, F. (2018). The Nature of Knowledge Production – Editing The International Encyclopedia of Education 1984 and 1995. Paper presented at International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Lundahl, C. & Primus, F. (2018). The peripherals in the core of international knowledge production - acknowledging the work of a managing editor in the 1980s. Paper presented at XXVIII CESE Conference (CESE 2018), Nicosia, Cyprus, Greece, May 29 - June 1, 2018.
Lundahl, C. (2018). The Power of Teacher Assigned Grades in Outcome Based Education. Paper presented at American Educational Research Association (AERA 2018): The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. & Serder, M. (2017). Making Post-Truth Happen?: An ANT-Analysis of Media Events on Educational Research. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. (2017). Making testers out of teachers – Swedish summer courses in IQ-testing. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2017). The Power of Grades: How Teachers' Internal Assessments Become Legitimate External Data on the Quality of Education. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2016). American and European Meritocratic Traditions: Transatlantic Trends and Contesting Concepts for Measuring Merit. Paper presented at American Educational Research Association (AERA), 2016 AERA Annual Meeting, Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016.
Lundahl, C. (2016). Becoming international in the late 19th century - arguments for and against the Swedish participation in the World's fairs 1851-1904. In: Conference of the Comparative Education Society in Europe, University of Glasgow, Scotland, 2016 Abstracts. Paper presented at CESE XXVII Conference, Glasgow, Scotland, UK, May 31-June 3, 2016 (pp. 69-70). Glasgow: University of Glasgow.
Lundahl, C. & Grek, S. (2016). From Paris to PISA: Aesthetic Governing in Comparative Education. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Editing of an Encyclopedia of Education as a Social Science Example of “Laboratory Work”. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Scholarship of the International Encyclopaedia of Education 1980 – 1994: Learning how to Produce Knowledge in a Public genre. Paper presented at American Educational Research Association (AERA), 2016 AERA Annual Meeting, Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Use Of Things As Data And Aesthetic Governmentality. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2016). Transnational Trends and Contesting Concepts for Measuring Merit: A comparative study of the European and American Meritocratic Traditions. Paper presented at 60th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Vancouver, Canada, March 6-10, 2016.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2015). Constructing supranational representations in Europe: new approaches to borrowing in educational assessment policy. Paper presented at ECER 2015, "Education and Transition. Contributions from Educational Research", Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2015). Standardised/individualised: Embodied tensions of utilising national curriculum criteria and standards promoting equivalent grading and social justice in education. Paper presented at 16th Annual Conference (AEA-Europe), Session J - Comparing Standards within and between systems, Glasgow, UK, November 5-7, 2015.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2015). To grade or not to grade: an analysis of assessment debates in Swedish media 1980 – 2014. In: NERA 2015. Paper presented at NERA 2015, the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015 (pp. 85-85).
Lundahl, C. & Landahl, J. (2015). When learning outcomes were aesthetical: accountability using non-numerical data in late 19th century education. In: ISCHE 37 Culture And Education. Paper presented at International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 37), Culture And Education, Istanbul, Turkey, June 24-27, 2015 (pp. 365-366).
Lundahl, C. (2014). Constructing encyclopaedic facts about international education: Comparative Educationa Society in Europe. Paper presented at CESE XXVI Conference, Freiburg, Germany, June 10-13, 2014 (pp. 56-57).
Lundahl, C. (2014). The Book of books: Editing the International Encyclopedia of Education in the 1980s. In: ECER 2014, "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Paper presented at ECER 2014, "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe", Porto, Portugal, September 1-5, 2014.
Lundahl, C. (2014). The Swedish School house at the Centennial exposition in Philadelphia 1876: World's fairs and innovation in policy and practice. In: AERA Repository Annual Meeting Papers. Paper presented at AERA 2014, Philadelphia, USA, April 5th, 2014.
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). In search of the Swedish schools performance. Paper presented at NFPF/NERA 38th Congress, Malmö, Sweden, March 11-13, 2010.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2007). Knowledge re/production in governing. Paper presented at NERA’s 35th Congress, Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe, Turku, Finland, March 15-17, 2007.

Other

Hultén, M. & Lundahl, C. (2019). Tveksamt om kunskapsskolan leder till mer kunskaper. Stockholm: AB Dagens nyheter.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2017). DN Debatt: Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund. Stockholm: AB Dagens nyheter.
Lundahl, C. & Román, H. (2010). Regeringen sent ute med tidiga betyg.

Reports

Bergh, A. , Englund, T. , Lundahl, C. , Nordin, A. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2018). Forskningssammanställning kring läroplansteori, läroplansutveckling och läroplansutvärdering. Stockholm: .
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2016). Betygssystem i internationell belysning. Stockholm: Skolverket.
Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Lundahl, C. , Hultén, M. , Klapp, A. & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi: forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Delrapport från skolforsk-projektet. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie.
Lundahl, C. (2010). Att samla in, publicera och använda skolresultat i de nordiska länderna. Köpenhamn: Skolestyrelsen.
Lundahl, C. , Román, H. & Riis, U. (2010). Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga!: Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet (Pedagogisk forskning i Uppsala 157).