This page in English

Christian Lundahl

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301224

Rum: F3206

Christian Lundahl

Om Christian Lundahl

Christian Lundahl (f. 1972) är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Han disputerade 2006 vid Uppsala universitet på avhandlingen: ”Viljan att veta vad andra vet. Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola” Lundahl forskar om utbildningshistoria, internationella jämförelser, kunskapsbedömning och utbildningspolitik bland annat utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Han har undervisat på Studie och yrkesvägledarprogrammet, lärarutbildningen och rektorsutbildningen kring statlig styrning, utvärdering och bedömning, där också flera av hans böcker ingått som kurslitteratur. Lundahl har också tillsammans med kollegor och med Skolverket 2013 utvecklat Sveriges första MOOC för lärarfortbildning med över 30 000 kursdeltagare i en kurs om betyg och bedömning. Lundahl utbildar också skolledare och kommunala skolförvaltningar om Skola på vetenskaplig grund och utifrån beprövar erfarenhet. Lundahl är vetenskaplig ledare för flera olika forskningsprojekt kring kunskapsbedömning och utbildningshistoria, bland annat det från Vetenskapsrådet finansierade projekt Det globala laboratoriet – Torsten Husén och internationaliseringen av pedagogisk forskning. Lundahl leder också ett större skolutvecklingsprojekt i Stockholm kallat Hållbart lärande. Han har publicerat ett stort antal böcker och artiklar (se Publikationer nedan). Han driver också två forskarbloggar www.skoloverstyrelsen.se och www.paristopisa.com samt twittrar aktivt om pedagogisk forskning under kontot @drlundahl. Under 2020 är Lundahl också gästprofessor och innehavare av Fritz Karsen Chair vid Humboldt universitet i Berlin.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

López, C. A. , Decuypere, M. , Dey, J. , Gorur, R. , Hamilton, M. , Lundahl, C. & Sjödin, E. S. (2021). Dancing with Covid: Choreographing examinations in pandemic times. European Educational Research Journal (online).
Gorur, R. , Hamilton, M. , Lundahl, C. & Sundström Sjödin, E. (2019). Politics by other means?: STS and research in education. Discourse. Studies in the Cultural Politics of Education, 40 (1), 1-15.
Tveit, S. & Lundahl, C. (2018). New modes of policy legitimation in education: (Mis)using comparative data to effectuate assessment reform. European Educational Research Journal (online), 17 (5), 631-655.
Lundahl, C. , Wetterstrand, F. & Sundhäll, M. (2017). Att få sina bedömningar granskade: Lärares syn på de nationella provens syfte att främja likvärdig bedömning. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 75-94.
Lundahl, C. & Jönsson, A. (2017). Fel att låta 24 timmar avgöra elevers betyg. Aftonbladet.
Lundahl, C. & Vlashos, J. (2017). Lottning bättre än närhet och kötid för att bryta segregering. Dagens nyheter.
Lundahl, C. (2017). Perspektiv på Nationella prov. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 5-20.
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2017). The power of teacher-assigned grades in outcome-based education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3 (1), 56-66.
Ydesen, C. , Ludvigsen, K. & Lundahl, C. (2013). Creating an educational testing profession in Norway, Sweden, and Denmark, 1910-1960. European Educational Research Journal (online), 12 (1), 120-138.
Lundahl, C. (2010). Skyldig att fostra: Karin Boyes Kris och den pedagogiska paradoxen. Pedagogiska Magasinet (1), 80-83.
Lundahl, C. (2007). Den populära pedagogiken: om hur ett kunskapsområde formas i det moderna samhället. Studies in educational policy and educational philosophy (1), 1-20.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2006). Kunskapsbedömningar som styrmedia. Utbildning & Demokrati, 15 (3), 7-29.
Pettersson, D. , Lundahl, C. , Lindh, G. & Lindh-Munther, A. (2004). Temaintroduktion: bedömningspraktiker i skolans vardag. Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, 2.

Artiklar, forskningsöversikter

Lundahl, C. & Tveit, S. (2014). Att legitimera nationella prov i Sverige ochi Norge: en fråga om profession och tradition. Pedagogisk forskning i Sverige, 19 (4-5), 297-323.
Jonsson, A. , Lundahl, C. & Holmgren, A. (2014). Evaluating a large-scale implementation of Assessment for Learning in Sweden. Assessment in education: Principles, Policy & Practice, 22 (1), 104-121.

Artiklar, recensioner

Lundahl, C. (2019). Review of: Testing and inclusive schooling – International challenges and opportunities. (ed Björn Hamre, Anne Morin and Christian Ydesen, 2018). Uddannelseshistorie 2019. Årbog fra Selskabet for skole- og uddannelsehistorie, 53, 220-225.

Böcker

Lundahl, C. (2011). Bedömning för lärande. Stockholm: Norstedts Förlag.
Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov?: framväxt, dilemman, möjligheter (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Kapitel i böcker, del av antologier

Boström, M. , Lundahl, C. & Öhman, J. (2020). Inledning: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. I: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. (ss. 7-19). Örebro: Örebro Universitet.
Lundahl, C. (2020). The Swedish Assessment Reform of 2011: A Reform in Constant Need of Ad Hoc Adjustment and Clarification. I: Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press.
Lundahl, C. (2020). Tidskriften Krut och betygskampen. I: Anders Burman, Joakim Landahl, 1968 och pedagogiken (ss. 231-254). Huddinge: Södertörns högskola.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2018). Betyg och bedömning i en marknadsutsatt skola. I: Fejes, A. & Dahlstedt, M., Skolan, marknaden och framtiden. Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2017). Betyg som kulturella artefakter. I: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Landahl, J. & Lundahl, C. (2017). Bortom PISA. I: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Landahl, J. & Lundahl, C. (2017). Internationell och jämförande pedagogik. I: Joakim Landahl och Christian Lundahl, Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik. Stockholm: Natur och kultur.
Lundahl, C. (2017). The Organising Principles of Disciple Assessment in the Swedish School Ordinances 1561–1724. I: Cristina Alarcón och Martin Lawn, Student Assessment Cultures in historical perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group.
Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M. (2015). Förskolebarns lärande som mått på kvalitet: statliga krav på dokumentation i förskolan. I: Gunnar Åsén, Utvärdering & pedagogisk bedömning i förskolan (ss. 38-50). Stockholm: Liber.
Lundahl, C. (2015). Vad är betyg?. I: Maja Elmgren, Maria Folke Fichtelius, Stina Hallsén, Henrik Román, Wieland Wermke, Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänbok för Eva Forsberg. Uppsala: Uppsala universitet.
Lundahl, C. (2014). Bedömning och återkoppling. I: Mats Ekholm & Hans-Åke Scherp, Det goda lärandets grunder (ss. 33-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Lundahl, C. (2014). The Book of Books: encyclopaedic writing in the science of education in the 1980s. I: Daniel Sundberg, Andreas Nordin, Transnational policy flows in European education: the making and governing of knowledge in the education policy field (ss. 79-103). Oxford: Symposium Books.
Lundahl, C. & Lawn, M. (2014). The Swedish Schoolhouse at the Centennial Exhibition in Philadelphia 1876. I: C. Burke, I. Grosvenor, B. Haenggeli-Jenni, H. Ribeiro de Castro, E. Tabacchi, G. Thyssen, and P. Verstraete, Education across Europe : a visual conversation (ss. 95-98). . EERA: Networks.
Lundahl, C. & Landahl, J. (2013). (Mis)trust in numbers: shape shifting and directions in the modern history of data in Swedish educational reform. I: Martin Lawn, The rise of data in education systems: collection, visualization and use (ss. 57-78). Oxford: Symposium Books.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2012). Re/produktionen av kunskap i det svenska utbildningssystemet. I: Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg, Vad räknas som kunskap: läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola (ss. 200-224). Stockholm: Liber.
Lundahl, C. (2010). Bedömning: att veta vad andra vet. I: Lundgren, U. P., Säljö, R. & Lidberg, C., Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare (ss. 255-294). Stockholm: Natur och kultur.
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). Den svenska skolans resultat: från standardprov till PISA. I: Eyvind Elstad og Kirsten Sivesind, PISA: sannheten om skolen? (ss. 222-239). Oslo: Universitetsforlaget.
Lundahl, C. (2010). Nationella prov: ett redskap med tvetydiga syften. I: Lundahl, C. & Folke-Fichtelius, M., Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (ss. 223-242). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2010). Skolbedömningens pedagogiska och administrativa dimensioner. I: Lundahl, C & Folke-Fichtelius, M., Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (ss. 299-314). Lund: Studentlitteratur AB.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2009). Skolans interna och externa kunskapsbedömningar. I: Rita Foss Lindblad, Rolf Lander, Att säkra det osäkra: reflektion och makt i skolans utvärdering (ss. 61-84). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (2008). Inter/national assessments as national curriculum: the case of Sweden. I: An Atlantic crossing? : the work of the International Examination Inquiry, its researchers, methods and influence (ss. 157-180). Oxford: Symposium books.
Lundahl, C. (2007). Kunskapsbedömning och kunskapssyn. I: Karin Åmossa, I kunskapens namn: en antologi om kunskap, makt och kreativitet (ss. 34-47). Stockholm: Lärarförbundet.
Lundahl, C. (2007). Kunskapsbedömningens historia. I: Sporre eller otyg: om bedömning och betyg (ss. 51-68). Stockholm: Lärarförbundets förlag.
Lundahl, C. & Forsberg, E. (2006). Kunskapsbedömningar: utvärdering, betyg och nationella prov. I: Eva Forsberg & Erik Wallin, Skolans kontrollregim: ett kontraproduktivt system för styrning? (ss. 19-45). Stockholm: HSL förlag.

Konferensbidrag

Bagger, A. , Norén, E. , Boistrup, L. & Lundahl, C. (2019). Digitalized national tests in mathematics: a way of increasing and securing equity?. I: Jayasree Subramanian, Proceedings of the TenthInternational Mathematics Educationand Society Conference. Konferensbidrag vid The tenth International Mathematics Education and Society conference (MES10), Hyderabad, India, Jan 28th-Feb 2nd, 2019. Hyderabad, India: International Mathematics Education and Society Co.
Lundahl, C. & Serder, M. (2019). “I have read some articles on the subject”– selective truths in the education debate. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA 2019), Toronto, Canada, April 5-9, 2019.
Lundahl, C. , Skott, P. & Mickwitz, L. (2019). Sustainable learning – challenges for high performing schools. Konferensbidrag vid European Conference for Education Research (ECER 2019), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019.
Lundahl, C. & Primus, F. (2019). The hidden work in international knowledge production - acknowledging the efforts of a managing editor in the 1980s. Konferensbidrag vid 63rd Annual Conference, Education for Sustainability (CIES 2019), San Francisco, USA, April 14-18, 2019.
Lundahl, C. (2018). Exhibit with emotions. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Lundahl, C. & Serder, M. (2018). “I have read some articles on the subject” – selective truths in the education debate. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA 2018), New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. (2018). The ‘Beauty’ of PISA – the Politics of How PISA Scores Are Used to Represent Public Education: In session What does it mean? The role of assessment and data in public opinion. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA 2018): The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. (2018). The ‘Beauty’ of PISA: the Politics of How PISA Scores Are Used to Represent Public Education. I: AERA 2018 Annual Meeting. Konferensbidrag vid AERA 2018 Annual Meeting, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018. AERA.
Lundahl, C. & Primus, F. (2018). The Nature of Knowledge Production – Editing The International Encyclopedia of Education 1984 and 1995. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 40), Berlin, Germany, August 29 - September 1, 2018.
Lundahl, C. & Primus, F. (2018). The peripherals in the core of international knowledge production - acknowledging the work of a managing editor in the 1980s. Konferensbidrag vid XXVIII CESE Conference (CESE 2018), Nicosia, Cyprus, Greece, May 29 - June 1, 2018.
Lundahl, C. (2018). The Power of Teacher Assigned Grades in Outcome Based Education. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA 2018): The Dreams, Possibilities, and Necessity of Public Education, New York City, NY, USA, April 13-17, 2018.
Lundahl, C. & Serder, M. (2017). Making Post-Truth Happen?: An ANT-Analysis of Media Events on Educational Research. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. (2017). Making testers out of teachers – Swedish summer courses in IQ-testing. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2017). The Power of Grades: How Teachers' Internal Assessments Become Legitimate External Data on the Quality of Education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2016). American and European Meritocratic Traditions: Transatlantic Trends and Contesting Concepts for Measuring Merit. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA), 2016 AERA Annual Meeting, Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016.
Lundahl, C. (2016). Becoming international in the late 19th century - arguments for and against the Swedish participation in the World's fairs 1851-1904. I: Conference of the Comparative Education Society in Europe, University of Glasgow, Scotland, 2016 Abstracts. Konferensbidrag vid CESE XXVII Conference, Glasgow, Scotland, UK, May 31-June 3, 2016 (ss. 69-70). Glasgow: University of Glasgow.
Lundahl, C. & Grek, S. (2016). From Paris to PISA: Aesthetic Governing in Comparative Education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Editing of an Encyclopedia of Education as a Social Science Example of “Laboratory Work”. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Scholarship of the International Encyclopaedia of Education 1980 – 1994: Learning how to Produce Knowledge in a Public genre. Konferensbidrag vid American Educational Research Association (AERA), 2016 AERA Annual Meeting, Washington, D.C., USA, April 8-12, 2016.
Lundahl, C. (2016). The Use Of Things As Data And Aesthetic Governmentality. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2016). Transnational Trends and Contesting Concepts for Measuring Merit: A comparative study of the European and American Meritocratic Traditions. Konferensbidrag vid 60th Annual Conference of the Comparative and International Education Society (CIES), Vancouver, Canada, March 6-10, 2016.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2015). Constructing supranational representations in Europe: new approaches to borrowing in educational assessment policy. Konferensbidrag vid ECER 2015, "Education and Transition. Contributions from Educational Research", Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Lundahl, C. & Tveit, S. (2015). Standardised/individualised: Embodied tensions of utilising national curriculum criteria and standards promoting equivalent grading and social justice in education. Konferensbidrag vid 16th Annual Conference (AEA-Europe), Session J - Comparing Standards within and between systems, Glasgow, UK, November 5-7, 2015.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2015). To grade or not to grade: an analysis of assessment debates in Swedish media 1980 – 2014. I: NERA 2015. Konferensbidrag vid NERA 2015, the 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015 (ss. 85-85).
Lundahl, C. & Landahl, J. (2015). When learning outcomes were aesthetical: accountability using non-numerical data in late 19th century education. I: ISCHE 37 Culture And Education. Konferensbidrag vid International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 37), Culture And Education, Istanbul, Turkey, June 24-27, 2015 (ss. 365-366).
Lundahl, C. (2014). Constructing encyclopaedic facts about international education: Comparative Educationa Society in Europe. Konferensbidrag vid CESE XXVI Conference, Freiburg, Germany, June 10-13, 2014 (ss. 56-57).
Lundahl, C. (2014). The Book of books: Editing the International Encyclopedia of Education in the 1980s. I: ECER 2014, "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Konferensbidrag vid ECER 2014, "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe", Porto, Portugal, September 1-5, 2014.
Lundahl, C. (2014). The Swedish School house at the Centennial exposition in Philadelphia 1876: World's fairs and innovation in policy and practice. I: AERA Repository Annual Meeting Papers. Konferensbidrag vid AERA 2014, Philadelphia, USA, April 5th, 2014.
Pettersson, D. & Lundahl, C. (2010). In search of the Swedish schools performance. Konferensbidrag vid NFPF/NERA 38th Congress, Malmö, Sweden, March 11-13, 2010.
Forsberg, E. & Lundahl, C. (2007). Knowledge re/production in governing. Konferensbidrag vid NERA’s 35th Congress, Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe, Turku, Finland, March 15-17, 2007.

Rapporter

Bergh, A. , Englund, T. , Lundahl, C. , Nordin, A. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2018). Forskningssammanställning kring läroplansteori, läroplansutveckling och läroplansutvärdering. Stockholm: .
Lundahl, C. , Hultén, M. & Tveit, S. (2016). Betygssystem i internationell belysning. Stockholm: Skolverket.
Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).
Lundahl, C. , Hultén, M. , Klapp, A. & Mickwitz, L. (2015). Betygens geografi: forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt. Delrapport från skolforsk-projektet. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie.
Lundahl, C. (2010). Att samla in, publicera och använda skolresultat i de nordiska länderna. Köpenhamn: Skolestyrelsen.
Lundahl, C. , Román, H. & Riis, U. (2010). Tidigt ute med sena betyg – sent ute med tidiga!: Svensk betygspolitik i ljuset av internationell betygsforskning och betygsättningen i Europa. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet (Pedagogisk forskning i Uppsala 157).

Samlingsverk (redaktör)

Boström, M. (ed.) , Lundahl, C. (ed.) & Öhman, J. (ed.) (2020). Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. Örebro: Örebro Universitet (Rapporter i pedagogik 23).
Guror, R. (ed.) , Hamilton, M. (ed.) , Lundahl, C. (ed.) & Sundström Sjödin, E. (ed.) (2019). Special Issue: Politics by other means: STS and research in education. Taylor & Francis Group (Discourse: Studies in the cultural politics of education Vol. 40:1).
Landahl, J. (ed.) & Lundahl, C. (ed.) (2017). Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik (7ed.). Stockholm: Natur och Kultur.
Lundahl, C. (ed.) & Folke-Fichtelius, M. (ed.) (2016). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Lundahl, C. (ed.) & Folke-Fichtelius, M. (ed.) (2010). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB.

Övrigt

Hultén, M. & Lundahl, C. (2019). Tveksamt om kunskapsskolan leder till mer kunskaper. Stockholm: AB Dagens nyheter.
Lundahl, C. & Hultén, M. (2017). DN Debatt: Skolans betygssystem saknar vetenskaplig grund. Stockholm: AB Dagens nyheter.
Lundahl, C. & Román, H. (2010). Regeringen sent ute med tidiga betyg.