This page in Swedish

Joakim Nergelius

Title: Professor School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303518, +46 707 615422

Room: L2410

Joakim Nergelius

Research subject

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Articles, reviews/surveys |  Books |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Conference proceedings (editor) |  Reports | 

Articles in journals

Nergelius, J. (2019). Anmälan: av Jeremy Waldron, Political political theory. Statsvetenskaplig Tidskrift, 731-734.
Nergelius, J. (2019). Spektakulärt brittiskt avgörande stärker demokratin: men hur påverkas Brexit?. Juridisk Tidskrift (2), 448-453.
Nergelius, J. (2017). Prejudikat(o)bundenhet inom den konstitutionella rätten: - var ne bis in idem ett unikum?. Svensk Juristtidning (10), 783-794.
Nergelius, J. (2016). 2016: The true Annus Horribilis for European Law and European Integration. Europarättslig tidskrift (4), 743-746.
Nergelius, J. (2016). Secrecy and Transparency in Swedish Tax Administration. Tax Notes International, 83 (1), 55-57.
Nergelius, J. (2015). Anmälan av Stig Strömholm, Resonerande katalog, Minnen 1958-2003,  Atlantis, 2014, 545 s.. Svensk Juristtidning, 100 (7), 557-560.
Nergelius, J. (2015). Domare på vift?. Svensk Juristtidning, 100 (1), 85-91.
Nergelius, J. (2015). EU:s inverkan på svenskt konstitutionellt liv - snabbspolning bakåt visar utveckling fast forward. Europarättslig tidskrift, 17 (1), 101-109.
Nergelius, J. (2013). Constitutional Reform in Sweden. Some important remarks. Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (4), 372-379.
Nergelius, J. (2012). The Hungarian constitution of 2012 and its protection of fundamental rights. Europapolitisk analys = European Policy Analysis (3), 1-12.
Nergelius, J. (2010). Juridik och statsvetenskap: hur ser en jurist på statsvetarens sätt att studera politik (samt juridik)?. Statsvetenskaplig Tidsskrift, 113 (5), 328-345.
Nergelius, J. (2008). Lissabonfördraget: den slutgiltiga fördragsändringen eller början på en ny serie ändringar?. Europarättslig tidskrift (Tio år), 63-71.
Nergelius, J. (2008). Undervisningsbehovet i Europarätt är större än någonsin. Europarättslig tidskrift (4), 843-847.

Articles, book reviews

Nergelius, J. (2016). Review of: Kaarlo Tuori, European Constitutionalism. Common market law review, 53, 839-841.
Nergelius, J. (2014). Fredrik Sterzel, Finansmakten i författningen, Iustus förlag, 2013, 174 s.. Juridisk Tidskrift, 723-726.
Nergelius, J. (2012). EU constitutional law - an introduction, A. Rosas and L. Amati. Nordic Journal of International Law, 81 (2), 249-253.
Nergelius, J. (2010). Blandade uppsatser – en vänbok till Lars-Göran Engström, Martin Borgeke (red.). Svensk Juristtidning (1), 99-101.
Nergelius, J. (2008). Sovereignty in Transition av Neil Walker (ed.). Europarättslig tidskrift (2), 587-592.

Articles, reviews/surveys

Nergelius, J. , Öberg, J. & Öberg, M. (2017). Europarättsdagarna 2016. Europarättslig tidskrift (2), 263-266.
Nergelius, J. (2008). Lissabonfördraget och maktbalansen mellan EU:s institutioner. Europapolitisk analys (7), 1-6.

Books

Nergelius, J. (2018). Komparativ statsrätt (9ed.). Juristförlaget: Juristförlaget, Lund.
Nergelius, J. (2018). Svensk statsrätt (4ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2016). Religion and Law in Sweden. Alphen aan den Rhijn: Kluwer Law International.
Nergelius, J. (2015). Constitutional Law in Sweden (2ed.). Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer (International Encyclopedia of Laws 112).
Nergelius, J. (2015). Media Law in Sweden. Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer (International Encyclopedia of Laws ).
Nergelius, J. (2014). Svensk statsrätt (3 uppl.ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2013). Samarbete vs storkommuner: vad kan småkommuner vinna på vidgat samarbete?. Stockholm: Reforminstitutet.
Nergelius, J. (2012). De europeiska domstolarna och det svenska äganderättsskyddet (1ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Melin, M. & Nergelius, J. (2012). EU:s konstitution: maktfördelningen mellan den europeiska unionen, medlemsstaterna och medborgarna (7ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2012). Komparativ statsrätt (8ed.). Juristförlaget, Lund.
Nergelius, J. (2011). Constitutional law in Sweden (1ed.). Wolters Kluwer.
Nergelius, J. (2010). Svensk statsrätt (2ed.). Lund: Studentlitteratur AB.
Nergelius, J. (2008). En olaglig folkomröstning: Sverige och EMU. Stockholm: Santérus.

Chapters in books

Nergelius, J. (2020). Anders Lagerstedt och Göran Persson: En liten essä om två sörmländska godsägare. In: J. Andersson/K. Blad/C. Ehn/J. Östberg, Vänbok till Anders Lagerstedt: Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt (pp. 113-119). Stockholm: Jure.
Nergelius, J. (2020). Bildning och hållbar utveckling från ett juridiskt perspektiv. In: M. Boström/C. Lundahl/J. Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling (pp. 89-96). Örebro: Örebro universitet.
Nergelius, J. (2020). Freedom of Religion in Sweden from a Historical Perspective. In: H. Bernitz/V. Enkvist, Freedom of religion: An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order (pp. 17-26). Oxford: Hart.
Nergelius, J. (2020). Hoten mot rättsstaten under 2010-talet. In: S. Oredsson/O. Schmidt, Europa: 75 år av ständig förändring (pp. 326-337). Stockholm: Ekerlids.
Nergelius, J. (2020). Några tankar om Brexitprocessen: ”A moving taget if ever there was one”. In: Annina H. Persson, Rättsvetenskap: nu och i framtiden (pp. 93-98). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2020). Rättighetsfrågor och perspektivskiften: en analys av H-G:s rättsvetenskapliga produktion. In: A. Skarhed/J. Hirschfeldt/M. Ruotsi/D. Westman/S. Carlsson, Ord och rätt: Festskrift till Hans-Gunnar Axberger (pp. 731-744). Visby: Eddy.se AB.
Nergelius, J. (2020). The Relationship Between National Constitutional Courts and the EU Court of Justice: A Matter of Growing Importance in Times of a "Rule of Law Battle". In: R. Arnold/I. Danéliene, The Concept of Democracy as Developed by Constitutional Justice: XXII International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Vilnius, 4-5 October 2019 (pp. 316-341). Vilnius, Lithuania: Constitutional Court, Republic of Lithuania.
Nergelius, J. (2020). The Rise and Fall of Bicameralism in Sweden 1866-1970. In: N. Bijlefeld/C. Grittner/D.E. Smith/W. Verstegen, Reforming Senates: Upper Legislative Houses in North Atlantic Small Powers 1800-present (pp. 216-224). London/New York: Routledge.
Nergelius, J. (2019). Former EU Citizen. In: Antonio Bartolini, Roberto Cippitani, Valentina Colcelli, Dictionary of Statuses within EU Law: The Individual Statuses as Pillar of European Union Integration (pp. 273-279). Cham, Switzerland: Springer Berlin/Heidelberg.
Nergelius, J. (2019). The Brexit Crisis. In: Andreas Moberg, European Disintegration (pp. 35-40). Göteborg: Göteborgs universitet.
Nergelius, J. (2019). The Constitution of Sweden and European Influences: The Changing Balance Between Democratic and Judicial Power. In: Anneli Albi, Samo Bardutzky, National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law (pp. 315-358). Haag: T.M.C. Asser Press.
Nergelius, J. (2019). The legal situation and rights of former EU citizens. In: Cristina Trenta, Juridicum Anthology 2019 (pp. 35-44). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2019). What Explains the Lack of Trust in the EU Among Its Member States?: A Constitutional Analysis of the EU's 'Value Crisis'. In: A. Bakardjieva Engelbrekt; N. Bremberg; A. Michalski; L. Oxelheim, Trust in the European Union in Challenging Times: Interdisciplinary Wuropean Studies (pp. 23-39). Cham: Palgrave Macmillan.
Nergelius, J. (2019). Är bristande beredning av ett lagförslag grund för åsidosättande av en lag enligt 11 kap. 14 § Regeringsformen? Några reflektioner kring domstolars behandling av gymnasie- och vapenlagarna under 2018. In: R. Arvidsson, P. Leviner, J. Reichel, M. Zamboni, K. Åhman, Festskrift till Wiweka Warnling Conradson (pp. 271-284). Stockholm: Jure.
Nergelius, J. (2018). Tre framtidsmodeller för EU. In: T. Bull; H. Jermsten; S. Uhrbom, Vänbok till Mats Melin (pp. 287-297). Uppsala: Iustus förlag.
Nergelius, J. (2017). Grundrechte in Schweden. In: D. Merten, H.-J. Papier, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa: Band X - Grundrechte in West-, Nord- und Südeuropa (pp. 287-306). Heidelberg: C.F. Müller.
Nergelius, J. (2017). Human Rights in EU Law 2014: Two key cases of 2013. In: J. Nergelius; E. Kristoffersson, Human Rights in Contemporary European Law (pp. 1-6). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. (2017). Varför sviktar tilliten till EU-projektet i EU:s medlemsländer?: En konstitutionell analys av EU:s värdekris. In: A. Bakardjieva Engelbrekt, A. Michalski, L. Oxelheim, Tilliten i EU vid ett vägskäl: Europaperspektiv 2017 (pp. 33-54). Stockholm: Santérus Förlag.
Nergelius, J. (2016). The Nordic States and the European Convention on Human Rights. In: Rainer Arnold, The Convergence of the Fundamental Rights Protection in Europe (pp. 85-99). . Springer Science+Business Media B.V..
Nergelius, J. (2015). Human rights in EU law 2014: two key cases of 2013. In: Joakim Nergelius and Eleonor Kristoffersson, Human rights in contemporary European law (pp. 1-6). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. (2015). The Role of the Venice Commission in Maintaining the Rule of Law in Hungary and in Romania. In: Armin von Bogdandy, Pál Sonnevend, Constitutional crisis in the European constitutional area: theory, law and politics in Hungary and Romania (pp. 291-308). Oxford: Hart Publishing Ltd.
Nergelius, J. & Jarass, L. (2014). Der Nordische Rat und der Nordische Ministerrat. In: Armin Hatje, Peter-Christian Müller-Graff, Europäisches Organisations- und Verfassungsrecht (pp. 1149-1162). . Nomos.
Nergelius, J. (2014). EU och rättsstaten. In: Nils Karlson, Vilket EU vill vi ha? (pp. 61-102). Stockholm: Ratio.
Nergelius, J. (2014). Remarks on the legal and political status of EU citizenship. In: [ed] Paul van Aerschot and Patricia Daenzer, The integration and protection of immigrants: Canadian and Scandinavian critiques (pp. 103-109). Farnhamn: Ashgate.
Nergelius, J. (2014). Räcker grundlagsändringar för att stärka domstolarna?. In: F. Wersäll/J. Hirschfeldt/A. Eka/E. Fura/K.Å. Modéer, Svea Hovrätt 400 år (pp. 443-471). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2013). Europakten: flexibel integration som grund för euron och EU:s framtid. In: Bakardjieva Engelbrekt, Antonina; Oxelheim, Lars; Persson, Thomas, Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris (pp. 61-84). Stockholm: Santérus Förlag.
Kristoffersson, E. , Persson, A. H. , Nergelius, J. , Hambre, A. , Larsson, Y. & Valguarnera, F. (2013). Sweden. In: Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuh, Claus Staringer, Alfred Storck, Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law (pp. 1079-1110). Wien: Peter Lang Publishing Group.
Nergelius, J. (2012). EU – på glid mot Bundesstaat eller tvärtom?. In: Mattias Derlén, Johan Lindholm, Festskrift till Pär Hallström (pp. 283-288). . Iustus förlag.
Nergelius, J. & Zimmermann, D. (2012). Judicial Independence in Sweden. In: Anja Seibert-Fohr, Judicial Independence in Transition (pp. 185-229). Heidelberg/New York/Dordrecht/London: Max Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Springer.
Nergelius, J. (2012). Korruption och svensk mutlagstiftning – några tankar om regleringen “på högsta nivå”. In: Tom Madell, Per Bergling, Örjan Edström, Jan Rosén, Utblick och inblick: vänbok till Claes Sandgren (pp. 409-417). Uppsala: Iustus förlag.
Nergelius, J. (2012). Om Oxenstiernas ständiga aktualitet. In: Arvet från Oxenstierna: reflektioner kring den svenska förvaltningsmodellen och EU (pp. 75-92). Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier.
Nergelius, J. (2011). Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av Europadomstolens praxis?. In: Filippo Valguarnera, Juridicums årsbok 2010 (pp. 101-109). Örebro: Örebro University.
Nergelius, J. (2011). The Swedish state and its subdivisions. In: Tassilo Herrschel, Pontus Tallberg, The role of regions?: Networks, scale, territory (pp. 45-56). Kristianstad: Region Skåne.
Nergelius, J. (2010). Constitutional law. In: Michael Bogdan, Swedish legal system (pp. 39-65). Stockholm: Norstedts Juridik AB.
Nergelius, J. (2010). Laval, Metock and the recent Nordic debate on judicial review. In: Henning Koch, Karsten Hagel-Sørensen, Ulrich Haltern, Joseph H.H. Weiler, Europe. The new legal realism: essays in honour of Hjalte Rasmussen (pp. 527-544). Köpenhamn: DJØF forlag.
Nergelius, J. (2010). Sweden - Constitutional law. In: André Alen, David Haljan, International encyclopaedia for constitutional law (pp. 1-140). . Kluwer Law International.
Nergelius, J. (2008). 2005 - the year when European law and its supremacy was finally acknowledged by Swedish courts. In: Per Cramér, Thomas Bull, Swedish studies in European law, Vol. 2 (pp. 145-156). Oxford: Hart.
Nergelius, J. (2008). Between collectivism and constitutionalism: the Nordic countries and constitutionalism : a ”final frontier” or a period of transition?. In: Joakim Nergelius, Constitutionalism: new challenges : European law from a Nordic perspective (pp. 119-133). Leiden: Martinus Nijhoff.
Nergelius, J. (2008). Political accountability in Sweden. In: Luc Verhey, Hansko Broeksteeg, Ilse Van den Driessche, Political accountability in Europe: which way forward? A traditional concept of parliamentary democracy in an EU context (pp. 229-242). Groningen: Europa Law Publishing.
Nergelius, J. (2008). Till frågan om lagprövning och grundlagsvänlig lagtolkning: än en gång. In: Christina Moëll, Vilhelm Persson, Henrik Wenander, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel (pp. 337-344). Lund: Juristförlaget.
Nergelius, J. (2006). Demokratins transformationer: det institutionella perspektivet. In: Mats Ekström et al., Om demokratins villkor: volym 1 (pp. 179-192). Örebro: Örebro universitet.

Collections (editor)

Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2017). Human Rights in Contemporary European Law (2 (pocket)ed.). London: Hart Publishing Ltd (Swedish studies in Euroean Law 6).
Nergelius, J. (ed.) & Saf, C. (ed.) (2017). Juristprogrammet vid Örebro universitet: Jubileumsskrift 10-årsjubileum. Örebro: Örebro universitet.
Nergelius, J. (ed.) & Kristoffersson, E. (ed.) (2015). Human rights in contemporary European law. Oxford: Hart Publishing Ltd (Swedish Studies in European Law 6).
Bakardjieva Engelbrekt, A. (ed.) & Nergelius, J. (ed.) (2009). New directions in comparative law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Nergelius, J. (ed.) (2008). Constitutionalism: new challenges : European law from a Nordic perspective. Leiden: Martinus Nijhoff (Raoul Wallenberg Institute human rights library 31).

Conference papers

Nergelius, J. (2019). Why Rule of Law can never be part of an "illiberal” democracy. Paper presented at ‘30 Years After the Fall of the Berlin Wall: Rule of Law in the European Union’ organised by the Swedish Network for European Legal Studies, Stockholm, Sweden, November 14-15, 2019.
Nergelius, J. (2010). Swedish rules on legislation. In: Luzius Mader, Heinz Schäffer, Text and context - the development of legal techniques and legal culture in the new context of Europe Proceedings of the 8th Congress of the European Association of Legislation (EAL), 18th/19th September 2008, Vienna, Austria. Paper presented at The 8th Congress of the European Association of Legislation (EAL), 18th/19th September 2008, Vienna, Austria (pp. 93-100). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.
Nergelius, J. (2009). Main constitutional issues affected by the Lisbon treaty. In: Eugeniusz Piontek, Katarzyna Karasiewicz, Quo vadis Europo III? Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 12-13 listopada 2008. Paper presented at Konferencja Naukowa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 12-13 listopada 2008 (pp. 81-95). Warzsawa: C.H. Beck.
Nergelius, J. (2008). General principles: some reflections on their development in the 21st century. In: Ulf Bernitz, Joakim Nergelius, Cecilia Cardner, General principles of EC law in a process of development reports from a conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies. Alphen aan den Rhijn: Wolters Kluwer.

Conference proceedings (editor)

Bernitz, U. (ed.) , Nergelius, J. (ed.) & Cardner, C. (ed.) (2008). General principles of EC law in a process of development: reports from a conference in Stockholm, 23-24 March 2007, organised by the Swedish Network for European Legal Studies. Alphen aan den Rhijn: Kluwer (European monograph series 62).

Reports

Nergelius, J. (2020). EU:s rättighetsstadga 20 år: Vad har den åstadkommit?. Stockholm: Sieps (European Policy Analysis (Epa) 2020:13).
Nergelius, J. (2015). The accession of the EU to the European Convention of Human Rights: a critical analysis of the Opinion of the European Court of Justice. Stockholm: Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) (Sieps (Swedish Institute for European Policy Studies) 2015:3).
Engström, L. , Nergelius, J. , Persson, V. & Tallberg, P. (2011). Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS). Region Skåne.