This page in Swedish

Tomas Englund

Title: Post Retirement Professor School/office: School of Humanities, Education and Social Sciences

Email:

Phone: +46 19 303073, +46 708 309591

Room: F3219

Tomas Englund
Research subject Research environments

Publications

Articles in journals |  Articles, book reviews |  Chapters in books |  Collections (editor) |  Conference papers |  Other |  Reports | 

Articles in journals

Bergh, A. , Löfdahl Hultman, A. & Englund, T. (2019). Local enactment of the Swedish ‘advanced teacher reform’. Journal of Curriculum Studies, 51 (3), 326-341.
Sugrue, C. , Englund, T. , Solbrekke, T. D. & Fossland, T. (2018). Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education, 43 (12), 2336-2353.
Englund, T. (2018). Är demokratin hotad?: Om privata intressen och skolans omvandling. Utbildning & Demokrati - tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 27 (1), 115-135.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Education Inquiry, 8 (4), 284-298.
Englund, T. (2016). On moral education through deliberative communication. Journal of Curriculum Studies, 48 (1), 58-76.
Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2015). Om innebörder i lärarprofessionalism. Pedagogisk forskning i Sverige, 20 (3/4), 168-194.
Englund, T. (2015). Toward a deliberative curriculum. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 1 (1).
Solbrekke, T. D. & Englund, T. (2014). Certification of teachers: Tensions in a new signature reform. Professions & Professionalism, 4 (2), 1-13.
Englund, T. & Engström, I. (2011). Behaviorismens återkomst i svensk skola: exemplet Skol-Komet. Pedagogiska Magasinet, 15 (2), 14-17.
Dyrdal Solbrekke, T. & Englund, T. (2011). Bringing professional responsibility back in. Studies in Higher Education, 36 (7), 847-861.
Englund, T. (2011). Hur heligt är skolvalet?. Skola & samhälle.
Englund, T. & Engström, I. (2011). Skol-Komet står för en instrumentell syn på relationer. Pedagogiska Magasinet, 15 (4), 72-73.
Englund, T. (2011). The linguistic turn within curriculum theory. Pedagogy, Culture & Society, 19 (2), 193-206.
Englund, T. (2011). The potential of education for creating mutual trust: Schools as sites for deliberation. Educational Philosophy and Theory, 43 (3), 236-248.
Englund, T. (2010). Att studera lärande: En senkommen kommentar. Pedagogisk forskning i Sverige, 15 (1), 77-79.
Amnå, E. , Arensmeier, C. , Ekman, J. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum. Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 (1), 23-32.
Englund, A. , Englund, T. , Engström, K. & Engström, I. (2009). Värdegrunden reducerad till metod. Pedagogiska magasinet, 13 (4), 18-21.
Englund, T. (2008). Didaktisk renässans?. Pedagogisk forskning i Sverige, 13 (4), 291-295.
Englund, T. , Karseth, B. , Ljunggren, C. , Solbrekke, T. D. & Unemar Öst, I. (2008). Educating towards civic and professional responsibility: the future of higher education?. Utbildning och Demokrati, 17 (2), 5-12.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Linking curriculum theory and linguistics: the performative use of 'equivalence' as an educational policy concept. Journal of Curriculum Studies, 40 (6), 713-724.
Englund, T. , Gustavsson, B. & Ljunggren, C. (2007). Education widens democracy widens education... ? [editorial]. Nordisk Pedagogik, 27 (1), 1-7.
Englund, T. (2007). Om relevansen av begreppet didaktik.. Acta Didactica Norge, 1 (1), 1-12.
Englund, T. (2007). Om skolplikt, föräldrars rätt och segregation. Utbildning och Demokrati, 16 (1), 5-8.
Englund, T. (2006). Deliberative communication: a pragmatist proposal. Journal of Curriculum Studies, 38 (5), 503-520.
Englund, T. (2006). Jürgen Habermas and education. Journal of Curriculum Studies, 38 (5), 499-501.
Englund, T. (2006). New trends in Swedish educational research . Scandinavian Journal of Educational Research, 50 (4), 383-396.
Englund, T. (2006). Pedagogisk filosofi, etik och politik. Utbildning och Demokrati, 15 (1), 5-11.

Articles, book reviews

Englund, T. (2009). Uppdrag mångfald: lärarutbildning i omvandling. Utbildning och Demokrati, 18 (2), 161-162.
Englund, T. (2007). Om villkor för pedagogisk kommunikation och kommunikativt handlande i skolan. Utbildning och Demokrati, 16 (1), 123-126.
Englund, T. (2006). Demokratifostran som forskningsobjekt ur statsvetar- och sociologperspektiv. Utbildning och Demokrati, 15 (3), 113-118.
Englund, T. (2006). Recension, Gert J J Biesta & Nicholas Burbules: Pragmatism and educational research. Utbildning och Demokrati, 15 (1), 127-130.

Chapters in books

Englund, T. (2020). Det utbildningspolitiska systemskiftet. In: Andreas Fejes och Magnus Dahlstedt, Perspektiv på skolans problem: Vad säger forskningen? (pp. 219-235). Lund: Studentlitteratur AB.
Englund, T. & Bergh, A. (2020). Higher education as and for public good: Past, present and possible futures. In: Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue, Leading higher education as and for public good: rekindling education as praxis (pp. 37-52). London: Routledge.
Sutphen, M. , Englund, T. & Ewins, K. (2020). Intellectual virtues for leading higher education. In: Tone Dyrdal Solbrekke, Ciaran Sugrue, Leading higher education as and for public good: Rekindling education as praxis (pp. 80-91). London: Routledge.
Englund, T. (2018). Brytpunkter och tendenser i svensk pedagogisk forskning. In: Mattias Nilsson Sjöberg, Pedagogik som vetenskap: En inbjudan (pp. 27-44). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. (2018). Föräldrarätten och barns rätt till en pluralistisk utbildning. In: Tone Kvernbekk och Moira von Wright, Barn og deres voksne (pp. 236-256). Oslo: Cappelen Damm AS.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Att skriva sig till professionell identitet - tre förskollärarstudenter. In: Per-Olof Erixson & Olle Josephson, Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen (pp. 55-79). Lund: Studentlitteratur AB.
Arneback, E. & Englund, T. (2017). Diskurserna - talet om studenters skrivande i lärarutbildningen. In: Per-Olof Erixon & Olle Josephson, Kampen om texten: examensarbetet i lärarutbildningen (pp. 211-226). Lund: Studentlitteratur AB.
Englund, T. & Englund, A. (2017). Skolans värdegrundsarbete. In: Ingemar Engström, Skolans arbete med elevers psykiska hälsa (pp. 91-116). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Solbrekke, T. D. , Englund, T. , Karseth, B. & Beck, E. E. (2016). Educating for professional responsibility: From critical thinking to deliberative communication, or why critical thinking is not enough. In: Franziska Trede, Celina McEwen, Educating the Deliberate Professional: Preparing for future practices (pp. 29-44). . Springer.
Bergh, A. & Englund, T. (2016). Professionella förstelärare?: Om den svenska förstelärarreformen. In: Maja Elmgren, Maria Folke-Fichtelius, Stina Hallsén, Henrik Roman & Wieland Wermke, Att ta utbildningens komplexitet på allvar: En vänbok till Eva Forsberg (pp. 364-377). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
Bergh, A. , Englund, A. & Englund, T. (2015). Från gemenskap till självkontroll: om den skiftande synen på jämnårigsocialisation i skolan. In: Åsa Bartholdsson & Eva Hultin, Sociala relationer, värdegrund och lärarprofessionalitet (pp. 17-33). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. (2015). Om nödvändigheten av kontrovershantering i skolans samhällsundervisning. In: Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar-Öst, Tomas Englund, Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen (pp. 187-204). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. (2014). Att växa genom att kontinuerligt rekonstruera sina erfarenheter. In: Anders Burman, Den reflekterade erfarenheten: John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande (pp. 57-78). . Södertörns högskola.
Englund, T. (2014). Det fria skolvalet har orsakat skolkrisen. In: Lina Stenberg, Skolan ut ut krisen: En forskarantologi om framtidens utbildningspolitik (pp. 43-54). Stockholm: Tankesmedjan Tiden.
Englund, T. (2014). Deweys inflytande i Sverige. In: Ekholm, Mats ; Scherp, Hans-Åke, Det goda lärandets grunder (pp. 109-123). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. (2013). Aktuella perspektiv på skolans medborgerliga skapande. In: Nanny Hartsmar, Bodil Liljefors Persson, Medborgerlig bildning: demokrati och inkludering för ett hållbart samhälle (pp. 35-64). Lund: Studentlitteratur AB.
Englund, T. (2012). Föreställningar om den goda läraren [prolog]. In: Tomas Englund, Föreställningar om den goda läraren (pp. 7-8). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. , Forsberg, E. & Sundberg, D. (2012). Introduktion: vad räknas som kunskap?. In: Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg, Vad räknas som kunskap?: läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning coh skola (pp. 5-19). Stockholm: Liber.
Englund, T. (2012). Läraren i samhällsomvandlingen: den goda läraren som diskursiv konstruktion på olika samhälleliga arenor. In: Tomas Englund, Föreställningar om den goda läraren (pp. 9-60). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2012). Slaget om lärarutbildningen. In: Tomas Englund, Föreställningar om den goda läraren (pp. 199-213). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2012). Utbildningspolitisk monopolism: nya utmaningar för läroplansteorin. In: Tomas Englund, Eva Forsberg, Daniel Sundberg, Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola (pp. 20-38). Stockholm: Liber.
Englund, T. (2011). Det aktuella (debatt)läget i Sverige vad gäller föräldrarätt och barns rätt till utbildning. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 197-210). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2011). Ett ifrågasättande av föräldrars rätt till auktoritet i utbildningsfrågor: argument för en allmän pluralistisk utbildning. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller... ? (pp. 247-287). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2011). Inledning [till avdelning I: Tre konventioner om rätt och auktoritet att formera utbildning]. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 13-16). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2011). Inledning [till avdelning II: Konventionernas uttolkning och användning i Sverige]. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 81-85). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2011). Inledning [till avdelning III: Politisk-filosofiska betraktelser av spänningen mellan föräldrarätt och barns rätt till utbildning]. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 243-245). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2011). Lärande genom deliberativ kommunikation. In: Mikael Jensen, Lärandets grunder: teorier och perspektiv (pp. 203-222). Lund: Studentlitteratur AB.
Englund, T. (2011). Mellan utbildningsvetenskap och utbildningspolitik. In: Bo Jansson, Utbildningsvetenskapens kärna (pp. 65-88). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. & Dyrdal Solbrekke, T. (2011). Professional responsibility under pressure?. In: Ciaran Sugrue, Tone Dyrdal Solbrekke, Professional responsibility: new horizons of praxis (pp. 57-71). London: Routledge.
Englund, T. (2011). Utbildning som vems rättighet?. In: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (pp. 7-10). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2010). Educational implications of the idea of deliberative democracy. In: Mark Murphy, Ted Fleming, Habermas, critical theory and education (pp. 19-32). New York: Routledge.
Amnå, E. , Englund, T. & Ljunggren, C. (2010). Skolor som politiska arenor. In: Skolor som politiska arenor (pp. 8-16). Stockholm: Skolverket.
Englund, T. (2010). Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt, barns rätt eller .... In: Resultatdialog 2010: Aktuell forskning om utbildning och lärande. (pp. 34-41). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Englund, T. , Öhman, J. & Östman, L. (2008). Deliberative communication for sustainability?: A Habermas-inspired pluralistic approach. In: Sustainability and security within liberal societies: Learning to live with the future (pp. 29-45). London: Routledge.
Englund, T. & Francia, G. (2008). Equity istället för equivalence eller båda?. In: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (pp. 183-189). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik. In: Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (pp. 7-35). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Education, the curriculum, society and citizenship: starting points for a historical-sociological comparative approach. In: Chaterine Odora Hoppers, Bernt Gustavsson, Enver Motala, John Pampallis, Democracy and human rights in education and society: explorations from South Africa and Sweden (pp. 135-180). Örebro: Örebro universitet.
Englund, T. (2007). Inledning [till avd I, Kommunikationsfilosofiska utgångspunkter]. In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 23-31). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Inledning [till avd II, Deliberationens institutionella villkor]. In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 147-151). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Inledning [till avd III, Didaktiska implikationer och reflektioner]. In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 311-316). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Is there a future for (Swedish) curriculum theory?. In: Eva Forsberg, Curriculum theory revisited (pp. 31-41). Uppsala: Uppsala university.
Englund, T. (2007). Skola för deliberativ kommunikation. In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 153-168). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Utbildning som kommunikation (som levd demokrati). In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 9-19). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2007). Utbildning som medborgerlig rättighet: skilda traditioner och uttolkningsmöjligheter. In: Tomas Englund, Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet (pp. 97-108). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (2006). Om nödvändigheten av lärares kommunikativa kompetens. In: Lärares arbete: pedagogikforskare reflekterar utifrån olika perspektiv : en antologi från en konferens anordnad av Myndigheten för skolutveckling (pp. 41-56). Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.
Englund, T. (2006). Utbildning som universell eller partikulär institution och dess betydelse för formerandet av socialt kapital. In: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (pp. 35-57). Örebro: Örebro universitet.
Englund, T. (2006). Vadå likvärdighet?: Om likvärdighetsbegreppets olika innebörder i olika sammanhang - på skilda utbildningspolitiska nivåer och i konkret skolverksamhet. In: Resultatdialog 2006: forskning inom utbildningsvetenskap (pp. 51-56). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Francia, G. , Moreno Herrera, L. & Englund, T. (2005). L' équité dans les pays nordiques: une réflexion sur la notion d'équivalence dans le système éducatif suédois. In: Marc Demeuse, Ariane Baye, Marie-Hélène Straeten, Julien Nicaise, Anne Matoul, Vers une école juste et efficace: 26 contributions sur les systemes d’ enseignement et de formation (pp. 171-189). Bruxelles: De Boeck.

Collections (editor)

Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Englund, T. (ed.) (2015). Controversial issues education - på svenska. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Ljunggren, C. (ed.) , Unemar-Öst, I. (ed.) & Englund, T. (ed.) (2015). Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Englund, T. (ed.) (2012). Föreställningar om den goda läraren. Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (ed.) , Forsberg, E. (ed.) & Sundberg, D. (ed.) (2012). Vad räknas som kunskap?: Läroplansteoretiska insikter och utblickar i lärarutbildning och skola. Stockholm: Liber.
Amnå, E. (ed.) , Englund, T. (ed.) , Arensmeier, C. (ed.) , Ekman, J. (ed.) , Ljunggren, C. (ed.) , Unemar Öst, I. (ed.) & Zetterberg, P. (ed.) (2010). Skolor som politiska arenor: medborgarkompetens och kontrovershantering : internationella studier. Stockholm: Skolverket.
Englund, T. (ed.) & Quennerstedt, A. (ed.) (2008). Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (ed.) (2007). Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos.
Englund, T. (ed.) (2004). Five Professors on Education and Democracy: Inaugural Lectures 1999-2003. Örebro: Pedagogiska institutionen (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 8).

Conference papers

Bergh, A. & Englund, T. (2020). On collegial deliberation as a tool to counteract racism. Paper presented at AERA, American Educational Research Association, San Fransisco, USA, April 17-21, 2020 (Conference cancelled).
Englund, T. (2019). An attempt to develop curriculum theory and analysis in a historical and societal perspective - a starting point. Paper presented at The 8th Nordic Curriculum Theory Conference, Vasa, Finland, November 7-8, 2019.
Englund, T. (2019). How to use education to foster a civic culture and cultivate democratic habits: limits and potentials. In: Erik Amnå, Nordic education in a democratically troublesome time - Threats and opportunities A conference report. Paper presented at Nordic education in a democratically troublesome time. Threats and opportunities, Örebro, Sweden, October 30-31, 2018 (pp. 48-54). Örebro: Örebro University.
Englund, T. (2019). The educated, deliberative citizen: a crucial curriculum question. In: Nera 2019: Education in a Globalized World Abstract Book. Paper presented at NERA (Nordic Education Research Association), Uppsala, Sweden, March 6-8, 2019 (pp. 841-842).
Bergh, A. & Englund, T. (2018). Higher Education Between Public and Private Good. Paper presented at The European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Bergh, A. & Englund, T. (2018). How to Theoretically Understand the Relation between Curriculum Theory and Enactment Studies?. Paper presented at 46th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2018), Oslo, Norway, March 8-10, 2018.
Arneback, E. & Englund, T. (2018). On Teachers' Professional Deliberation and Communicative Potential in Classrooms When Encountering Racism. Paper presented at American Educational Research Association (AERA 2018), New York, USA, April 13-17, 2018.
Bergh, A. & Englund, T. (2017). A comparative approach to how universities interpret and enact democracy and the public good. Paper presented at 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). Achieving a professional identity through writing. Paper presented at 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017. Universitetsforlaget.
Bergh, A. , Englund, T. & Löfdahl Hultman, A. (2017). Local enactment of the Swedish national "advanced teacher reform". Paper presented at AERA 2017 Annual Meeting, Knowledge to Action, Achieving the Promise of Equal Educational Opportunity, San Antonio, Texas, USA, April 27 - May 1, 2017.
Bergh, A. , Löfdahl Hultman, A. & Englund, T. (2017). Local enactment of the Swedish national 'advanced teacher reform'. Paper presented at Teachers matter – but where, when, and why?, Kalmar, Sweden, May 17-18, 2017.
Arneback, E. , Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2017). On student teachers' experiences of writing in teacher education. Paper presented at 45th Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA), Copenhagen, Denmark, March 23-25, 2017.
Arneback, E. , Jämte, J. , Bergh, A. , Wiklund, M. , Englund, T. & Tryggvason, Á. (2017). Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet . Paper presented at Rasism och Välfärd, CEMFOR, Uppsala, Sweden, October 11-13, 2017.
Bergh, A. , Englund, T. & Sutphen, M. (2016). A conceptual framework for understanding the formation of academic developers and their contribution to the public good. Paper presented at International Consortium for Educational Development (ICED), Cape Town, South Africa, November 23-25, 2016.
Englund, T. , Bergh, A. & Sutphen, M. (2016). A framework for studying formation of academic developers in higher education. In: ECER 2016. Paper presented at ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, August 22-26, 2016. European Educational Research Association.
Bergh, A. , Englund, T. , Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (2016). A study of local enactment of the 'Advanced teacher reform' in Sweden. In: ECER 2016. Paper presented at ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, Ireland, August 22-26, 2016. European Educational Research Association.
Bergh, A. , Englund, T. , Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (2016). A study of local enactment of the 'Advanced teacher reform' in Sweden. In: NERA2016. Paper presented at 44th NERA Congress,‘Social Justice, Equality and Solidarity in Education?’, Helsinki, Finland, March 9-11, 2016. University of Helsinki Institute of Behavioural Sciences.
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2016). Conquering a professional identity through writing. Paper presented at Struggle for the Text, Research seminar, Lancaster, UK, October 13, 2016.
Bergh, A. , Englund, T. , Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. (2015). Advanced teachers enacting 'excellence of any kind' - a study of local interpretations of a national reform. Paper presented at Sjätte nordiska konferensen i läroplansteori, Örebro universitet, Sweden, October 21-22, 2015.
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2015). What role might writing within and after preschool teacher education have for the professional practice?. Paper presented at European Conference on Educational Research (ECER), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Arneback, E. , Solbrekke, T. D. & Englund, T. (2015). Writing in and out of control: a semi-longitudinal study of three students writing experience in preschool teacher education. Paper presented at 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA 2015), Gothenburg, Sweden, March 4-6, 2015.
Englund, T. & Solbrekke, T. D. (2014). Formation in higher education: Towards professional responsibility as deliberative praxis. Paper presented at NERA 42nd Congress, Education for Sustainable Development, March 5-7, 2014. Lillehammer, Norway.
Englund, T. (2014). To learn to live educationally: on the future prospects and possibilities of cosmopolitanism in teacher education. Paper presented at NERA 42nd Congress. Education for Sustainable Development. March 5-7, 2014. Lillehammer, Norway..
Englund, T. (2014). Towards moral education through deliberative communication. Paper presented at The 4th Swedish Pragmatism Colloquium on Education, October 30-31, 2014. Uppsala, Sweden..
Bergh, A. & Englund, T. (2014). What might the 'first-teacher-reform' lead to in terms of professionalism and professionalization?. Paper presented at Teachers matter - But how? October 23-24, 2014. Växjö, Sweden..
Englund, T. , Solbrekke, T. D. & Arneback, E. (2014). What will student teachers become as writers?. Paper presented at Writing Research Across Borders, February 17-18, 2014. Paris, France..
Englund, T. , Arneback, E. & Solbrekke, T. D. (2014). Writing in and out of control. Paper presented at ECER 2014, The Past, the Present and the Future of Educational Research, 1 - 5 September 2014, Porto, Portugal.
Bergh, A. , Englund, A. & Englund, T. (2013). A changed education language with new actors and solutions: the use of prevention and promotion programs in Swedish schools. Paper presented at AERA conference. San Fransisco USA, April 2013.
Englund, T. & Englund, A. (2013). Consequences of the ´Program Invasion' in Swedish schools during the first decade of 2000. Paper presented at ECER Conference (European Conference on Educational Research) Istanbul, 9-13 September 2013.
Arneback, E. , Englund, T. & Dyrdal Solbrekke, T. (2013). Formation as Communication?: an outline of analyzing student teachers’ development as writers. Paper presented at ECER (The European Conference on Educational Research), Istanbul, September 10-13 2013..
Englund, T. , Solbrekke Dyrdal, T. , de Lange, T. , Sugrue, C. & Sutphen, M. (2013). Formation in five universities: A critical analysis of their portraits, plans and re-presentations. Paper presented at ECER Conference (European Conference on Educational Research) Istanbul, 9-13 September 2013.
Englund, T. & Dyrdal Solbrekke, T. (2013). Higher education as formation: Towards professional responsibility as deliberative praxis. Paper presented at EAIR 35th Annual Forum 2013, Rotterdam, the Netherlands, 28-31 August 2013.
Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Prevention and promotion programs in Swedish schools as an answer to what?: An analysis of national policy texts. Paper presented at NERA 41st Congress, Reykjavik, Iceland, March 7th to 9th 2013.
Englund, T. (2013). Swedish educational policy monopoly: A challenge for curriculum theory. Paper presented at Critical Analyses of Educational Reform (CAER, Stockholm, Sweden, September, 2013.
Englund, T. (2013). Towards a deliberative curriculum. In: Fifth Nordic Curriculum Theory Conference on “Curriculum and/or didactics” – a discussion revisited: Towards a transnational curriculum theory? In Uppsala, Sweden October 2013.. Paper presented at Fifth Nordic Curriculum Theory Conference on “Curriculum and/or didactics” – a discussion revisited: Towards a transnational curriculum theory? In Uppsala, Sweden October 2013. (pp. 16-.
Englund, T. (2012). Att växa genom att kontinuerligt rekonstruera sina erfarenheter – om deliberation, agonism och kosmopolitism: Bidrag till Symposium om John Dewey vid Södertörns högskola 20 april 2012. Paper presented at Symposium om John Dewey, Demokrati, utbildning och lärande, Södertörns högskola, Huddinge, Sweden, April 20, 2012.
Englund, T. (2012). To live educationally - to develop curriculum in line with cosmopolitan inheritance. Paper presented at Nordic Educational Research Association (NERA), annual conference.
Englund, T. (2012). To live educationally - to develop curriculum in line with cosmopolitan inheritance. Paper presented at American Educatuional Research Association (AERA) annual conference.
Englund, T. (2012). Towards a cosmopolitan orientation in the classroom. Paper presented at Cosmopolitanism, Communication and Citizenship Education.
Dyrdal Solbrekke, T. , Karseth, B. , Englund, T. & Beck, E. (2011). Critical thinking in teacher and nurse education: contribution to the symposium Rethinking professional formation: towards new imaginaries, network 22: Research in Higher Education at ECER. Paper presented at European Educational Research Association, ECER 2011, Berlin, 16 Sept.
Englund, T. (2011). On children's right to pluralism in education. In: NERA (Nordic Educational Research Association) 2011 congress in Jyväskylä, Finland March. Paper presented at NERA (Nordic Educational Research Association) 2011 congress in Jyväskylä, Finland March.
Englund, T. & Dyrdal Solbrekke, T. (2010). Bringing professional resposibility back in, in a climate of accountability. Paper presented at NERA congress 2010.
Englund, T. (2010). Deliberative communication in school - obstacles and potential. In: Keynote presented at the NERA-congress in Malmö, Sweden March 11-13 2010.
Englund, T. (2010). Formation of school subjects as curriculum content: patterns and structures. In: NERA congress Malmö March 2010. Paper presented at NERA congress.
Englund, T. (2010). Professional responsibility under pressure. Paper presented at European Educational Research Assocation, EERA.
Englund, T. (2009). Nya utmaningar för läroplansteorin. Paper presented at Tredje nationella konferensen i läroplansteori, Växjö, 15-16 oktober 2009.
Englund, T. (2009). On the need of citizenship literacy: a normative view. Paper presented at Nordic Educational Research Association Congress in Trondheim.
Englund, T. (2009). Pedagogikämnets potential inom ramen för utbildningsvetenskap. In: Lennart Wikander, Christina Gustafsson, Ulla Riis, Lena Larson, Pedagogik som examensämne 100 år. Paper presented at Pedagogik som examensämne 100 år [Uppsala 8-9/11 2007] (pp. 193-199). Uppsala: Uppsala universitet.
Englund, T. (2008). Creating responsible citizenship and professional responsibility through deliberative communication in higher education. Paper presented at 5th Interim Conference of the International Sociological Association, Oslo University College, Norway, September 12-13 2008.
Englund, T. (2008). Education as a potential for creating mutual trust: schools as sites for deliberation. Paper presented at Building walls / Crossing borders: Education,global conflicts, human rights and cosmopolitan values', Stockholm, Sweden, May 21-23.
Englund, T. (2008). Education as communication as deliberation. Paper presented at NFPFs (Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning) årliga kongress - 2008, Köpenhamn. Nätverk: Pedagogisk filosofi.
Englund, T. (2008). Is the concept of didactics relevant to use in an age of the communicative turn?: Towards a new didactic conceptualism when didactics meets classroom research. Paper presented at EERA-confernce, network: Didactics - learning and teaching, in Göteborg, Sweden September 10-13.
Englund, T. (2008). Questioning the parental right to educational authority. Paper presented at EERA-conference, network Philosophy of education, Göteborg, Sweden, September 2008.
Englund, T. (2008). The university as an encounter for deliberative communication creating cultural citizenship and professional responsibility. Paper presented at NFPF:s (Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning) årliga kongress i Köpenhamn 2008, Nätverk: Higher education.
Englund, T. (2007). Education as a citizenship right. Paper presented at Symposium on Education as a citizenship right in network 25 within EERA on Childrens’ rights, ECER conference, Gent, Belgium sept 2007.
Englund, T. (2007). The right to deliberate. In: NERA 2007  Philosophy of education network.

Other

Reports

Bergh, A. , Englund, T. , Lundahl, C. , Nordin, A. , Sundberg, D. & Wahlström, N. (2018). Forskningssammanställning kring läroplansteori, läroplansutveckling och läroplansutvärdering. Stockholm: .
Bergh, A. , Englund, A. , Englund, T. , Engström, I. & Engström, K. (2013). Värdepremisser i främjande och förebyggande program i skolan: rapport från forskningsprojektet En värdefull skola. Örebro: (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 18) (Rapporter i pedagogik 18).
Englund, A. & Englund, T. (2012). Hur realisera värdegrunden?: historia, olika uttolkningar: vad är värdegrundsstärkande?. Örebro: Örebro universitet (Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 17).