This page in Swedish

Erik Flygare

Title: Senior Lecturer School/office: School of Law, Psychology and Social Work

Email:

Phone: +46 19 303435

Room: L2333

Erik Flygare
Research subject

Publications

Articles in journals |  Books |  Chapters in books |  Conference papers |  Doctoral theses, monographs |  Reports | 

Articles in journals

Flygare, E. , Gill, P. E. & Johansson, B. (2013). Lessons From a Concurrent Evaluation of Eight Antibullying Programs Used in Sweden. American Journal of Evaluation, 34 (2), 170-189.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Forskningen om mobbning. Elevhälsa (1), 11-13.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Ritualer, skam och sociala band. Elevhälsa (1), 16-24.

Books

Flygare, E. (2006). Healing relationships as interaction ritual: on emotionally based relations in recovery from mental ill-health. Örebro: Örebro universitetsbibliotek (Skriftserie i vårdvetenskap 1).
Eriksson, B. , Lindberg, O. , Flygare, E. & Daneback, K. (2002). Skolan - en arena för mobbning: en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan. Stockholm: Skolverket (Skolverkets monografiserie ).

Chapters in books

Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2019). Att stödja utsatta elever i skolan. In: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (pp. 155-168). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Flygare, E. (2019). Integritetshotande handlingar som äventyrar elevers utveckling och lärande. In: Ann S. Pihlgren, Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (pp. 55-74). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. , Hellfeldt, K. & Flygare, E. (2019). Utsatthet i skolan. In: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (pp. 47-61). Lund: Studentlitteratur AB.
Flygare, E. (2018). Relationsarbete i spänningsfältet mellan agerande individer och sociala system. In: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (pp. 16-36). Stockholm: Liber.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal. In: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (pp. 92-111). Stockholm: Skolverket.
Johansson, B. & Flygare, E. (2013). Långvarig utsatthet drabbar hårt. In: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (pp. 68-91). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Mobbning och kränkningar på nätet: – omfattning och effekter av skolans insatser. In: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (pp. 134-153). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. (2008). Läkande relationer som interaktionsritualer: om emotionella band vid återhämtning från svåra psykiska störningar. In: Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren, Det sociala livets emotionella grunder (pp. 187-211). Malmö: Liber.
Flygare, E. (2008). Sociala interaktioner och transaktionella behov: hur behandlingsrelationer kan generera hälsa hos personer med psykiska funktionshinder. In: Rolf Stål, Vårdkommunikation i teori och praktik (pp. 125-144). Lund: Studentlitteratur.

Conference papers

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Paper presented at European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). The Problem of Program Contamination in Evaluation: An Example From an Evaluation of Anti-bullying Programs in Sweden. In: Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013. Paper presented at Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013.
Flygare, E. & Johansson, B. (2012). New and overlooked types of bullying, cyberbullying and teachers who bully students. Paper presented at Nordic conference - initiatives against bullying and other forms of degrading treatment of pupils, Stockholm, Sweden.
Flygare, E. & Johansson, B. (2007). Från 'dåligt sällskap' till 'gott umgänge': en CFA analys om förändrade relationsmönster hos ungdomar med sociala anpassningsproblem. Paper presented at SONAD:s årsmöte, Örebro, Sweden, February 22-23, 2007.
Flygare, E. (2002). Mobbning i skolan: ett socialt problem med individuella grundorsaker?. In: Ewa Menckel, Vänskap vinner om mobbning och kränkande behandling i skolan : dokumentation från en idé- och kunskapskonferens. Paper presented at Den första nationella konferensen om mobbning och kränkande behandling i skolan, Örebro, 12-13 aug 2002 (pp. 60-70). Halmstad: Högskolan i Halmstad.

Doctoral theses, monographs

Flygare, E. (1999). Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin: Sociologiska perspektiv på mental ohälsa. (Doctoral dissertation). Stockholm/Stehag: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Reports

Johansson, B. & Flygare, E. (2020). Bryggan: En processutvärdering av en social investering med fokus på elever med destruktivt normbrytande beteende och problematisk skolfrånvaro. Örebro: ÖRebro University (Working Papers and Reports Social work 19).
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2018). Pass or fail?: A study concerning how experiences of bullying, truancy and social relations influence pupils’ academic performance. Friends international center aginst bullying & Örebro university.
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2017). Godkänd eller icke godkänd? : En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports 10).
Flygare, E. & Johansson, B. (2016). Friends och Friendsprogrammet: En programteoretisk analys av utbildningsprogrammets bakgrund, framväxt och uppbyggnad. Örebro: Örebro universitet (Working Papers and Reports 8).
Johansson, B. & Flygare, E. (2016). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2015. Örebro: Örebro universitet.
Nordahl, T. , Flygare, E. & Drugli, M. B. (2013). Relasjoner mellom elever. Utdanningsdirektoratet.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: Redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2012. Örebro: Örebro universitet.
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Evaluation of anti-bullying methods. Stockholm: Skolverket (Report / Skolverket 353).
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 353).
Flygare, E. & Johansson, B. (2008). Psykisk sjukdom och brott: en insatsanalys. Stockholm: Socialstyrelsen.