This page in English

Erik Flygare

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 303435

Rum: L2333

Erik Flygare
Forskningsämne

Om Erik Flygare

Disputerade år 1999 i ämnet sociolog vid Örebro universitet på avhandlingen ”Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. Sociologiska perspektiv på mental ohälsa. Undervisar i ämnen som vetenskapsteori, forskningsmetod och socialpsykologi. Forskningen har huvudsakligen varit inriktad på exkluderings- och inkluderingsprocesser i form av mobbning respektive återhämtning från psykisk ohälsa. Inom akademin har kunskapsproduktionen om båda dessa fenomen i hög grad utgått från individcentrerade perspektiv, varför ambitionen har varit att modifiera/komplettera den teoretiska förståelsen om dessa företeelser med sociala dimensioner för att därigenom bidra till vidareutveckling av kunskaper om hur mekanismer på olika nivåer av en stratifierad verklighet samspelar med (eller motverkar) varandra. Denna ansats har även medfört att forskningsverksamheten vad gäller praktiska åtgärder, exempelvis utvärderingar av anti-mobbningsprogram, ur ett metodologiskt perspektiv har utgått från fenomenens komplexitet och baserats på såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Flygare, E. , Gill, P. E. & Johansson, B. (2013). Lessons From a Concurrent Evaluation of Eight Antibullying Programs Used in Sweden. American Journal of Evaluation, 34 (2), 170-189.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Forskningen om mobbning. Elevhälsa (1), 11-13.
Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Ritualer, skam och sociala band. Elevhälsa (1), 16-24.

Böcker

Flygare, E. (2006). Healing relationships as interaction ritual: on emotionally based relations in recovery from mental ill-health. Örebro: Örebro universitetsbibliotek (Skriftserie i vårdvetenskap 1).
Eriksson, B. , Lindberg, O. , Flygare, E. & Daneback, K. (2002). Skolan - en arena för mobbning: en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan. Stockholm: Skolverket (Skolverkets monografiserie ).

Doktorsavhandlingar

Flygare, E. (1999). Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin: Sociologiska perspektiv på mental ohälsa. (Doctoral dissertation). Stockholm/Stehag: Symposion Brutus Östlings bokförlag.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2019). Att stödja utsatta elever i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 155-168). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Flygare, E. (2019). Integritetshotande handlingar som äventyrar elevers utveckling och lärande. I: Ann S. Pihlgren, Skolans konflikter: Vad varje lärare bör veta (ss. 55-74). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. , Hellfeldt, K. & Flygare, E. (2019). Utsatthet i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 47-61). Lund: Studentlitteratur AB.
Flygare, E. (2018). Relationsarbete i spänningsfältet mellan agerande individer och sociala system. I: Anders Bruhn och Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: I gränslandet mellan profession och person (ss. 16-36). Stockholm: Liber.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Elever som utsätts för kränkningar och mobbning av skolpersonal. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 92-111). Stockholm: Skolverket.
Johansson, B. & Flygare, E. (2013). Långvarig utsatthet drabbar hårt. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 68-91). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Mobbning och kränkningar på nätet: – omfattning och effekter av skolans insatser. I: Kränkningar i skolan: analyser av problem och lösningar (ss. 134-153). Stockholm: Skolverket.
Flygare, E. (2008). Läkande relationer som interaktionsritualer: om emotionella band vid återhämtning från svåra psykiska störningar. I: Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren, Det sociala livets emotionella grunder (ss. 187-211). Malmö: Liber.
Flygare, E. (2008). Sociala interaktioner och transaktionella behov: hur behandlingsrelationer kan generera hälsa hos personer med psykiska funktionshinder. I: Rolf Stål, Vårdkommunikation i teori och praktik (ss. 125-144). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Bruhn, A. , Lindahl, R. & Flygare, E. (2015). Promoting constructive relations between children in foster care and welfare officials. Konferensbidrag vid European Conference for Social Work Research (ECSWR), Ljubljana, Slovenien, 22-24 April, 2015..
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). The Problem of Program Contamination in Evaluation: An Example From an Evaluation of Anti-bullying Programs in Sweden. I: Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013. Konferensbidrag vid Evaluation Practice in the Early 21st Century. Washington DC, USA, October 14-19, 2013.
Flygare, E. & Johansson, B. (2012). New and overlooked types of bullying, cyberbullying and teachers who bully students. Konferensbidrag vid Nordic conference - initiatives against bullying and other forms of degrading treatment of pupils, Stockholm, Sweden.
Flygare, E. & Johansson, B. (2007). Från 'dåligt sällskap' till 'gott umgänge': en CFA analys om förändrade relationsmönster hos ungdomar med sociala anpassningsproblem. Konferensbidrag vid SONAD:s årsmöte, Örebro, Sweden, February 22-23, 2007.
Flygare, E. (2002). Mobbning i skolan: ett socialt problem med individuella grundorsaker?. I: Ewa Menckel, Vänskap vinner om mobbning och kränkande behandling i skolan : dokumentation från en idé- och kunskapskonferens. Konferensbidrag vid Den första nationella konferensen om mobbning och kränkande behandling i skolan, Örebro, 12-13 aug 2002 (ss. 60-70). Halmstad: Högskolan i Halmstad.

Rapporter

Johansson, B. & Flygare, E. (2020). Bryggan: En processutvärdering av en social investering med fokus på elever med destruktivt normbrytande beteende och problematisk skolfrånvaro. Örebro: ÖRebro University (Working Papers and Reports Social work 19).
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2018). Pass or fail?: A study concerning how experiences of bullying, truancy and social relations influence pupils’ academic performance. Friends international center aginst bullying & Örebro university.
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2017). Godkänd eller icke godkänd? : En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports 10).
Flygare, E. & Johansson, B. (2016). Friends och Friendsprogrammet: En programteoretisk analys av utbildningsprogrammets bakgrund, framväxt och uppbyggnad. Örebro: Örebro universitet (Working Papers and Reports 8).
Johansson, B. & Flygare, E. (2016). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2015. Örebro: Örebro universitet.
Nordahl, T. , Flygare, E. & Drugli, M. B. (2013). Relasjoner mellom elever. Utdanningsdirektoratet.
Flygare, E. & Johansson, B. (2013). Trivsel, trygghet och kränkande behandling: Redovisning av Örebro-enkäten i Lerums kommun HT 2012. Örebro: Örebro universitet.
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Evaluation of anti-bullying methods. Stockholm: Skolverket (Report / Skolverket 353).
Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 353).
Flygare, E. & Johansson, B. (2008). Psykisk sjukdom och brott: en insatsanalys. Stockholm: Socialstyrelsen.