This page in Swedish

Research projects

Skills training and simulation as an educational tool to develop professional knowledge

About this project

Project information

Project status

Completed

Contact

Karin Blomberg

Research subject

Inom sjuksköterskeutbildningen sker undervisning och träning av kliniska färdigheter med varierade pedagogiska former. Utvecklandet av artificiella lärandemiljöer i form av Kliniska träningscentra (KTC) erbjuder nya möjligheter för kunskapsinhämtning. Det saknas kunskap om betydelsen av KTC som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen och för det kommande yrket. Vidare saknas kunskap om hur det specifika lärandet sker inom KTC. Projektet syftar således till att undersöka betydelsen av färdighetsträning i simulerad miljö. Studierna omfattar dels intervjuer med studenter och yrkeshandledare med fokus på lärande i KTC och som förberedelse för verksamhetsförlagd utbildning och sjuksköterskeyrket. En enkätstudie med fokus på nyexaminerade sjuksköterskors färdighetsträning och upplevelse av förbereddhet för sjuksköterskeyrket genomförs. Resultaten avser att ge kunskap om hur undervisning om nya metoder/tekniker ska organiseras för att främja studenternas lärande och professionella utveckling.

Researchers

Research funding bodies

  • Örebro University