Källkritik

När du söker information är det viktigt att du kritiskt granskar källorna du hittar. Grunden i källkritisk granskning kan sammanfattas med nedanstående frågor.

  • VEM? Vem har skapat källan? Vilken kompetens har författaren/upphovsmannen inom området? Finns det en respekterad och trovärdig utgivare bakom källan?
  • VAD? Vad är det för typ av källa? Är det den typ av källa du behöver? Är det den ursprungliga versionen eller har källan redigerats och i så fall av vem? Innehåller källan relevant information?
  • HUR? Hur har upphovsmannen kommit fram till sina slutsatser?
  • VARFÖR? I vilket syfte är källan skapad?
  • NÄR? Är källan fortfarande aktuell?
  • TILL VEM? Vilken målgrupp har källan?
  • VAD SÄGER ANDRA? Finns det oberoende källor som bekräftar budskapet? Finns det källor som talar emot budskapet?


Dessa frågor kan appliceras på de flesta typer av källor. Vilka svar man vill ha på frågorna varierar dock beroende på vilken typ av källa det rör sig om. Vetenskapliga artiklar skrivs exempelvis i andra syften än nyhetsartiklar. Därför har vi också tagit fram nedanstående checklistor som är specifikt anpassade för några av de vanligaste källtyperna man möter i den akademiska miljön. Observera att checklistorna är allmänt hållna och att det kan finnas särskilda förutsättningar att ta hänsyn till inom just ditt ämne.