This page in English

Upphovsrätt

En illustration med ett vitt block med texten "copyright" och runt blocket sitter en kedja med ett hänglås.

Upphovsrätt – på engelska copyright – skyddar litterära och konstnärliga verk. Den ger upphovspersonen ensamrätt att bestämma hur, var och när verket får användas, att ta betalt för det och att bli namngiven när det används. På den här sidan har vi samlat information om upphovsrätt för dig som är student.

Vad är upphovsrätt?

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen) skyddar texter, målningar, fotografier, skulpturer, film, musik och brukskonst men också datorprogram och till och med källkoder. Upphovsrätten uppkommer automatiskt och ger upphovspersonen ensamrätt att bestämma över verkets användning. För att omfattas av upphovsrätten måste dock verket nå en viss grad av originalitet, en så kallad “verkshöjd”. I Sverige gäller upphovsrättsskyddet medan upphovspersonen lever och i 70 år efter dennes död. 

Upphovsrätten omfattar en ekonomisk och en ideell rätt. Den ekonomiska rätten innebär att upphovspersonen bestämmer vem som får använda och sprida verket, exempelvis om en låt får användas i en film eller om en bild får återges i en bok. Upphovspersonen får då ekonomisk ersättning. Den ideella rätten avser upphovspersonens rätt att bli namngiven när verket används samt att motsätta sig kränkande användning.

Film från Patent- och registreringsverket.

Upphovsrätt innebär med andra ord vissa inskränkningar i din rätt att använda andras texter, musik och bildmaterial. Som student vid ett universitet omfattas du dock av vissa undantag från upphovsrätten genom det så kallade högskoleavtalet Bonus Copyright Access, som ger studenter och lärare viss rätt att lagligt kopiera och dela upphovsrättsskyddade verk för studier och undervisning. Ta därför alltid reda på när och hur du får använda ett verk samt om det räcker att hänvisa till upphovspersonen i din text eller om du behöver söka dennes tillstånd. Nedan beskrivs mer ingående vad du som student får och inte får göra. 

Du har rätt att citera dina källor utan tillstånd

Du har rätt att citera relevanta delar av innehållet i kursböcker och vetenskaplig litteratur, förutsatt att varje citat markeras grafiskt och förses med både källhänvisning och tillhörande referens. På så sätt undviker du att plagiera. Samma citeringsrättighet omfattar dock inte illustrationer som finns i källtexten.

Illustrationer, figurer och tabeller

Utformningen av illustrationer, figurer (såsom diagram, fotografier eller bilder) och tabeller som finns i källtexten skyddas både av Upphovsrättslagens ideella och ekonomiska rätt. Det räcker därför inte att ange upphovspersonens namn. Om du vill använda en figur i din text i den form som upphovspersonen skapat den och om denne inte har varit död i 70 år måste du söka tillstånd att använda figuren. Tillståndet bör vara skriftligt och ska sparas. Ett tips är att kontakta förlaget som kan hjälpa dig att komma i kontakt med upphovspersonen. Tänk på att en illustration kan ha en annan upphovsperson än verkets författare. Glöm inte heller att ange var figuren har publicerats och att den återges med upphovspersonens tillstånd.

Om du inte lyckas få upphovspersonens tillstånd, har du två valmöjligheter:

1. Beskriv med ord vad figuren visar. I stället för att kopiera över figuren eller tabellen från källan, kan du i löptexten beskriva vad den visar.  

Exempel:  I den så kallade texttriangeln urskiljer Hoel (2001, s. 28) sex nivåer i en kognitiv hierarki av färdigheter och kunskap om texter och skrivande – från enklare, lokala nivåer i den uppochnedvända texttriangelns spets till mer komplexa, globala nivåer i dess bas. Nivåerna benämns uppifrån och ned: skrivsituation, innehåll och genreschema, organisering av innehållet, satser, ordval samt rättskrivning och interpunktion.

Källa: Hoel, T. Løkensgard (2001). Skriva och samtala. Lärande genom responsgrupper. Studentlitteratur.

2. Rita en egen figur eller tabell. Du kanske undrar om du skulle kunna rita en egen, snarlik figur eller tabell. Svaret blir nej. Även om du ändrar typsnitt och färg, byter ordningen på uppgifterna eller ritar cirklar i stället för trianglar, krävs upphovspersonens tillstånd. Det du däremot i vissa fall kan göra är att omvandla en tabell till ett stapel- eller cirkeldiagram och tvärtom. Då ritar du en egen figur och endast använder källans tabelldata som omfattas av citeringsrätten. Du kan även utifrån två eller flera figurer/tabeller skapa en ny. Genom att sammanställa data från flera källor, gör du en självständig bearbetning och bidrar till att vidareutveckla befintlig kunskap. Du behöver då inte upphovspersonernas tillstånd men bör alltid ange vilka källor din figur/tabell baseras på. Stäm av med din handledare oavsett vilket alternativ du väljer, för att säkerställa att du agerar korrekt.

I dina skrivuppgifter och presentationer kan du behöva använda bilder från till exempel internet. Vissa av dem kan du använda utan tillstånd. Du får kopiera och dela bilder och annat material som är fritt eller har försetts med upphovsrättslicensen Creative Commons (CC), så länge du anger källa.

CC-licensen reglerar vad en användare får och inte får göra med ett material på internet. Syftet är att upphovspersonen ska kunna dela med sig av sitt verk på egna villkor. Det finns olika typer av CC-licenser som kan kombineras med varandra. Ange därför alltid både upphovspersonens namn, länk och bildens CC-licens/-er.

Sök rätt bild med Google (video, Karolinska Institutet, 3:26 min.)
Bonus Copyright Access (video, Karolinska Institutet, 3:52 min.)
Creative Commons (video, Karolinska Institutet, 5:10 min.)

Sök fritt tillgängliga bilder på

Litteratur och annat material som du använder i dina studier är i de allra flesta fall upphovsrättsligt skyddad. Dess användning regleras av högskoleavtalet Bonus Copyright Access som ger dig vissa rättigheter. Som student får du bland annat kopiera begränsade delar av ett publicerat verk för examination. Det innebär att du inte får kopiera en hel kursbok eller ens hälften av den, utan endast ett begränsat antal sidor eller avsnitt, exempelvis ett kapitel som du ska läsa inför en tentamen.

15/15-regeln

Enligt högskoleavtalet får du i studiesyfte kopiera, ladda ned och dela en text med dina kurskamrater, digitalt eller analogt, enligt den så kallade 15/15-regeln. Den ger dig rätt att kopiera högst 15 % eller upp till 15 sidor av en källa beroende på dess omfattning. Det är det som ger dig lägst antal kopierade sidor som gäller. I en bok på 40 sidor innebär det att du bara får kopiera 6 sidor, medan du i en bok på 300 sidor måste hålla dig till 15 sidor. Du får dock kopiera ett helt kapitel som bara är några få sidor längre än 15 sidor.

Enkel minnesregel:
Om texten är ≤ 100 sidor, ska du beräkna 15 % (antal sidor gånger 0,15).
Om texten är ≥ 100 sidor är det högst 15 sidor du får kopiera.

Du får också kopiera eller ladda ned enstaka vetenskapliga artiklar ur universitetsbibliotekets e-tidskrifter, ladda upp dem i Örebro universitets lärplattform eller dela dem med kurskamraterna. Du får däremot inte sprida upphovsrättsskyddade tidskriftsartiklar eller återpublicera dem i bloggar, på webben och i andra kanaler.

E-böcker och e-tidskrifter

Örebro universitetsbibliotek har slutit separata licensavtal med olika förlag och leverantörer av e-böcker och e-tidskrifter. Det är dessa avtal och inte högskoleavtalet Bonus Copyright Access som styr vad du som student får göra när det gäller just elektroniska utgåvor av litteratur och tidskrifter. Licensavtalen ger dig rätt att kopiera eller skriva ut valda delar av e-böcker, men hur omfattande eller begränsad den rätten är regleras genom det specifika avtalet. Det antal sidor du har rätt att kopiera eller skriva ut kan därför variera. Det är dock inte ovanligt att licensavtalet ger en utökad rätt att använda materialet i relation till den rätt som redan följer av högskoleavtalet. Vad som gäller framgår i regel i respektive e-boksplattform.

Du får i regel också kopiera eller ladda ned enstaka vetenskapliga artiklar ur universitetsbibliotekets e-tidskrifter, ladda upp dem i Blackboard Learn eller dela dem med kurskamraterna. Du får däremot inte sprida upphovsrättsskyddade tidskriftsartiklar eller återpublicera dem i bloggar, på webben och i andra kanaler.

Undervisningsmaterial

Tänk på att dina lärare har upphovsrätt till sina presentationer och annat egenproducerat material som de använder i undervisningen. Det innebär att du exempelvis inte får publicera lärarens presentationer på YouTube eller sprida dem i andra sammanhang utanför kursens Blackboard. Om du får lov att spela in en föreläsning, sker det för privat bruk och inspelningen får inte spridas.

Som student på Örebro universitet äger du upphovsrätten till det du skapat under din utbildning. Det kan handla om både texter, presentationer, musik, konstverk och fotografier. Om någon vill använda materialet i undervisningen eller andra sammanhang krävs ditt samtycke. Du har dessutom rätt att få erkännande för ditt arbete och att bestämma hur du vill att det används av andra. Det visar du med hjälp av olika CC-licenser.

Läs mer om hur det går till när din uppsats är klar och ska arkiveras elektroniskt i DiVA och kanske publiceras i fulltext

Om du använder en annan persons upphovsrättsligt skyddade material utan tillstånd riskerar du att bli stämd. Om du är osäker på vad som gäller, kontakta universitetsbiblioteket.