This page in English

Vetenskapliga artiklar

I vetenskapliga artiklar redovisar forskare sina resultat. Artiklarna är granskade av experter på området och riktar sig främst till andra forskare.

Det finns vetenskapliga artiklar av olika slag:

  • Originalartiklar innehåller forskningsresultat som publiceras för första gången.
  • Översiktsartiklar presenterar en översikt över kunskapsläget och forskningsfronten. Den här typen av artiklar kan heta "Reviews", "Progress" eller "Advances".
  • Teoretiska artiklar utvecklar nya teorier utifrån redan existerande forskning.

De flesta originalartiklar innehåller följande delar:

Abstract - Ett abstract (sammanfattning) består av en kortfattad beskrivning av artikeln där syfte, metod, resultat och slutsatser framgår. Här anges också ämnes- eller nyckelord som identifierar artikelns innehåll.

Introduktion - Artikeln börjar ofta med en allmän bakgrundsbeskrivning där syfte, frågeställningar och de avgränsningar som gjorts presenteras.

Metod - I metodavsnittet beskrivs de metoder som använts. Beskrivningen ska vara så detaljerad och noggrann att andra forskare kan bedöma tillförlitligheten och trovärdigheten och upprepa försöken.

Resultat - Här redovisas forskningsresultaten tillsammans med eventuella tabeller och diagram.

Diskussion/slutsatser - I diskussionskapitlet värderas de resultat som presenterats. Författaren diskuterar metodologiska överväganden och hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning.

Referenser - Alla källor som används i artikeln ska finnas i referenslistan.

Granskning/peer review

Innan artiklar publiceras i vetenskapliga tidskrifter ska de genomgå en ingående granskning av innehåll och form. Detta kallas peer review och syftet är att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten. Varje tidskrift har ett råd som består av forskare inom tidskriftens ämnesområden. De avgör om artikeln kan publiceras direkt, bör revideras eller avslås.

Vetenskapliga artiklar i databaser

I vissa databaser finns möjligheten att avgränsa sin sökning till vetenskapliga tidskrifter. En sådan sökning garanterar inte att alla artiklar i tidskriften är vetenskapliga.

Om du vill veta mer om en tidskrift kan du använda databasen UlrichsWeb. Där kan du bland annat se vilka tidskrifter som är vetenskapligt granskade.