Förskoledidaktiskt nätverk 5 november 2024

05 november 2024 16:15 – 18:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som ritar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som arbetar i regionens förskolor samt lärarutbildare och forskare inom förskollärarprogrammet vid Örebro universitet till ännu en nätverksträff.

Program           

Matematik i förskolan – Idébank med aktiviteter

Andreas Widlund

Nätverksträffen leds av Andreas Widlund, matematikutvecklare i Askersunds kommun.

Andreas har besökt kommunens förskolor och deltagit när pedagogerna undervisat i barngrupp. Besöken har varit kopplade till det systematiska kvalitetsarbetet och följts av ett fördjupat samtal kring det matematiklärande som möjliggjordes under genomförd aktivitet. Samtalen och reflektionerna tillsammans med pedagogerna har utmynnat i en idébank som utgår från dessa aktiviteter.

I planeringen av undervisningen bör fokus läggas på att skapa lärandesituationer som möjliggör att matematiklärandet kan växa fram utifrån barnens nyfikenhet och kompetens. Vilka material behövs och vilken aktivitet främjar att barnen får uppleva, lära och föra logiska resonemang? Vilka begrepp kan pedagogerna använda och vilka frågor kan ställas till barnen för att katalysera upptäckandet i och med det lärandet? Idébankens fördjupade reflektioner kring matematikundervisningen kan skapa handlingsberedskap inför det pedagogen möter i kommentarer från barnen, i dialogen med och mellan dem samt i deras agerande. Det spontana kan få rymmas i det planerade och då kan matematiklärandet katalyseras i gruppen och för det enskilda barnet.

Nätverksträffen genomförs som en workshop där Andreas berättar om idébanken varvat med att vi får möjlighet att testa uppgifter ur den. Vi vill därmed skapa utrymme för erfarenhetsutbyte i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe. Vi inleder med registrering och kaffe kl. 15:45. Programmet startar kl. 16:15
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Anmäl öppnar vecka 37.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 31 38

Lägg till i din kalender