Forskning om alkoholförebyggande arbete i frivilligorganisationer

Frivilligorganisationer som engagerar ungdomar kan göra en viktig insats för att exempelvis minska användningen av alkohol och andra droger. Men om det ska fungera långsiktigt och effektivt krävs bland annat planering, utvärdering och dokumentation. Örebroforskaren Susanna Geidne har studerat det hälsofrämjande arbete som olika organisationer gör, och hennes doktorsavhandling i medicin med inriktning folkhälsovetenskap mynnar ut i en rad rekommendationer.

- Det finns förvånansvärt lite forskning om det alkoholförebyggande arbete som görs av och inom olika frivilligorganisationer.

Susanna Geidne har dels studerat en organisation med huvudsyfte att förebygga ungas konsumtion av alkohol, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), dels undersökt hur åtta svenska fotbollsföreningar har arbetat med alkoholpolicys i sina egna föreningar.

- Genom sin mångfald, kunskap och omfattning har de olika frivilligorganisationerna en stor potential att fungera som en hälsofrämjande arena, men det är inget som sker av sig själv.

Därför avslutar hon sin avhandling med en lista på praktiska råd som vänder sig både till myndigheter, frivilligorganisationer samt forskare. Bland annat rekommenderar hon att myndigheterna i samråd med organisationerna skapar ett system för nationellt stöd som passar alla typer av organisationer, så att de olika organisationerna kan få stöd att utveckla sitt arbete och sprida sina ”goda exempel”.

Text: Ingrid Lundegårdh