Sociala medier väcker intresset för politik hos ungdomar

Ungdomar, som är aktiva på internet, är ofta också politiskt engagerade. Det är det egna skapandet av till exempel film och bloggar som väcker ungdomars politiska intresse. Det skriver Johan Östman, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, i en artikel som nyligen publicerats i tidskriften New Media & Society.

– Det är intressant att diskutera vad det är som gör de nya medierna så speciella – vad som gör att de väcker engagemang på ett sätt som de traditionella nyhetsmedierna inte klarar, säger Johan Östman.

Han tillhör forskningsmiljön Youth and Society, YeS, som studerar hur ungdomar och unga vuxna utvecklar politiska värderingar och samhällsengagemang. Han har i sin senaste studie undersökt vilken roll sociala medier spelar för politiskt engagemang.

Bidra med eget material

– Vi ser att det inte är de resursstarka ungdomarna som ger sig in i den politiska debatten via sociala medier. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund är faktiskt något mer benägna att bidra med eget material på internet.

Det kan handla om till exempel bloggar, YouTube, Facebook eller Twitter. Aktiviteter, som går ut på att ungdomar själva bidrar med material, väcker engagemang och kan leda till att fler ungdomar uttrycker sig politiskt.

– Det är en ny process. Tidigare förklaringsmodeller går ofta ut på att intag av information genom till exempel tidningar eller TV leder till att människor blir politiskt aktiva – nu har vi hittat stöd för att det är den egna produktionen av material som kan leda till politiskt engagemang.

Samtidigt visar Johan Östmans forskning att sambandet mellan faktakunskap och politiskt deltagande som finns hos vuxna inte finns bland ungdomarna.

Kunskap och politiskt engagemang

– Givetvis är det inte önskvärt att de som är politiskt aktiva inte är kunniga. Men det kan bero på sättet vi mäter kunskap. Vi frågar till exempel vad EU-parlamentet gör eller vilka tidigare statsministrar Sverige har haft.

– Det dåliga resultatet vad gäller faktisk kunskap kan hänga samman med att de ungdomar som är aktiva inte följer de traditionella nyhetsmedierna i någon större utsträckning. Vi ska fortsätta att följa ungdomarna under flera år och då kan vi se om detta förändras när de blir äldre.

Text: Linda Harradine