Plus och minus i ny kvalitetsutvärdering

Specialpedagogexamen vid Örebro universitet håller hög kvalitet, speciallärarexamen har däremot brister. Det visar Universitetskanslersämbetets (UKÄ) senaste utvärdering av två utbildningar vid Örebro universitet.

UKÄ utvärderar de utbildningar på landets lärosäten som kan leda till en kandidat-, magister, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Den här gången har två utbildningar vid Örebro universitet utvärderats – specialpedagogexamen och speciallärarexamen.

- Roligt med högt betyg för utbildningen till specialpedagog, som vi kan känna oss mycket nöjda med. Vad gäller speciallärarexamen har UKÄ granskat den del som handlar om barns och elevers språk, skriv och läsutveckling där kritiken bottnar i att vi behöver rekrytera ytterligare kompetens på området, säger Anna-Karin Andershed, dekan för fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet.