Övervikt och inflammation hos tonåringar kan öka risken för tarmcancer

Tonåringar med kraftig övervikt löper dubbelt så hög risk som normalviktiga att drabbas av tjock- och ändtarmscancer senare i livet. Det visar en ny svensk studie som genomförts av forskare vid Örebro universitet och Harvard School of Public Health i USA.

- Förhöjd sänka (SR) bland tonåringar kan också kopplas till ökad tarmcancerrisk, säger forskaren Katja Fall vid Örebro universitet.

Att fetma och inflammation hos vuxna ökar risken för tarmcancer är känt sedan tidigare, men nu visar en ny stor studie att kraftig övervikt hos tonåringar också spelar roll för risken att utveckla sjukdomen senare i livet. Resultaten publiceras i den internationella tidskriften Gut (en forskningstidskrift inom gastroenterologi*).

Forskarna har följt 240 000 svenska män som genomgick hälsokontroller i samband med sin mönstring mellan 1969 och 1976. Vid mönstringen inhämtades information om männens hälsa inklusive vikt, längd och sänka. Via länkning till cancerregistret kunde forskarna sedan identifiera de män som drabbades av tarmcancer senare i livet.

Under den cirka 35 år långa uppföljningstiden diagnosticerades 885 män med tarmcancer, varav 384 med ändtarmscancer.

Förebyggande åtgärder

- Våra resultat visar att de män som var kraftigt överviktiga vid mönstringen hade en fördubblad risk att senare drabbas av tarmcancer i jämförelse med normalviktiga. Dessutom hade de män vars blodprov visade tecken på inflammation vid mönstringen också en ökad risk för tarmcancer, säger Katja Fall.

Resultaten tyder på att ett högt BMI (Body Mass Index) och förekomst av inflammation i tonåren kan ha inverkan på risken för tarmcancer. De båda faktorerna var oberoende av varandra vilket tyder på att övervikt skulle kunna påverka risken för tarmcancer via en annan mekanism än inflammation.

- Det behövs fler studier för att vi helt ska förstå vilken roll kroppsvikt och inflammation tidigt i livet spelar för risken att drabbas. Fördjupad kunskap på området skulle kunna öppna möjligheter för tidigt förebyggande av insjuknande i tarmcancer, säger Katja Fall.

(* Gastroenterologi är en medicinsk specialitet som sorterar under invärtesmedicin. Disciplinen rör sjukdomar i mag- och tarmkanalen, samt hepatologi – gallvägar, lever och bukspottkörtel.)