Visar hur bakterier tar bort gift i marken

Tungmetaller utgör ett dödligt hot mot människor, särskilt i fattiga länder. Med naturligt förekommande jordbakterier går det att sanera jord och vatten från dessa gifter. Hur det kan göras visar Aminur Rahman i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet.

Aminur Rahman.

Aminur Rahman.

– Att ta bort tungmetaller från förorenade miljöer har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande och en av de möjliga miljövänliga lösningarna är att använda mikroorganismer som kan dra till sig tungmetaller från förorenade källor. På så sätt minskar innehållet av föroreningarna till en säker nivå, säger Aminur Rahman som lägger fram sin avhandling vid Örebro universitet men är anställda som doktorand vid Högskolan i Skövde. Hans bihandledare har varit professor Jana Jass vid Örebro universitet.

Tungmetaller som släpps ut i ekosystemet förorenar dricksvatten för miljontals människor och djur i många regioner i världen. Långvarig exponering för dessa metaller leder till flera dödliga sjukdomar så som cancer, kallbrand, diabetes och hjärtkärlsjukdomar.

Arsenik, krom och nickel

Aminur Rahman har en examen i biokemi och molekylärbiologi från universitetet i Rajshahi, Bangladesh och magisterexamen både i molekylärbiologi och i biomedicin vid Högskolan i Skövde.

I sin forskning har han studerat hur tre olika bakteriestammar kraftigt har minskat halten av arsenik, krom och nickel i förorenat vatten till en säker nivå.

– Dessa giftiga tungmetaller kan allvarligt påverka människors hälsa, bland annat genom att framkalla cancer och förorsaka neurologiska och vaskulära sjukdomar.

För att skydda människor

I framtiden kommer Aminur Rahman att forska vidare på att isolera och kartlägga nya bakteriestammar som kan användas för att bryta ner eller minska giftiga ämnen i ekosystemet. Utsläpp av giftiga metaller, bland andra arsenik, kadmium, krom, bly och nickel i vatten, kan utgöra allvarliga hot mot människan och ekosystemen över hela världen

– Det praktiska och långsiktiga målet med min forskning är att skydda miljontals människor och deras miljö från dödligt avfall från industrier, gruvor, lantbruk och skogsbruk.

– Resultatet av min forskning kommer förhoppningsvis bli mycket betydelsefullt för utvecklingsländerna där fattiga familjer och byar är mest påverkade av förgiftat dricksvatten och föroreningar i marken, säger han.

Aminur Rahmans forskning kan också skydda vilda och tama djur från att äta förorenat foder som halm, gräs och grönsaker. Det bidrar i sin tur att risken minskar för att människor ska drabbas av svåra förgiftningar genom förorenad mjölk eller förorenat kött.