Bättre information till nyanlända – Örebro universitet med i nationell satsning

Erik Amnå

Erik Amnå.

Den 5 mars startar den första nationella utbildningen för samhälls- och hälsokommunikatörer, Milsa utbildningsplattform. Satsningen syftar till att förbättra samhällsorienteringen som ges till nyanlända invandrare. Utbildningen har tagits fram i samverkan mellan fem universitet, däribland Örebro.

Fakta: Samhällsorientering

Varje kommun har ansvar för att nyanlända invandrare erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering. Utbildningen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målen är att deltagarna utvecklar kunskap om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, om den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, om hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv.
Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län

Milsa utbildningsplattform vänder sig till personer i Sverige som arbetar som samhälls- och hälsokommunikatörer inom samhällsorienteringen. Syftet med utbildningen är att bidra till en nationell kvalitetssäkring och en mer likriktad samhällsorientering för alla nyanlända som kommer till Sverige.

– De nyanländas integration i Sverige är en av våra största gemensamma utmaningar. Därför är det glädjande att fem universitet gått samman och nu startar en nationell utbildning av dem som jobbar med samhällsorientering för nyanlända, säger professor Erik Amnå vid Örebro universitet.

För åtta år sedan tog han fram lagförslaget om samhällsorientering åt regeringen. Nu är han en av de medverkande i den nya utbildningen.

Universiteten står – tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden – för utveckling och genomförandet av Milsa. Prioriterade ämnesområden är hälsa och hälsokommunikation. Kommunikatörerna kommer bland annat att få utbildning i hur migrationsprocessen kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan och hur man kan förebygga ohälsa. Projektet kommer att arbeta fördjupat kring psykisk hälsa på uppdrag av Socialdepartementet.

Utbildningen är ettårig och genomförs via internet med olika praktiska moment kopplade till den egna verksamheten. Ett antal fysiska träffar med fördjupningsseminarium på olika orter i Sverige kommer också att genomföras. I den första kullen är 42 studenter antagna från hela Sverige.

Kort information om Milsa utbildningsplattform:

• Projektet stöds med 30 miljoner kronor av Europeiska socialfonden fram till 2020.
• Förutom Örebro deltar universiteten i Lund, Malmö och Uppsala samt Mittuniversitetet.
• Uppsala universitet samordnar utbildningen.
• Samtliga länsstyrelser deltar i projektet inom ramen för sitt uppdrag att stödja kommunernas utförande av samhällsorienteringen.
• Länsstyrelsen Skåne är projektägare.