Bättre luft i miljömärkta förskolor byggda som lågenergihus

Josefin Persson

Josefin Persson

Inomhusluften i miljömärkta förskolor innehåller lägre halter hälsofarliga kemikalier. Det visar Josefin Persson i sin avhandling i kemi vid Örebro universitet i vilken hon jämfört luftkvaliteten i olika typer av lågenergihus.

– Mina resultat visar att miljöcertifierat byggnadsmaterial är rätt väg att gå för att minska onödig exponering för kemikalier, särskilt för barn, säger Josefin Persson.

Hon har undersökt inomhusluften i tre förskolor i Örebro och Motala som alla är byggda som lågenergihus, varav två är miljöcertifierade.  Ett EU-direktiv från 2010 har lett till att kommunerna bygger täta hus för spara energi. Från 2020 är det ett krav.

Fyra mätta hälsofarliga ämnen

I de miljömärkta förskolorna var halterna lägre av de kemikalier som Josefin Persson valt att mäta i sin avhandling. Det handlar om aldehyder, flyktiga organiska ämnen, bromerade flamskyddsmedel och organofosfater. Alla klassas som hälsofarliga på olika sätt, till exempel allergiframkallande, giftiga, cancerframkallande och hormonstörande.

– Skillnaden mellan förskolorna kan bero på medvetna val av material och inredning. De testade byggmaterialen bidrog till den kemiska blandningen i inomhusluften, men det behövs mer forskning för att visa mer exakt hur, säger Josefin Persson.

Förutom halten kemikalier i luften har hon också mätt temperatur, luftfuktighet och partiklar. Även om de miljöcertifierade förskolorna hade lägre halter av de utvalda kemikalierna så var kvaliteten på inomhusluften god i alla förskolor enligt Josefin Persson.

– Men det krävs att ventilationen fungerar optimalt, konstaterar hon.

Lågenergi är dagens och än mer framtidens byggteknik.

– Det gäller då att få ner den onödiga exponeringen för kemikalier, främst för barn. Det min avhandling visar är att det går om man väljer rätt byggnadsmaterial.