This page in English

Ann Quennerstedt

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303656

Rum: F3208

Ann Quennerstedt

Om Ann Quennerstedt

Senast uppdaterad 2019-01-04

Verksamhets-/intresseområde

Jag är professor i pedagogik och arbetar huvudsakligen med forskning och forskarutbildning. Jag undervisar också i lärarutbildningen.

Mitt forskningsintresse har flera inriktningar. I den forskning jag nu arbetar med står barns rättigheter i fokus, såväl i en generell mening som mer specifikt gällande innebörder av utbildning som mänsklig rättighet. Frågor som intresserar mig är synen på barnet som rättighetssubjekt i utbildningssammanhang, och föreställningar om förskolans och skolans roll och ansvar i att respektera barns rättigheter i utbildning, och att främja demokrati och mänskliga rättigheter i och genom utbildning. Under senare tid har mitt intresse allt mer väckts för hur förskolans och skolans utbildande uppdrag kan förstås i relation till barns mänskliga rättigheter – vad är innebörder av att utbilda för mänskliga rättigheter.

Sedan tidigare hyser jag också ett intresse för utbildningspolitik och läroplansteori med särskild inriktning mot skolans styrning och mot frågor om skolans roll i demokratin (och hur dessa dimensioner hör samman). Frågor om utbildningspolitik och styrning aktualiseras också i relation till barnets rättigheter i utbildning.

 

Aktuell forskning

Min nuvarande forskning handlar om barns rättigheter i utbildningssammanhang.

Vid årsskiftet 2018/19 avslutas ett större forskningsprojekt inom området barns rättigheter – ”Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter”. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet med 6,6 milj kronor. Forskarteamet har, förutom mig, bestått av Britt Tellgren, Örebro universitet, Nina Thelander, Karlstads universitet, Lotta Brantefors, Uppsala universitet, samt Lisa Isenström, doktorand Örebro universitet och Sara Frödén, Örebro universitet.

Projektet syftade till att undersöka innebörder av utbildning för mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i den nordeuropeiska didaktiska forskningstraditionens intresse för undervisningens och lärandets innehåll reste projektet följande frågor:

  •  Vad är innehållet i undervisningen och lärande i, om och genom mänskliga rättigheter?
  • Hur ges, genom detta innehåll, barn och unga möjligheter att växa som innehavare av mänskliga rättigheter?

Forskningen genomfördes som fältstudier i pedagogisk praktik, med åtta barn- och ungdomsgrupper i olika åldrar:

  • förskolebarn 2-5 år
  • skolbarn 8-9 år
  • skolbarn 11-12 år
  • skolungdom 14-15 år

Projektets resultat har hittills publicerats i ett antal artiklar, och flera kommer under 2019. En projektrapport publiceras också under 2019.

 

Tidigare forskning

Under 2014 avslutade jag det femåriga forskningsprojektet ”Barnets rättigheter i utbildning” (finansiering från Vetenskapsrådet i form av forskarassistenttjänst). Projektet syftade till att fördjupa kunskaperna om vad barnets rättigheter i utbildning innebär, och har rest frågor kring såväl den mänskliga rätten till utbildning, som frågor om rättigheter i utbildning och genom utbildning.

Mer detaljerad information om ”Barnets rättigheter i utbildning”

Jag deltog under åren 2006-2009 i det Vetenskapsrådsfinansierade projektet ”Utbildning som medborgerlig rättighet – föräldrars rätt, barns rätt, eller…?”. Projektet analyserade den ökande tendensen att tala om utbildning i termer av rättigheter, och studerade frågan om eventuella motsättningar mellan barns och föräldrars rättigheter när det gäller utbildning. Projektets resultat har hittills publicerats i internationella tidskrifter (för mina publikationer – se CV), och en antologi där projektet slutrapporteras är under sammanställning.

Under åren 2003-2006 deltog jag i projektet ”Vadå likvärdighet?” som genomfördes med finansiering från Vetenskapsrådet. I projektet studerades likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik ur olika vinklar. Projektet slutrapporterades 2008 i antologin med samma namn som projektet. Min avhandling Kommunen – en part i utbildningspolitiken (2006) genomfördes i relation till projektet.

 

Forskningsmiljö

Jag är medlem forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning Making in Educational Discourses), en ämnesövergripande forskningsmiljö inom området didaktik och utbildningsvetenskap med nära koppling till lärarutbildning. Gruppen tar en utgångspunkt i såväl sociokulturell lärandeforskning som läroplansteoretisk forskning för att analysera meningsskapande i olika utbildningsdiskurser. I centrum för gruppens intresse står frågor om relationen mellan undervisning och lärande och socialisation. I gruppen ingår seniora forskare och forskarstuderande. Miljöns forskare har väletablerade internationella kontakter, och en omfattande nationell och internationell publicering i peer-reviewade tidskrifter och böcker.

 

Undervisning

Jag forskar den största delen av min arbetstid, men har viss undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå (främst i lärarprogrammen) som på forskarnivå (handledning, forskarutbildningskurser).

 

Universitets-/institutionsuppdrag

Jag ingår i handledarkollegiet för ämnet pedagogik.

 

Internationellt samarbete och internationella uppdrag

Jag är link-convenor för det europeiska forskningsnätverket Research in Children’s Rights in Education, vilket träffas årligen vid forskningskonferensen European Conference in Educational Research (ECER).

Jag ingår i redaktionsrådet för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Children’s Rights.

 

Publikationer

För mina publikationer, se separat flik på denna sida, eller gå till http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=lIQceyEAAAAJ&view_op=list_works

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Frödén, S. & Quennerstedt, A. (2019). The child as a gendered rights holder. Childhood.
Robinson, C. , Phillips, L. & Quennerstedt, A. (2018). Human rights education: developing a theoretical understanding of teachers’ responsibilities. Educational review (Birmingham).
Quennerstedt, A. , Robinson, C. & I'Anson, J. (2018). The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children's Rights?. Nordic Journal of Human Rights, 36 (1), 38-54.
Öhman, M. & Quennerstedt, A. (2017). Questioning the no-touch discourse in physical education from a children's rights perspective. Sport, Education and Society, 22 (3), 305-320.
I'Anson, J. , Quennerstedt, A. & Robinson, C. (2017). The International Economy of Children's Rights: issues in translation. The International Journal of Children's Rights, 25 (1), 50-67.
Quennerstedt, A. (2016). Children's Human Rights at School - As Formulated by Children. The International Journal of Children's Rights, 24 (3), 657-677.
Arneback, E. & Quennerstedt, A. (2016). Locations of racism in education: a speech act analysis of a policy chain. JEP: eJournal of Education Policy, 31 (6), 773-788.
Quennerstedt, A. (2016). Young children's enactments of human rights in early childhood education. International Journal of Early Years Education, 24 (1), 5-18.
Quennerstedt, A. , Harcourt, D. & Sargeant, J. (2014). Forskningsetik i forskning som involverar barn.: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.. Nordic Studies in Education, 34 (2), 77-93.
Quennerstedt, A. & Quennerstedt, M. (2014). Researching children's rights in education: sociology of childhood encountering educational theory. British Journal of Sociology of Education, 35 (1), 115-132.
Quennerstedt, A. (2013). Children's rights research moving into the future: challenges on the way forward. The International Journal of Children's Rights, 21 (2), 233-247.
Quennerstedt, A. (2011). The construction of children's rights in education: a research synthesis. The International Journal of Children's Rights, 19 (4), 661-678.
Quennerstedt, A. (2010). Children, but not really humans?: Critical reflections on the hampering effect of the "3 p's". The International Journal of Children's Rights, 18 (4), 619-635.
Quennerstedt, A. (2010). Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning. Pedagogisk forskning i Sverige, 15 (2/3), 119-141.
Quennerstedt, A. (2009). Children's rights in education - transforming universal claims into New Zealand policy. New Zealand journal of educational studies, 44 (2), 63-78.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Linking curriculum theory and linguistics: the performative use of 'equivalence' as an educational policy concept. Journal of Curriculum Studies, 40 (6), 713-724.

Böcker

Hägglund, S. , Quennerstedt, A. & Thelander, N. (2013). Barns och ungas rättigheter i utbildning (1ed.). Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar

Quennerstedt, A. (2006). Kommunen - en part i utbildningspolitiken?. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Quennerstedt, A. (2019). Klämd mellan mänskliga rättigheter. I: Anette Olin, Jonas Almqvist, Karim Hamza, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling (ss. 164-166). Lund: Studentlitteratur AB.
Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. I: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Quennerstedt, A. (2015). Education and children's rights. I: Vandenhole, Wouter; Desmet, Ellen; Reynaert, Didier & Lembrechts, Sara, The Routledge International Handbook of Children's Rights Studies (ss. 201-215). New York: Routledge.
Quennerstedt, A. (2012). Transforming children's human rights: from universal claims to national particularity. I: Michael Freeman, Law and childhood studies (ss. 104-116). Oxford: Oxford University Press.
Quennerstedt, A. (2011). Barns och föräldrars rättigheter i utbildning: en balansakt i Konventionen om barnets rättigheter. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (ss. 53-78). Göteborg: Daidalos.
Wahlström, N. & Quennerstedt, A. (2011). I mellanrummet mellan universell rätt och nationell lag: en teoretisk inramning. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller… ? (ss. 129-141). Göteborg: Daidalos.
Quennerstedt, A. (2011). Relationen mellan barns och föräldrars rättigheter gällande utbildning i den svenska barnrättspolitiken. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller -? (ss. 169-196). Göteborg: Daidalos.
Quennerstedt, A. (2008). Kommunal skolpolitik i likvärdighetens namn. I: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Vadå likvärdighet?: Sstudier i utbildningspolitisk språkanvändning (ss. 36-56). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik. I: Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (ss. 7-35). Göteborg: Daidalos.
Jarl, M. , Kjellgren, H. & Quennerstedt, A. (2007). Förändringar i skolans organisation och styrning. I: Jon Pierre, Skolan som politisk organisation (ss. 23-47). Malmö: Gleerup.
Quennerstedt, A. (2007). Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet. I: Jon Pierre, Skolan som politisk organisation (ss. 49-65). Malmö: Gleerups.

Konferensbidrag

Quennerstedt, A. (2018). The UNCRC - the voice of global consensus on children's rights?. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Quennerstedt, A. (2017). Teaching and Learning Children’s Human Rights in Grade 2: What? Why? and How?. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Quennerstedt, A. (2017). Teaching and Learning Children's Human Rights: Why? What? And How?. Konferensbidrag vid The Australian Association for Research in Education (AARE) Conference, (AARE 2017), Canberra, Australia, November 26-30, 2017.
Quennerstedt, A. (2016). Utbildning - ett växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter. Konferensbidrag vid Vetenskapsrådets resultatdialog 2016, Örebro University, Örebro, Sweden, November 21-22, 2016.
Quennerstedt, A. (2016). Young children's enactment of human rights in early childhood education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Quennerstedt, A. & Öhman, M. (2015). Questioning the no-touch discourse in Physical Education from a children’s rights perspective. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Quennerstedt, A. (2014). The Swedish refraction: children’s and young people’s human rights in Swedish curricula. I: European Conference in Educational Research (ECER). Konferensbidrag vid European Conference in Educational Research (ECER), The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Quennerstedt, A. (2013). Children’s constructions of themselves as holders of human rights. Konferensbidrag vid ECER 2013, Istanbul, Turkey..
Quennerstedt, A. (2012). Shapes of freedom: in rights theory and educational practice. Konferensbidrag vid ECER, Cadiz Sep 2012.
Quennerstedt, A. (2011). Transforming children's rights in education from universal claims to national particularity. Konferensbidrag vid NERA, Jyväskylää, 10-12 mars 2011.

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Englund, T. (ed.) & Quennerstedt, A. (ed.) (2008). Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daidalos.