This page in English

Christine Roman

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Christine Roman
Forskningsämne

Om Christine Roman

Christine Roman är professor i sociologi. Hon har genomfört ett antal studier inom framförallt genus- arbetslivs- och familjeforskningsfältet. Ett centralt intresse är kontinuitet och förändring av genusrelationer i det moderna samhället, med särskilt fokus på arbetsfördelning, ekonomi och makt i familj och arbetsliv.

Christine Roman disputerade år 1994 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Lika på olika villkor. Könssegregering i kunskaps-företag” (1994) som studerar könssegregeringsprocesser i bland annat IT-företag, med särskild tonvikt lagd på samspelet mellan yrkesarbete och familj. Samspelet mellan genus, arbetsliv och familj har alltsedan varit ett centralt tema i hennes forskning, vilket märks i bland annat böckerna ”Familjer i tiden. Förhandling, kön och gränslöst arbete” (2011) och ”Hemmet, barnen och makten” (1997). Även relationen mellan samhällsvetenskap och familjepolitik och mellan familjesociologi och feministisk teori är viktiga intresse-områden. Boken ”Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och feministisk kritik” (2004/2009) är ett resultat av det sistnämnda. Intersektionen genus och klass är central i hennes forskning, men också den mellan funktionsnedsättning, genus och sexualitet har utforskats i bland annat boken ”Kamper i handikapprörelsen. Resurser, erkännande, representation” (2012). Christine är forskningsledare för sociologins forskningsinriktning ”Familj och nära relationer” och ansvarar för den mångvetenskapliga forskargruppen FamForsk. Hon är också nationell koordinator för Sociologförbundets arbetsgrupp ”Familj och nära relationer”.

Läs mer om forskningsinriktningen ”Familj och nära relationer” och forskargruppen ”

Undervisning

Christine Roman har undervisningserfarenhet på alla nivåer. Bland annat har hon undervisat på kurser om klassisk sociologisk teori, modern sociologisk teori, genussociologi, kvalitativ metod, välfärdsstatens förändring och familj och nära relationer. Hon har handlett ett stort antal C, D- och CD-uppsatser till godkända resultat och som huvud- eller bihandledare varit med om att föra ett antal doktorander fram till disputation.

Övriga uppdrag

För närvarande är Christine Roman ledamot i Örebro universitets jämlikhetsråd och i Vetenskapsrådet beredningsgrupp för Samhällsvetenskap och Humaniora HS-C.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)