This page in English

Christine Roman

Tjänstetitel: Seniorprofessor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Christine Roman
Forskningsämne

Om Christine Roman

Christine Roman är professor i sociologi. Hon har genomfört ett antal studier inom framförallt genus- arbetslivs- och familjeforskningsfältet. Ett centralt intresse är kontinuitet och förändring av genusrelationer i det moderna samhället, med särskilt fokus på arbetsfördelning, ekonomi och makt i familj och arbetsliv.

Christine Roman disputerade år 1994 vid Uppsala universitet på avhandlingen ”Lika på olika villkor. Könssegregering i kunskaps-företag” (1994) som studerar könssegregeringsprocesser i bland annat IT-företag, med särskild tonvikt lagd på samspelet mellan yrkesarbete och familj. Samspelet mellan genus, arbetsliv och familj har alltsedan varit ett centralt tema i hennes forskning, vilket märks i bland annat böckerna ”Familjer i tiden. Förhandling, kön och gränslöst arbete” (2011) och ”Hemmet, barnen och makten” (1997). Även relationen mellan samhällsvetenskap och familjepolitik och mellan familjesociologi och feministisk teori är viktiga intresse-områden. Boken ”Familjen i det moderna. Sociologiska sanningar och feministisk kritik” (2004/2009) är ett resultat av det sistnämnda. Intersektionen genus och klass är central i hennes forskning, men också den mellan funktionsnedsättning, genus och sexualitet har utforskats i bland annat boken ”Kamper i handikapprörelsen. Resurser, erkännande, representation” (2012). Christine är forskningsledare för sociologins forskningsinriktning ”Familj och nära relationer” och ansvarar för den mångvetenskapliga forskargruppen FamForsk. Hon är också nationell koordinator för Sociologförbundets arbetsgrupp ”Familj och nära relationer”.

Läs mer om forskningsinriktningen ”Familj och nära relationer” och forskargruppen ”

Undervisning

Christine Roman har undervisningserfarenhet på alla nivåer. Bland annat har hon undervisat på kurser om klassisk sociologisk teori, modern sociologisk teori, genussociologi, kvalitativ metod, välfärdsstatens förändring och familj och nära relationer. Hon har handlett ett stort antal C, D- och CD-uppsatser till godkända resultat och som huvud- eller bihandledare varit med om att föra ett antal doktorander fram till disputation.

Övriga uppdrag

För närvarande är Christine Roman ledamot i Örebro universitets jämlikhetsråd och i Vetenskapsrådet beredningsgrupp för Samhällsvetenskap och Humaniora HS-C.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Sjödin, D. & Roman, C. (2018). Family practises among Swedish parents: extracurricular activities and social class. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, 20 (5), 764-784.
Roman, C. (2014). Children and risk: a qualitative study on Swedish IT specialists' transition to parenthood. Families, Relationships and Societies, 3 (3), 443-457.
Ahlberg [Alsarve], J. , Roman, C. & Duncan, S. (2008). Actualizing the 'democratic family'?: Swedish policy rhetoric versus family practices. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 15 (1), 79-100.
Lundqvist, Å. & Roman, C. (2008). Construction(s) of Swedish family policy, 1930-2000. Journal of Family History, 33 (2), 216-236.
Hugemark, A. & Roman, C. (2007). Diversity and divisions in the Swedish disability movement: disability, gender and social justice. Scandinavian Journal of Disability Research, 9 (1), 26-45.
Lundqvist, Å. & Roman, C. (2003). Önska, välja och vilja: om beslutet att skaffa barn. Sociologisk forskning (1), 12-34.
Ahrne, G. & Roman, C. (2000). Travail domestique et rapports de pouvoir entre les sexes. Cahiers du Genre, 27, 133-159.
Roman, C. (1999). Familjelivets organisering: ekonomiska resurser, kön och manlig dominans. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 20 (1), 3-20.
Roman, C. (1999). Inte av kärlek allena: makt i hemarbetets fördelning. Sociologisk forskning, 36 (1), 33-52.
Roman, C. & Vogler, C. (1999). Managing money in British and Swedish households. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association, 1 (3), 419-456.

Artiklar, recensioner

Roman, C. (2002). Läkarprofessionens feminisering: Ett köns- och makt perspektiv. Margreth Nordgren. Kvinnovetenskaplig tidskrift (2-3), 115-119.

Böcker

Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2017). Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Hugemark, A. & Roman, C. (2012). Kamper i handikapprörelsen: resurser, erkännande, representation (1ed.). Umeå: Boréa Bokförlag.
Roman, C. & Peterson, H. (2011). Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete (1ed.). Umeå: Boréa Bokförlag.
Roman, C. & Peterson, H. (2011). Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete. Umeå: Borea.
Ahrne, G. , Roman, C. & Franzén, M. (2008). Det sociala landskapet: en sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet (4ed.). Göteborg: Korpen.
Roman, C. (1994). Lika på olika villkor: könssegregering i kunskapsföretag (1ed.). Stehag: Symposion graduale.

Kapitel i böcker, del av antologier

Alsarve, J. , Boye, K. & Roman, C. (2019). Realized plans or revised dreams? Swedish parents’ experiences of care, parental leave and paid work after childbirth. I: Daniela Grunow, Marie Evertsson, New parents in Europe: work-care practices, gender norms and family policies (ss. 68-86). . Edward Elgar Publishing.
Roman, C. (2016). Att hinna, att orka, att göra rätt. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 37-60). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2016). Dilemman, resurser, strategier. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 147-161). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. , Lundqvist, Å. & Roman, C. (2016). Inledning. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 9-16). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. & Roman, C. (2016). Metod och metodologiska överväganden. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 179-185). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Roman, C. (2016). Resurser och skillnadsskapande processer. I: J. Alsarve, Å. Lundqvist, C. Roman, Ensamma mammor: Dilemman, resurser, strategier (ss. 61-99). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Alsarve, J. , Boye, K. & Roman, C. (2016). The crossroads of equality and biology: The child’s best interests and constructions of motherhood and fatherhood in Sweden. I: D. Grunow, M. Evertsson, Couples' Transition to Parenthood: Analysing Gender and Work in Europe (ss. 79-100). . Edward Elgar Publishing.
Roman, C. (2014). Vem ska vara hemma, när och varför?: förhandlingar om föräldraledighetens fördelning. I: Katarina Boye & Magnus Nermo, Lönsamt arbete: familjeansvarets fördelning och konsekvenser (ss. 63-94). Stockholm: Fritzes.
Lundqvist, Å. & Roman, C. (2010). The institutionalization of family and gender equality policies in the Swedish welfare state. I: Janet Fink, Åsa Lundqvist, Changing relations of welfare: family, gender and migration in Britain and Sweden (ss. 65-86). Farnham, Surrey: Ashgate.
Roman, C. (2010). Transforming social justice claims into matters of public resonsibility: the case of gender and ethnicity in Sweden. I: Jan-Magnus Enelo-Jansson, Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives (ss. 149-166). Örebro: Örebro universitet.
Roman, C. & Udehn, L. (2009). Inledning. I: Christine Roman, Lars Udehn, Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet (ss. 5-20). Malmö: Liber.
Hugemark, A. & Roman, C. (2009). Kollektiva resurser, dilemman och lösa kopplingar. I: Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet (ss. 152-169). Malmö: Liber.
Lundqvist, Å. & Roman, C. (2009). Politiska regleringar och akademisk diskurs: svensk familjepolitik under 70 år. I: Janet Fink, Åsa Lundqvist, Välfärd, genus och familj (ss. 89-114). Malmö: Liber.
Roman, C. (2008). Academic discourse, social policy and the construction of new families. I: Kari Melby, Anna-Birte Ravn and Christina Carlsson Wetterberg, Gender equality and welfare politics in Scandinavia: the limits of political ambition? (ss. 101-116). Bristol: Policy Press.
Hugemark, A. & Roman, C. (2007). Rörelser, representation och korsande maktordningar. I: Mikael Carleheden, Rolf Lidskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 225-239). Malmö: Liber.
Ekström, M. , Gidlund, G. , Roman, C. & von Wright, M. (2006). Inledning. I: Mats Ekström..., Om demokratins villkor 1 (ss. 7-28). Örebro: Örebro universitet.
Carleheden, M. , Lidskog, R. & Roman, C. (2006). Inledning. I: Mikael Carleheden, Rolf Lindskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 11-16). Malmö: Liber.
Ahlberg [Alsarve], J. & Roman, C. (2006). Uppkomsten av en demokratisk familj?: Teori, politik, praktik. I: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (ss. 77-109). Örebro: Örebro universitet.
Hugemark, A. & Roman, C. (2005). Rättvisekrav och organisering. I: Berth Danermark, Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp (ss. 123-146). Lund: Studentlitteratur.
Ahrne, G. & Roman, C. (2003). Power and gender in the organization of housework in Sweden. I: Carl le Grand, Toshiko Tsukaguchi-le Grand, Women in Japan and Sweden: work and family in two welfare regimes (ss. 183-201). Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Roman, C. (2003). Sociologiska perspektiv på "familjen": från "komplementära könsroller" till "den rena relationen". I: Margareta Bäck-Wiklund, Thomas Johansson, Nätverksfamiljen (ss. 40-62). Stockholm: Natur och kultur.
Roman, C. (2002). Familjen i ekonomin – ekonomin i familjen: könsteoretiska perspektiv. I: Göran Ahrne, Richard Swedberg, Ekonomin i samhället: ekonomsociologiska perspektiv (ss. 45-71). Lund: Studentlitteratur.
Roman, C. (1995). Nya organisationer, gamla problem: om jämställdhet i kunskapsföretag. I: Lennart Svensson, Pal Orban, Människan i tjänstesamhället (ss. 232-259). Lund: Studentlitteratur.

Konferensbidrag

Roman, C. (2016). Between money and love: Dilemmas in the everyday lives of low income lone mothers in Sweden. Konferensbidrag vid 8th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR), Dortmund, Germany, August 31 - September 3, 2016.
Roman, C. & Alsarve [Ahlberg], J. (2014). Lone mothers and long hours: work-family conflict in the everyday lives of lone mothers in Sweden. Konferensbidrag vid XVIII ISA World Congress of Sociology: Yokohama Research Committee: Work, Women, Class and Care: Working Women in Contemporary European Cities, Yokohama, Japan, July 13-19 July, 2014.
Roman, C. (2013). Struggling to manage in a changing economy: a qualitative study on lone mothers in Sweden. Konferensbidrag vid The CRFR International Conference – Researching Families and Relationships, Edinburgh, UK, June 10-13, 2013.
Alsarve [Ahlberg], J. & Roman, C. (2013). Working it out: strategies to reconcile paid work and family among Swedish lone mothers. Konferensbidrag vid Rethinking agency: Acting in practice, acting together, Bradford, UK, November 14-15, 2013.
Roman, C. (2012). Children and risk: IT specialists’ transition to parenthood. I: 26th Conference of the Nordic Sociological Association. Konferensbidrag vid 26th Conference of the Nordic Sociological Association, Reykjavik, Iceland, August 15-18, 2012.
Roman, C. (2012). Family-friendly flexibility?: Work and family articulation in the Swedish IT sector. Konferensbidrag vid Sociologidagarna, Stockholm, Sweden, March 15-17, 2012.
Hugemark, A. & Roman, C. (2011). Fighting discrimination: the creation of four ombudsman offices in Sweden. Konferensbidrag vid Nordic Sociological Conference.
Hugemark, A. & Roman, C. (2010). Från rörelsekrav till myndighetsansvar: exemplet JämO och DO. Konferensbidrag vid Sociologförbundets årsmöte i Halmstad, 11-12 mars 2010.
Hugemark, A. & Roman, C. (2010). Transforming social justice claims into matters of public responsibility: the case of gender and ethnicity in Sweden. Konferensbidrag vid International Conference on Democracy, Human Rights and Social Justice in a New Global Dispension - Challenges and Transformations at UNISA Pretoria, South Africa, 1-3 February 2010.
Hugemark, A. & Roman, C. (2009). Rörelsekrav, vetenskap och politik i tillkomsten av JämO, HO, DO och Homo. Konferensbidrag vid Sociologförbundets årsmöte, Uppsala, 5-6 mars 2009.
Roman, C. (2009). Working it out: flexible work, time pressures and negotiated family practices. Konferensbidrag vid Work-Life Balance Conference, SULF, Stockholm, September 23, 2009.
Roman, C. (2009). Working it out: flexible work, time pressures and negotiated family practices. Konferensbidrag vid Family change, public policies and birth-rates, Nordic Centre of Excellence: Reassessing the Nordic Welfare Model, Strand 2, SFI (Danish National Centre for Research), Copenhagen, November 26-27, 2009.
Roman, C. (2008). Actualising the democratic family. Konferensbidrag vid Family, Diversity and Gender, Family Research Committee RC06, The International Sociological Association (ISA). Lisbon, Portugal, September 9-13 2008.
Hugemark, A. & Roman, C. (2006). Diversity and divisions in the Swedish disability movement: disability, gender, and social justice. Konferensbidrag vid The 23rd Nordic Sociological Congress in Turku, Finland, 18 - 20 August 2006.
Roman, C. (2006). Erkännande- och omfördelningskrav i svensk handikapprörelse. Konferensbidrag vid 10:e forsknings- och utveklingskonferensen Funktionshinder, vardagsliv, habilitering, Örebro den 4-5 april.
Roman, C. (2005). Academic discourse, social policy and the construction of new families. Konferensbidrag vid Gender Equality as a perspective on Welfare. The limits of political ambition , Stiftsgården Åkersberg i Höör, 21-23 september 2005.
Roman, C. (2005). Between science, politics and the market: Swedish family politics, 1970-2000. Konferensbidrag vid Family, Gender, and Social Policy, Open university, Milton Keynes, 20-22 January 2005.
Roman, C. (2005). Disability, gender and social justice. Konferensbidrag vid NNDR 8th Research Conference, Oslo April, 14-16 2005.
Roman, C. (2005). Rättvisa och organisering. Konferensbidrag vid Sociologförbundets årsmöte, februari 2005, Skövde.
Roman, C. (2004). Constructing new families: academic discourse, family politics and gender equality in Sweden. Konferensbidrag vid Gender Equality and Economic Relationships in Modern Families’, University of Bergen, October 28-30 2004.

Rapporter

Hugemark, A. & Roman, C. (2012). Ombudsmän mot diksriminering: gränsdragning, reglering och homogenisering av myndigheter mot social orättvisa. Örebro: Örebro universitet (Arbetsrapport. Working papers. Sociologins skriftserie, Örebro universitet 3).
Hugemark, A. & Roman, C. (2011). Nya problem, nya lösningar: om tillkomsten av fyra ombudsmän mot diskriminering. Örebro: Örebro universitet (Sociology at Örebro University : work in progress 15).
Roman, C. (1992). Yrkesliv och familjeliv: en studie av kvinnor i arbetslivet. Uppsala: Uppsala University (Research reports from the Department of Sociology, Uppsala University 1992:1).
Roman, C. (1990). Könsskillnader och patriarkala strukturer: segregeringen på arbetsmarknaden : en litteraturstudie. Uppsala: Uppsala universitet (Research reports from the Department of Sociology, Uppsala University 1990:1).

Samlingsverk (redaktör)

Roman, C. (ed.) & Udehn, L. (ed.) (2009). Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet (1ed.). Malmö: Liber.
Carleheden, M. (ed.) , Lidskog, R. (ed.) & Roman, C. (ed.) (2007). Social interaktion: förutsättningar och former (1ed.). Malmö: Liber.
Ekström, M. (ed.) , Carleheden, M. (ed.) , Gidlund, G. (ed.) , Gustavsson, B. (ed.) , Horgby, B. (ed.) , Ljungvall, L. (ed.) , Roman, C. (ed.) & von Wright, M. (ed.) (2006). Om demokratins villkor: volym 1 (1ed.). Örebro: Örebro universitet (Conditions of democracy 1).