Information till dig som målsman/förälder

Bild på Örebro slott

Vi vill att våra barn och ungdomar ska ha trygga omständigheter att utvecklas i. Ändå finns det ungdomar som utvecklar problem under ungdomsåren.

Trestadsstudiens bakgrund och syfte:

Man har gjort uppskattningar att upp till en av fyra ungdomar kommer att utveckla psykosociala problem under ungdomsåren. Det kan handla om ätstörningar, ängslan, depression och självskadebeteende. Det kan också handla om fysiska problem av olika slag som smärtor, problem med magen och sömnproblem. Man använder benämningen internaliserade problem för dessa mer inåtvända problem. Det kan också handla om aggressivitet, mobbning, och brottslighet. Man använder benämningen externaliserade problem för dessa utagerande former av problem.

Sedan 2014 pågår projektet ”Trestadsstudien”. Trestadstudien är ett femårigt vetenskaplig forskningsprojekt med syfte att undersöka samspelet mellan faktorer som styr utvecklingen av psykisk ohälsa bland ungdomar. Under dessa 5 år bedriver forskare vid enheten för psykologi vid Örebro universitet forskning om hur psykisk ohälsa uppstår, kvarhålls eller försvinner. Det är mycket som vi redan nu vet. Vi känner till att vi har goda möjligheter att hjälpa de ungdomar som har utvecklat ett specifikt problem. Elevhälsan och andra organisationer har kompetent personal med utbildning, erfarenheter och kunskaper om vad man kan göra. Men vi har svårare att hjälpa de ungdomar som utvecklar problem på många olika områden samtidigt.

Syftet med Trestadsstudien är därför att förstå i mer detalj varför och hur ungdomar ibland på ganska kort tid utvecklar många problem samtidigt. Studien försöker med andra ord att få svar på hur olika problem är relaterade till varandra över tid. Ett annat viktigt syfte med studien är att i framtiden kunna utveckla bättre behandlingar och förebyggande åtgärder. Inom Trestadsstudien utvärderas också ett tretal förebyggande åtgärder riktade mot stress, sömnbrist samt svårigheter i relationen mellan föräldrar och ungdomen.

Trestadsstudiens tillvägagångssätt:

Trestadsstudien påbörjades under 2014 och kommer att pågå till 2018. Projektet bekostas av medel från flera nationella forskningsråd. En gång om året ber vi ungdomarna att besvara en enkät som handlar om hur de ser på sig själva och sitt mående. Under våren 2018 pågår den femte omgången av datainsamlingen. Ungdomarna besvarar enkäten i sina klassrum i skolan. Eftersom vi återkommer till ungdomarna årligen kan vi se vad som förändras över tid och vi kan börja dra slutsatser om hur man anpassar sig på olika områden till ungdomstidens växlingar.

Vi genomför studien i alla kommunala skolor i tre kommuner: Örebro, Karlskoga och Köping. Ungdomar som gick i årskurs 7 och 8 under skolåret ’13/’14, och därmed i gymnasiet ring 2 och 3 under skolåret ’17/’18, är vår målgrupp. Det är sammanlagt 3 300 personer. När vi gör datainsamlingar i en klass, ger vi 300 kr till klasskassan, för att ge något tillbaka till eleverna.

Studien baseras på frivilligt deltagande. Om ungdomarna inte vill delta, så gör de något annat under den tid enkäten fylls i. Ni föräldrar kan också bestämma om ni inte önskar att Er ungdom ska delta. Ni gör det genom att besvara den talong som skickats till er eller genom att kontakta oss (för kontaktuppgifter se nedan).

 

INFORMATION OM ETIK OCH DATASÄKERHET

Ett etiskt förfarande och en varsam hantering av data är en grundpelare i vårt arbete. För att garantera ungdomarnas personliga integritet och ge skydd för den enskilde deltaga­ren följer vi följande forskningsetiska regler:

  1. Deltagandet i undersökningen ska vara frivilligt. Ungdomarnas deltagande är frivilligt och de kan när som helst avbryta deltagandet. Ni som förälder kan också säga Nej om ni inte vill att ert barn ska delta.
  2. Alla upplysningar som forskarna samlar in får endast användas i vetenskapligt syfte. I denna undersökning kommer upplysning­arna som samlas in att förvaras i ett låst rum på Örebro universitet och kommer att avidentifieras innan bearbetning så att ingen obehörig kan koppla insamlad information till någon enskild person eller familj. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av uppgifterna.
  3. Det kommer att skrivas rapporter i forskningsprojektet. I dessa kommer resultaten att presenteras på ett sådant sätt att ingen kan känna igen enskilda personer. De resultat som kommer att redovisas i rapporterna ges endast för grupper av ungdomar – inte enskilda personer.

Personuppgiftsansvarig är Örebro universitet. Enligt datauppgiftslagen, GDPR, har deltagarna rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dem och vid behov få eventuella fel rättade. De ska då vända sig till professor Katja Boersma, BSR, vid Örebro universitet, 701 82 Örebro. Man kan nå henne på telefon 019 – 30 10 62, eller via e-post: katja.boersma@oru.se. Hon, eller projektets forskningssamordnare (trestadsstudien@oru.se), kan också kontaktas för att besvara andra frågor.