Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog 2022

Universitetsbiblioteket

Resultatdialog 2022, 22-23 november

Välkommen till Resultatdialog 2022, 22-23 november på Örebro universitet!

Vetenskapsr├ądets logga

Ta del av den senaste forskningen inom utbildningsvetenskap och möt forskarna bakom projekten på ett av Sveriges största utbildningsvetenskapliga möten. Under två dagar presenteras resultaten från närmare 20-tal avslutade VR-projekt samt ett flertal lokala projekt vid Örebro universitet. Dessutom presenteras vid konferensen erfarenheter från 13 forskarskolor inom utbildningsvetenskap. Två huvudtalare, professorerna Johannes Westberg och Ulla Runesson är också inbjudna att tala på konferensens huvudtema. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor som till exempel lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och skolledare.

Årets tema: Forskning för hög utbildningskvalitet
I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vila på vetenskaplig grund. Den utbildningsvetenskapliga forskningen är av särskild betydelse för att förverkliga dessa ambitioner. Samtidigt är utbildningsvetenskap ett mycket brett forskningsområde där bidragen kan upplevas som mer eller mindre direkt tillämpbara på skolväsendets utmaningar. Det är därför viktigt att diskutera vilka förväntningar skolväsendet kan ställa på den utbildningsvetenskapliga forskningen. Det är också centralt att fundera över på vilka olika sätt forskningen kan bidra till och främja hög utbildningskvalitet samt vilka olika aktörer och områden den utbildningsvetenskapliga forskningen adresserar.