Om arbetet för klimatneutralitet

Arbetet med klimatneutralitet i Sverige

Sverige har höga ambitioner när det kommer till arbetet med miljö och klimat.  Enligt Regeringen ska Sverige: 
“Föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. EU:s klimatlagstiftning Fit for 55 kommer också vara vägledande för svensk klimatpolitik. Sveriges miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många klimat- och miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.” (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/).

Vidare skriver Regeringen att Sveriges klimatmål är att:
“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).” (https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/).

Sverige har höga ambitioner när det kommer till arbetet med klimatomställningen. Enligt Regeringen ska Sverige: 
“Föra en ambitiös och effektiv klimatpolitik för att nå hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. EU:s klimatlagstiftning Fit for 55 kommer också vara vägledande för svensk klimatpolitik. Sveriges miljöpolitik handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är anpassat till ett förändrat klimat. Många klimat- och miljöfrågor är globala och därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder.” (https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/).

Vidare skriver Regeringen att Sveriges klimatmål är att:
“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF).” (https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/).

Läs mer om Sveriges klimatmål och klimatarbete, ta del av det klimatpolitiska ramverket

Läs en mer övergripande sammanfattning av Sveriges klimatmål och klimatarbete, ta del av Naturvårdsverkets sammanfattning

Örebro kommunkoncern arbetar aktivt med att skapa ett klimatneutralt Örebro. I den senaste uppföljningen skriver kommunen:
“Etappmålet för Örebro kommunkoncern är att minska klimatbelastningen med 80% per invånare mellan 2000 och 2020. Den indikator som används för målet är klimatbelastning i ton CO2e per invånare och år. För Örebro kommunkoncern har utsläppsområdena energi, transporter, livsmedel och produkter inkluderats i klimatuppföljningsmodellen (för nuvarande klimatstrategi). Utfallet för 2020 visar på en procentuell minskning med 70% jämfört med år 2000. De totala utsläppen resulterar i en siffra på 46 225 ton CO2e och år, vilket innebär 0,3 ton CO2e/invånare och år.” (Nulägesanalys, s. 21).

Ett viktigt verktyg för Örebro i arbetet för klimatneutralitet är de “koldioxidbudgetar” som tagits fram. Örebro kommun har tagit fram tre olika budgetar. En budget för örebroarnas konsumtion (kommuninvånarna), en för Örebro som geografiskt område (platsen) och en för kommunkoncernen Örebro.

Nedan ser ni ett diagram som visar hur utsläppen förändrats under åren 2010-2019.

Diagram som visar hur utsläppen förändrats under åren 2010-2019.

Läs mer på: LÄNK