Rekommendationer från Medborgarråd 25-26 maj 2024 i Örebro

Koderna står för Tema [T]: Mobilitet [M], Energi [E], Byggnation [B], Konsumtion [K], följt av nummer på rekommendation [1,2,3]. [T:M 3] är alltså Tema Mobilitet 3.

 
Tema Mobilitet

Rekommendation 1 [T:M 1]

Öka kunskap och information
Örebro kommun ska prioritera ökad information till alla invånare kring klimatförändringar och åtgärder som invånare i kommunen kan göra för att påverka utvecklingen, genom skola, föreningar, studieförbund och arbetsgivare. Införa olika incitament tex utmaning kring att öka kunskapen, klimatkort, cykelvänlig arbetsplats.


Motivering
Motivering: Behöver fokusera på information som visar på varför individer i Örebro behöver göra förändringar. Öka förståelse kring vad det kostar att göra och vad kostar det att inte göra förändringar. Generella kunskapen är för låg. Alla barn idag har inte kunskap kring trafikregler eller cykelkunskaper.
 

Rekommendation 2 [T:M 2]

Se över och utveckla arbetet med bilparkering och parkeringsavgifter

Örebro kommun ska se över arbetet med bilparkering och parkeringsavgifter, genom bland annat framtagandet av (utveckling av befintlig) en app som synliggör lediga parkeringsplatser i staden samt ett system där parkeringsavgiften differentieras utifrån boende och tid. Även de kommunala bolagen bör jobba med sina parkeringar.

Motivering
Viktigt dels för att inte behöva "snurra runt" i staden och leta parkering. Göra det dyrare för personer som har möjlighet till cykel då det är ett incitament som påverkar personers val av transportmedel. Viktigt också för att minska parkering som står länge på parkeringar ute på gatan, ska bli lättare att hitta till parkeringshus. Använda boendeparkeringsstystemet. Viktigt med detta förslag är att de som är förlorare är de som står länge på gatorna, som väljer bil som medel. Vinnare är de som behöver korttidsparkering, handeln i centrum.
 

Rekommendation 3 [T:M 3]

Pendlarparkering, gång och cykelbanor

Örebro kommun ska skapa säkra och trygga pendlarparkeringar för bil och cykel i anslutning till kollektivtrafik, både i utkanten av staden samt i tätorterna. Samt hela/ reparerade och plogade gång och cykelbanor till och från pendlarparkeringar men också inne i Örebro tätort.
 
Motivering
Viktigt för att få flera att åka kollektivt, många vinnare att känna trygghet att parkera sin cykel och bil, ser inte några förlorare i detta förslag. Bättre miljö inne i staden. Det ska vara lätt att cykla till busshållplatsen. Och det finns behov att hålla cykelbanor i gott skick.
                                                                                                                                  

Tema Energi

Rekommendation 1 [T:E 1]

Öka medvetenheten och kunskapen om energiförbrukning och energieffektivisering och förnybara energiformer genom att Örebro kommuns energirådgivning får mer resurser för uppsökande verksamhet riktad till medelstora företag och stora fastighetsägare. Skapa en tvärsektoriell arbetsgrupp med olika kompetenser exempelvis ekonom, statistiker och kommunikatör. Utveckla och marknadsför en pedagogisk och tydlig plattform med information ex hemsida, broschyr etc.

Motivering
Varför: Minska energiförbrukning i befintliga verksamheter och byggnader för att nå de vi inte nått Vem: Energirådgivningen på kommunen i samverkan med Energimyndigheten
 

Rekommendation 2 [T:E 2] 

Kommunicera och synliggör energieffektivisering och förbrukning genom olika typer av informationskampanjer

Utveckla roliga och tydliga koncept ex "soffan-konceptet" som visar energiförbrukning genom olika färger, tävlingar mellan skolor kring vilken skola som bäst kan effektivisera sin energiförbrukning. Sprida insikter på ett förståeligt sätt, ex vad som får störst effekt. Sprid kunskap om energifrågor i den ordinarie undervisningen genom att lyfta goda exempel i aktuella utvecklingssatsningar.

Motivering
Varför: Ökad kunskap och medvetenhet hos allmänheten med fokus på vissa grupper ex barn och unga Vem: Kommunen i samverkan med berörda aktörer
 

Rekommendation 3 [T:E 3]

Utveckla en marknadsplats för uthyrning av takyta för solceller samt tydlig information om hur det går till rent juridiskt genom att kommunen administrerar en plattform (exempelvis hemsida eller app).
Motivering
Varför: Att hitta outnyttjade resurser/ytor för energiproduktion samt möjliggöra samverkan mellan intressenter (uthyrare/köpare) På kort sikt börja med solceller men på längre sikt även lägga till andra möjligheter såsom vindturbiner.


Tema Byggnation

Rekommendation 1 [T:B 1] 

En grönare stad vid nybyggnation av flerbostadshus

Koncentrerad grönska (gaturummet med träd, anpassad växtlighet och odlingslådor).

Motivering
Miljö och trivsel. Uppnå klimatneutralitet, välmående (trygghet), klimatutmaningar (värme, nederbörd, luft, kyla), bättre livsmiljö för människor och djur/insekter. Buller- och ljuddämpning.
 

Rekommendation 2 [T:B 2]

Premiera återbruk och cirkulation av befintliga byggnader och byggnadsmaterial.

Motivering
Ställ krav på återbruksinventeringen (i ansökan om rivningslov) och användningen av den (både i eventuell ny byggnation på platsen och annan byggnation). Digitalisering av Örebro byggreturs lager för att förenkla cirkulationen.
 

Rekommendation 3 [T:B 3]

Arbeta med styrning utifrån LOU (Lagen om offentlig upphandling) för att minska klimatavtrycket

Motivering
Investera tid i att se på fler möjligheter och kreativitet att kommunen prioriterar mer hållbara alternativ kopplat till styrdokument. Det mest fördelaktiga i pris (långsiktiga hållbarhet) kontra lägsta priser. Inför granskning så att det uppnås.


Tema Konsumtion

Rekommendation 1 [T:K 1] 

Skapa förutsättningar för hållbara närområden

Motivering
I nuvarande och framtida stadsdelar, kvarter och närområden behöver det skapas möjlighet för invånare att minska sin konsumtion. Genom olika typer av mötesplatser skapas förutsättningar för delning, återbruk, odling, reparation, mobilitetspooler m.m. I det hållbara närområdet byggs en hembygdskänsla/community som möjliggör alternativ till konsumtion och bidrar till tillit och ansvarskänsla för det gemensamma.


Rekommendation 2 [T:K 2]

Skapa förutsättningar för klimatomställning genom informationskampanjer

Motivering
För att få med den breda allmänheten i klimatomställningen och minskad konsumtion behövs ökad kunskap, förståelse och insikt om sin roll i klimatomställningen. Ett positivt budskap om hur jag som individ och vi tillsammans som samhälle kan bidra behöver formas och spridas på ett sätt som når alla olika grupper i samhället och bidrar till en “vi-känsla” för gemensam kraftsamling. Kampanjen behöver vara långsiktig, men budskapet (fokusområde) kan ändras över tid. Den behöver riktas både mot kommunens medarbetare, invånare och företagare med hjälp av kommunikationsexperter och i samarbete med forskare. Kommunen ska stå som avsändare.

Rekommendation 3 [T:K 3]

Kommunens upphandlingar ska leva upp till klimatmålen

Motivering
Kommunens upphandlingar behöver vara ett skarpt verktyg för att bidra till klimatneutralitet. Inköp ska i första hand undvikas, i andra hand skiftas till något som ger mindre klimatavtryck. Kunskap om inköpens klimatpåverkan och hur krav kan ställas ska genomsyra kommunens alla förvaltningar. Inköpens klimatpåverkan ska viktas högre i upphandlingar, där produkternas hela livscykel tas i beaktande. Ökad samordning av upphandlingar mellan kommunens verksamheter för minskad klimatpåverkan behövs.