Medborgarråd samlas på Örebro universitet för att ta fram nya idéer om klimatet

Martin Karlsson på Campus

– Medborgarrådet är värdefullt för att ge upphov till nya idéer och infallsvinklar som sällan kommer fram i klimatarbetet, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap.

Örebro kommun som geografiskt område ska vara klimatneutralt år 2045. Ett led i arbetet är det ”Medborgarråd” som möts lördag och söndag 25-26 maj, där 50 Örebroare ska att ta fram konkreta förslag för att minska klimatpåverkan.
Medborgarrådet är ett samarbete mellan Örebro kommun och Örebro universitet.

Under lördag och söndag 25-26 maj samlas deltagarna på Örebro universitet för att tillsammans ta del av kunskap om och diskutera klimatomställningen.  

– Deltagarna ska ta fram rekommendationer som ska föras vidare till lokala politiker. Dessa rekommendationer visar vilka åtgärder för att nå klimatneutralitet som stöds av denna grupp Örebroare, en grupp som återspeglar den stora variationen i åsikter, intressen och förutsättningar som finns i kommunen, säger Martin Karlsson, forskare i statskunskap.

– Medborgarrådet är också värdefullt för att ge upphov till nya idéer och infallsvinklar som sällan kommer fram i klimatarbetet, säger han.

Ett demokratiexperiment

Martin Karlsson genomför medborgarrådet tillsammans med kolleger vid Örebro universitet och tjänstepersoner på Örebro kommun.

Enligt honom är medborgarråd ett slags demokratiexperiment som ger unika möjligheter att studera  politiskt deltagande:

– Vi kan till exempel besvara frågor om vilka faktorer som hindrar och möjliggör att medborgare väljer att delta politiskt. Vi kan också studera hur medborgares åsikter påverkas av att diskutera politiska frågor tillsammans med andra.

Medborgarrådet ska ta sig an flera teman kopplade till klimatet. Under rubriken konsumtion ska deltagarna ta upp olika aspekter av ökad hållbarhet, som till exempel att låna i stället för att köpa nytt, reparera, minska matsvinn och förändra sina semestervanor. Andra ämnen är energi och elektrifiering, byggande, transporter och bilism.

Förslag direkt till politiker

Den andra dagen, söndagen, avslutas med ett panelsamtal med politiker som tar emot de förslag som grupperna arbetet fram under helgen.

– Våra val påverkar klimatet. Medborgarrådet ger oss inom politiken en unik möjlighet att få värdefulla insikter och förslag direkt från invånarna. Det hjälper oss att fatta beslut som speglar deras behov och perspektiv. Vi tar med oss dessa viktiga inspel och ska arbeta för att om möjligt omvandla dem till konkreta åtgärder, säger Anna Ekström, C, ordförande i kommunens hållbarhetsutskott.

Medborgarrådet håller på från kl 9 lördag 25 maj till och med det avslutande panelsamtalet kl 16.50 på söndag 26 maj.

Text: Maria Elisson
Foto: Linda Harradine

Utsläppen minskar - men långt ifrån tillräckligt

Örebro kommun har som mål att Örebro kommunkoncern, det vill säga förvaltningar och bolag, ska vara klimatneutral till år 2030.

Målet för Örebro som geografiska område är klimatneutralitet år 2045, ett arbete som kräver samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhället, andra offentlig organisationer och kommuninvånarna.  

Örebro kommun är en av 23 städer som tillsammans med myndigheter utgör ” Viable cities”, en nationell satsning med uppdraget att verka för en snabbare omställning för ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”.

Den årliga uppföljningen av klimatmålen för Örebro visar att utsläppen minskar. Men utsläppen minskar inte i den takt som krävs för att vara i linje med målen.

Olika former av konsumtion motsvarar 8 ton koldioxidekvivalenter per invånare i Sverige. Samma siffra antas gälla för Örebro. Det kan jämföras med 1 ton per person och år som är den hållbara nivån enligt 1,5-gradersmålet för Parisavtalet