10 miljoner till affärsutveckling av miljövänlig teknik

Trots att samhället i allt högre grad efterlyser miljövänligare varor och tjänster, har många av de företag som utvecklar miljövänlig teknik svårt att få genomslag. Därför har ett internationellt forskningsprojekt på Handelshögskolan vid Örebro universitet fått tio miljoner kronor av EU för att undersöka hur företag inom miljöteknikbranschen kan bli bättre på att marknadsföra sina produkter och därmed bidra till en bättre miljö.

- Det största hindret för företagen är att de fortfarande är små, outvecklade och saknar de globala kontakter som krävs för att kunna etablera sig på den internationella marknaden, säger Claes Hultman, professor i företagsekonomi, som leder projektet.

- Dessutom saknas regionala stödstrukturer som skulle kunna stimulera och koordinera de satsningar som behövs för att nå framgång.

Sverige, Estland och Lettland

Målet för forskningsprojektet, som går under namnet ”Global Vision for the Clean-Tech Industry”, är att undersöka vad som krävs för att öka tillväxten hos små och medelstora företag, som utvecklar miljövänliga produkter och tjänster. Forskargruppen är internationell och projektet ska omfatta företag i de tre Östersjöländerna Sverige, Estland och Lettland.

- Östersjöregionen har en stor potential inom miljöteknikområdet, särskilt inom vattenrening, avfallshantering, nya energikällor och hållbart byggande. Teknologin finns redan, men företagen har inte lyckats nå utanför den regionala marknaden. Statistiken visar att den internationella marknaden står för mindre än tio procent av den totala försäljningen.

Därför ska nu forskarna identifiera hindren för tillväxt, och föreslå lämpliga stödåtgärder och program för att undanröja dessa hinder. Det kan handla om politiska insatser, samverkan mellan näringsliv och akademiska institutioner, samt, inte minst, mer samarbete inom den egna branschen.

Mer specialisering

- Samarbete är nyckeln till framgång. Företagen måste bli mer specialiserade om de ska kunna konkurrera internationellt och då krävs det ökad koordinering. Genom att knyta ihop de olika klustren i regionen skapar man möjlighet för mindre företag att tillsammans åta sig större kontrakt utomlands.

- Projektet är också viktigt för forskargruppen PRIME RESEARCH vid Örebro universitet, eftersom vi nu får ytterligare resurser för att utveckla vår forskning om innovationer, marknadsföring och entreprenörskap vid Handelshögskolan, säger Claes Hultman.

Projektet finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, inom ramen för Östersjöprogrammet ”Central Baltic INTERREG IV A”.

Text: Ingrid Lundegårdh