150 miljoner satsas på den bästa forskningen

Örebro universitet satsar 150 miljoner under tre år på att ytterligare stärka forskningen. Nyligen genomfördes en utvärdering av forskningen av externa bedömare som visar att Örebro universitet har enheter inom varje forskningsområde som håller mycket bra eller, till och med, excellent nivå. 150-miljonerssatsningen ska inte bara stärka kvaliteten utan även öka produktiviteten i forskningen.

Utvärderingen visar att forskningen vid Örebro universitet är både nationellt och internationellt konkurrenskraftig. Ett mått som används för att mäta kvalitet i forskningen är antalet citeringar av vetenskapliga publikationer, det vill säga hur ofta andra forskare hänvisar till dem. Här ligger Örebro universitet i nivå med de äldre universiteten trots att Örebro universitet har betydligt mindre resurser. Däremot kan produktiviteten förbättras på flera håll.

Klar riktning

— Det som skiljer oss från de äldre universiteten är att vi har färre publiceringar och där slår resursskillnaderna igenom, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin. Forskningsutvärderingen ger en klar riktning åt vilket håll våra forskningsresurser ska prioriteras för en stark utveckling. Vi satsar nu 150 miljoner kronor under tre år på de mest framgångsrika forskningsmiljöerna, seniora forskare och yngre lovande forskare. Det är en satsning som vi räknar med ger oss ännu bättre forskare, högre intäkter, fler inflyttade och fler kontakter med näringsliv och offentlig sektor nationellt och internationellt.

Hårdnande konkurrens

Konkurrensen om statliga medel har hårdnat medan det finns ökad tillgång på externa forskningsmedel genom stora nationella och internationella forskningsprogram. Förutom att universitetet gör en egen satsning på de bästa forskningsmiljöerna kommer även de fasta anslag universitetet får från staten att i betydligt större utsträckning konkurrensutsättas internt.

— Hög kvalitet och produktivitet har fått en avgörande betydelse när det gäller att attrahera externa forskningsfinansiärer, säger Gunilla Lindström, prorektor på Örebro universitet och den som lett forskningsutvärderingen. För vår del innebär det att vi måste profilera oss inom ett begränsat antal tydligt definierade områden för att universitetets positiva utveckling ska fortsätta.