25 miljoner till forskning om skog och klimateffekter

Örebroforskaren Alf Ekblad ingår i en svensk forskargrupp som får 25 miljoner kronor av forskningsrådet Formas för att undersöka hur kolets kretslopp i skogen påverkas av växthuseffekten. Forskarna ska ta reda på om de stora skogsekosystemen kan skötas på ett sätt så att de motverkar klimateffekterna.

- Det finns stora mängder kol lagrat i skogsmarken, men i dag vet vi inte om framtida miljöförändringar kommer att leda till ökade utsläpp av koldioxid från skogsekosystemen, eller om de i stället kommer att ta upp mer kol från atmosfären, säger Alf Ekblad, professor i biologi med inriktning systemekologi.

Syftet med forskningsprojektet, som leds av Sveriges Lantbruksuniversitet, är att ta fram nya, detaljerade modeller för hur kol och kväve omsätts i skogsmark, som ska göra det möjligt att förutse effekter av skogsskötsel och miljöförändringar.

Klimatvänligare skogsbruk

- Vi kommer särskilt att fokusera på markens mikroorganismer, framför allt svampar, eftersom de spelar en avgörande roll i bildningen och nedbrytningen av organiskt material och därmed för kolets kretslopp i naturen.

Forskarna ska bland annat mäta kolflödet i 50 svenska skogsbestånd, för att se hur det påverkas av till exempel vegetation, klimat, ålder och skogsbruk. De kommer även att analysera markens svampsamhällen med hjälp av DNA, för att se hur olika svampgrupper bidrar till att bygga upp och bryta ner markens kollager.

- Tanken är att resultaten i slutändan ska kunna leda till ett mer uthålligt sätt att sköta skogsekosystemen, så att deras förmåga att ta upp koldioxid från atmosfären säkerställs på lång sikt.

Text: Ingrid Lundegårdh