Bidrag till forskning om ungdomars utveckling och kriminalitet

Psykologiforskare vid Örebro universitet har fått 3 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att undersöka hur personlighetsdrag som ofta leder till kriminalitet utvecklas i tonåren. Målet är att samla kunskap om vad som kan förhindra att ungdomar fastnar i brottslighet.

Ungdomar står för en stor del av brottsligheten i västerländska samhällen. Men en stor del av den kriminella verksamheten begås av ett litet antal ungdomar.

– Denna grupp har ofta så kallade psykopatiska personlighetsdrag och uppvisar ett frekvent och utpräglat kriminellt beteende, inte sällan av våldsam typ. Det är därför en grupp som det är angeläget att få mer kunskap om, säger professor Margaret Kerr, vid Center for Developmental Research som leder projektet. I forskningsgruppen ingår Henrik Andershed, Håkan Stattin, Lauree Tilton-Weaver och Maarten van Zalk, alla forskare i psykologi vid Örebro universitet.

Utvecklingen under tonåren

De psykopatiska personlighetsdragen kan delas in i tre huvudkategorier: den grandiosa-manipulativa dimensionen, den känslokalla-empatibristande dimensionen och den impulsiva-ansvarslösa dimensionen. Örebroforskarna ska nu med hjälp av data som de samlat in genom att följa ungdomar under flera år undersöka hur dessa psykopatiska personlighetsdrag har utvecklats över tid.

– Vi ska studera hur dessa egenskaper har byggts upp och utvecklats under tonåren. I nuläget vet man mycket lite om de separata dimensionerna och om hur de kommer samman, säger Margaret Kerr.

– Det är till exempel mycket viktigt att ta reda på varför dessa personlighetsdrag minskar över tid hos vissa personer. Det kan ge oss viktiga ledtrådar till vad man kan göra i förebyggande och behandlande arbete.

Positiva reaktioner

Tidigare forskning visar att positiva reaktioner från föräldrar och välanpassade vänner skulle kunna bryta utvecklingen av brottslighet bland de ungdomar som uppvisar psykopatiska drag.

– Men många frågor kvarstår. Bidrar föräldrars beteende till utvecklingen av dessa egenskaper och kriminalitet? Påverkar ungdomar med dessa egenskaper sina jämnåriga till mobbing?

– Målet med projektet är att bidra med ny kunskap om några av de mest angelägna, ännu okända aspekterna, säger Margaret Kerr.

Text: Linda Harradine