E-deltagande ställer nya krav på politiken

Om e-deltagande ska bli den förnyelse av demokratin som många hoppas på, krävs det mer än enbart tekniska lösningar. Medborgarna måste uppleva att de verkligen får ett större inflytande över de politiska besluten. I ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet ska en grupp statsvetare undersöka hur man bäst skapar medborgerlig delaktighet på nätet.

- E-deltagande kan vara ett sätt att komplettera den representativa demokratin, och göra medborgarna mer delaktiga i de politiska besluten, säger statsvetaren Joachim Åström, som tillsammans med kollegorna Magnus Jonsson och Martin Karlsson har fått 1,6 miljoner kronor i bidrag från innovationsmyndigheten Vinnova och flera nordiska samarbetspartners för att genomföra studien.

- Men då gäller det att hitta metoder som lockar medborgarna att engagera sig i olika politiska frågor. Om det ska kännas meningsfullt måste det finnas möjligheter att faktiskt påverka de politiska beslutsprocesserna.

Internationellt nätverk

Projektet avser att etablera ett nätverk mellan forskare, myndigheter och företag i den nordisk-baltiska regionen, som kommer att utveckla och utvärdera olika metoder för e-deltagande. På basis av försöksverksamhet i Sverige, Island och Estland ska en ökad förståelse skapas för de kulturella, politiska och tekniska möjligheter och utmaningar som omgärdar det politiska deltagandet på webben.

Sociala nätverk, e-petitioner, diskussionsforum och crowd-sourcing har redan prövats i flera länder och har visat sig kunna locka många medborgare att delta politiskt. Poängen med dessa metoder är att de initieras underifrån, till skillnad från de vanliga politiska beslutsprocesserna, och just därför finns det en stor potential till demokratisk förnyelse. Samtidigt ställer det nya krav, framför allt på politikerna, som måste förändra sitt arbetssätt.

- Dessa metoder måste anpassas till formella strukturer och processer, men rätt hanterat kan de vara det verktyg som offentliga myndigheter och institutioner behöver för att skapa större politiskt intresse och engagemang hos medborgarna, säger Joachim Åström.

Text: Ingrid Lundegårdh