Erik Amnå utreder statliga stödet till folkbildningen

Erik Amnå, professor vid Örebro universitet, har utsetts till utredare för Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen av biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni. Han ska bland annat ta fram en ny utvärderingsmodell som kan ge riksdag och regering en bättre uppfattning om vad folkbildningen skapar för effekter.

Historiskt sett har folkbildningen varit ett redskap för olika grupper i deras ambition att förbättra sin egen eller andras situation i samhället. Med tiden har folkbildningen och bildningsarbetet anpassats till nya behov och förutsättningar. Därför vill regeringen se över statsbidraget till folkbildningen och verksamhetsområdena så att dessa är relevanta och ändamålsenliga. För närvarande anslår riksdagen cirka 3.3 miljarder kronor årligen till landets 150 folkhögskolor och tio studieförbund.

Erik Amnå ska, om det finns behov för det, föreslå förändrade syften samt hur dessa och verksamhetsområden för statsbidraget tydligare kan kopplas samman för att uppföljning och utvärdering ska kunna underlättas.

– Jag ser det som min uppgift att hitta språk, metoder och indikatorer som kan göra de kreativa, etiska, ekonomiska och sociala effekterna av denna humanistiska bildningsverksamhet tydliga och begripliga, säger Erik Amnå, som ska redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2012.

Text: Linda Harradine