Forskning om akademiskt skrivande får stöd från Vetenskapsrådet

Forskare i pedagogik har fått 6,5 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att följa lärarstudenters väg fram till en färdig uppsats.

– Inte sällan blir uppsatsarbetet en stötesten för studenter. Vi ska undersöka hur de förhåller sig till de olika krav som ställs, säger professor Tomas Englund vid Örebro universitet som är ett av fyra universitet som ingår i projektet.

– Frågan är extra intressant då Högskoleverkets framtida kvalitetsgranskningar avser att undersöka hur väl utbildningar når målen genom att särskilt granska studenters examensarbeten, fortsätter Tomas Englund.

Universiteten utgörs inte av några enhetliga språkmiljöer, som har gemensamma krav för vad som är en bra vetenskaplig text, och lärarutbildningen är en bred yrkesutbildning med flera olika skrivtraditioner.

De mer allmänna delarna i lärarutbildningen, som är riktade mot didaktik och lärarkunskap, har en samhällsvetenskaplig forskningstradition som grund för skrivandet. De mer ämnesinriktade delarna har såväl naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga, humanistiska som estetiska skrivtraditioner.

– Vi vill undersöka de motstridiga krav en lärarstudent möter under sin utbildning och hur lärarstudenterna förhåller sig till dem, säger Tomas Englund.

Hur skrivandet tar form

De olika skrivtraditioner som urskilts i tidigare forskning skiljer sig i hur man ser på världen. Skrivande som rapportering förutsätter en mätbar värld. Skrivandet som tolkning ser världen som mer komplex. Det konstituerade skrivandet utgår från kronologi eller retoriska redskap medan skrivandet som praxis är inordnat i ett sätt att agera.

– Vi ska undersöka vad som händer i mötet mellan studenten och de olika disciplinerna när det handlar om att utveckla skrivandet. Hur tar skrivandet form i relation till de olika ämnenas skrivtraditioner?

Forskarnas arbete med att följa studenternas väg fram till en färdig och meningsfull text har relevans inte bara för lärarutbildningen utan för alla universitetsutbildningar eftersom den skriftliga produktionen i form av uppsatser kommer att bli en allt viktigare del och spela en betydande roll i kvalitetsmätningarna av lärosätena.

De fyra universiteten som ingår i samarbetet är, förutom Örebro universitet, Umeå, Stockholms och Oslos universitet. Från Örebro universitet deltar professor Tomas Englund och Emma Arneback som disputerar i mars 2012.

Text: Linda Harradine