Forskning om ensamma mammor får stöd av Vetenskapsrådet

Trots att var femte svensk familj har en ensamstående mamma, saknas det kunskap om hur de jämkar ihop arbete och föräldraskap. Christine Roman, professor i sociologi vid Örebro universitet, har fått 3,6 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att studera de krav och förväntningar som ensamma mammor möter på arbetet och i hemmet.

- Det övergripande syftet är att skapa större förståelse för ensamföräldrars vardag, både på arbetet och under fritiden, och de kompromisser som kan bli nödvändiga när föräldrarollen kombineras med ett yrkesliv, berättar Christine Roman.

I takt med att kvinnor i allt högre utsträckning förvärvsarbetar har balansen mellan arbete och familj blivit en viktig politisk fråga i hela Europa. Men hittills har forskningen framförallt studerat hur kärnfamiljer med två samboende föräldrar fogar ihop det så kallade livspusslet.

Är flexibilitet av godo?

- Det visar bara en del av verkligheten. Om samhället ska kunna ge ett bra och adekvat stöd till alla barnfamiljer krävs det en djupare insikt om de möjligheter och hinder som olika typer av familjer upplever i sitt dagliga liv.

Forskarna i projektet intresserar sig särskilt för hur olika aspekter av flexibilitet i arbetet påverkar möjligheterna att förena barnomsorg och arbete.

- Här finns ingen entydig bild inom forskningen. Medan viss forskning lyfter fram att flexibilitet gör det lättare att kombinera arbete med familj, pekar annan på att en ökad flexibilitet i arbetslivet medför en intensifiering av arbetet.

Olika yrkesgrupper

Studien kommer att omfatta 40 ensamstående mödrar, och baserar sig dels på djupintervjuer, dels på de dagböcker som deltagarna ska skriva under projektets gång.

Deltagarna ska rekryteras från olika yrkesgrupper för att avspegla skillnader i inkomst, flexibilitet i arbetet, arbetstider och andra arbetsförhållanden som påverkar familjelivet. Samtliga ska ha hemmaboende barn och leva utan någon partner.

I forskargruppen som leds av Christine Roman ingår även Jenny Alsarve, Örebro universitet, och Åsa Lundqvist vid Lunds universitet.

Forskarna kommer även att samarbeta med forskare på Exeter University i Storbritannien som genomför ett liknande forskningsprojekt.

Text: Ingrid Lundegårdh