Först med utbildning för ideella sektorn

Hösten 2011 blir Handelshögskolan vid Örebro Universitet det första akademiska lärosäte som erbjuder en utbildning för dem som arbetar eller kommer att arbeta i organisationer inom den ideella sektorn. Detta är något som länge har efterfrågats av de ideella organisationerna själva.

Hittills har det inte funnits någon möjlighet att inom sin akademiska utbildning få den specifika kompetens som efterfrågas avseende de särdrag som ideella organisationer har i förhållande till organisationer i företagssektorn och offentlig sektor.

Den ideella sektorn får en allt större betydelse för samhällsekonomin. Regeringen har lyft fram sektorns betydelse. Styrning och kontroll har kommit i fokus allt eftersom den ideella sektorn lyfts fram. En intressant fråga är hur ideella organisationer skiljer sig från organisationer inom företagssektorn och offentlig sektor. Vi kan se att den ideella sektorn genomgår stora förändringar idag. Hur har exempelvis förhållandet till offentlig sektor förändrats?

Påverkan av näringslivet

I samband med ökade krav på kontroll, styrning och redovisning påverkas den ideella sektorn också av alltfler influenser utifrån som innebär ett inlån av näringslivets modeller Vi kan fråga oss om sektorn är under utveckling eller avveckling. Finns det några risker när näringslivets tänkande, språk och måttstockar används också när ideell verksamhet ska bedömas? Det egentliga resultatet av en verksamhet som exempelvis syftar till att förhindra mänskligt lidande i världen är svårt och komplicerat att mäta, sammanställa och visa på. Vad missar vi när vi behandlar ideell verksamhet som om det vore en kommersiell verksamhet?

Forskningsområde

Under senare år har en hel del forskning bedrivits på områden som medlemskap, filantropi, redovisning, ideellt arbete. Man har sökt svar på frågor som: Hur ser den ideella sektorn i Sverige ut? Vad betyder medlemmen för organisationerna och varför minskar medlemsantalet? Varför skänker vi bort pengar? Hur beskriver vi resultatet av ideellt arbete? Hur vet vi när vi har lyckats eller är tillräckligt bra? Vilken betydelse har det ideella arbetet för dem som utför det?

Denna kompletterande utbildning kommer att genomföras på kvartsfart under ett läsår och ge 15 högskolepoäng. För att det ska vara möjligt att delta oberoende av var i landet man bor genomförs den på distans men med 4 obligatoriska träffar på Örebro Universitet. Vid dessa träffar kommer vi att ha inspirerade föreläsare samt seminarier där deltagarnas självständiga arbeten behandlas.

Kontaktpersoner
Agneta Gustafson – agneta.gustafson@oru.se, tel: 019-303444
Peter Langlott – peter.langlott@oru.se, tel: 019-303131