Genusforskning blev till antologi

– Ett stort inslag i forskningen är att granska, utveckla och omarbeta olika termer och begrepp. Med den här boken vill vi bidra till att problematisera användningen av ”sexualitet”, ”genus” och ”makt” i den internationella teoridiskussionen. Det berättar professorn (emerita) i genusvetenskap vid Örebro universitet, Anna G. Jónasdóttir, om antologin "Sexuality, Gender and Power" som nyligen kommit ut på New York-förlaget Routledge.

Tillsammans med Valerie Bryson och Kathleen B. Jones är Anna Jónasdóttir redaktör för boken, som innehåller 15 olika bidrag från sammanlagt 17 äldre och yngre forskare.

Hon säger att precis som att man inom statskunskapen hela tiden diskuterar centrala begrepp som politik, demokrati, stat och makt debatteras också centrala begrepp inom genusvetenskapen.

Sexualitet och genus

– Begrepps- och metodstrider går kors och tvärs genom hela vetenskapssamhället och inom genusforskningen är just genus, kön och även sexualitet bland de mest omtvistade begreppen. Sexualitet och genus används allt oftare som identitetsskillnader på individnivå. Då blir sexualiteten en skillnad i sexuell orientering medan genus har kommit att handla om en delning av mänskligheten i manligt-kvinnligt utan koppling till sexualiteten. Ett syfte med boken är att utveckla en vidare och mer komplex förståelse av både sexualitet och genus.

I boken får olika teoretiska perspektiv komma till tals som ett sätt att berika och främja både kritiska och konstruktiva diskussioner. Spännvidden är stor, från historiematerialism till queerteori, det handlar om sexuella identiteter i Kroatien, kärlekens politiska villkor i Västindien och västerländska kvinnors tangoturism i Sydamerika. Andra kapitel tar upp sexuellt våld i krig, prostitutionspolitik i olika länder och om nya sätt att reglera sexuella förbindelser under förändrade ekonomiska villkor, både i Kina och Taiwan.

Avtal om bokutgivning

– Boken är ett resultat av den forskning som bedrivs inom Örebrodelen av excellenscentret GEXcel och alla forskarna har periodvis varit verksamma vid Örebro universitet under åren 2007- 2010, berättar Anna Jónasdóttir, som ledde temat Gender, Sexuality and Global Change, som pågick 2007-2008. GEXcel har tecknat avtal med förlaget Routledge om att ge ut ett stort antal böcker. 
Den nu aktuella boken är den första som är ett direkt resultat av GEXcels forskning.

Boken är också en del i den mycket medvetna publiceringsstrategi, som forskarna vid GEXcel bestämde sig för redan när man fick pengarna till det femåriga gästforskarprogrammet 2006. Strategin innebär att man i en första fas publicerar arbeten som utvecklas under ett av excellenscentrets forskningsteman i en rapportserie (se GEXcels hemsida: www.genderexcel.org).

Tangoturism

I andra fasen handlar det om den publicering som nu är gjort och det tredje steget i publiceringsstrategin kan vara att olika forskare går vidare och utvecklar forskningen i samma tema ytterligare. På det sättet är ytterligare två böcker kontrakterade, som också har sitt ursprung i GEXcel/Örebro. Det är Maria Törnqvist, som skriver en bok om Tangoturism i Sydamerika, och Annica Kronsell och Erika Svedberg som är redaktörer för en bok, som handlar om sexuellt våld i krig.

Text: Lars Westberg