Inga mobbningsprogram bör användas i sin helhet

Skolverkets rapport om program mot mobbning har fått stor uppmärksamhet i media.
– Utvärderingen visar att mobbning är ett komplext problem som inte går att motverka med en generell metod. Skolor ska inte använda ett program fullt ut eftersom alla program innehåller komponenter som visat sig vara verkningslösa eller till och med ger motsatt effekt och ökad mobbning, säger professor Odd Lindberg vid Örebro universitet som har medverkat i utvärderingen med bland annat Örebrokollegorna Erik Flygare och Björn Johansson.

– Vi rekommenderar istället skolor att utgå från sina egna problem och förutsättningar och skapa en egen strategi utifrån Skolverkets allmänna råd tillsammans med de komponenter i programmen som under vissa förutsättningar visat sig ha effekt, säger Odd Lindberg.

Åtta program utvärderades

I utvärderingen, som gjorts på uppdrag av Skolverket, ingår Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet, Skolmedling och Stegvis. 10 000 elever i årskurs 4-9 vid totalt 39 skolor har deltagit i studien, som har pågått i tre år.

– Framgångsrika skolor utmärks bland annat av att det finns en systematik i användandet av olika komponenter mot mobbning, det vill säga att de är genomtänkta och används i kombination med varandra, att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att kontinuerliga utvärderingar genomförs som ligger till grund för utvecklingen av arbetet.

Det är viktigt att ett nytt arbetssätt förankras bland hela skolans personal inte bara hos pedagoger och personer i skolans trygghetsteam utan också bland andra som till exempel vaktmästare och städpersonal. Arbetet måste genomsyras av en ”hela skolan-ansats”.

Elevernas delaktighet är så klart avgörande för framgång. Men forskarna betonar att skolor bör undvika insatser mot mobbning som vilar på medling och som använder elever som observatörer och rapportörer, samt särskilda lektioner som är schemalagda för alla klasser.

En generell metod fungerar inte

– Jag vill påpeka att det inte finns några ”rena” skolor där vi kunde undersöka programmen i sin helhet. Alla de undersökta skolorna kombinerar åtgärder från olika program. Dessutom måste skolorna i Sverige upprätta och arbeta efter den så kallade Likabehandlingsplanen som också innehåller åtgärder som ofta återfinns i många program.

– För att lösa problemet har vi i stället granskat ett flertal olika komponenters effekter. Till exempel rastvaktsystem, relationsfrämjande insatser mellan elever och utvärdering och uppföljning för att nämna några. Vi har också granskat effekter av olika kombinationer av komponenter. Vad som vidare skiljer studien från andra studier inom området är att vi har följt enskilda individers utsatthet under utvärderingsperioden.

– Mobbning är ett allvarligt problem som måste mötas med effektiva metoder som har kombinerats på ett bra sätt, avslutar Odd Lindberg.

Text: Linda Harradine