Nya tag för lärarexamen

Även om Örebro universitet fick examensrätt för alla tre inriktningar av den nya grundlärarexamen, var beskeden från Högskoleverket i huvudsak en besvikelse. Det blev avslag både för förskollärarutbildningen och för de flesta ämneslärarutbildningarna. Arbetet med att skicka in nya ansökningar började omedelbart.

Ett femtontal personer arbetar nu mer eller mindre på heltid med ansökningarna, ett arbete som leds av Krister Persson, ordförande för Centrum för lärarutbildning (CFL) och Eva Sahlberg Blom, chef på fakultetskansliet.

– Vi kommer att se över kursplaner, lärandemål, betygskriterier, examinationsformer och annat som inte varit tillräckligt bra tidigare, säger Krister Persson. Vi kommer också att anlita externa personer som läser våra ansökningar med friska ögon.

Det var strax före jul som Högskoleverkets besked om examinationsrätt för förskollärarutbildning och grundlärarutbildning kom och det blev en besvikelse på många håll. Det visade sig bland annat att endast 13 av 22 ansökningar om förskollärarexamen och 32 av 59 ansökningar om grundlärarexamen beviljades. Exempelvis fick samtliga lärosäten i Norrland nej på sina ansökningar om grundlärarexamina.

Omdiskuterat beslut

Örebro universitet fick examinationsrätt för grundlärarexamen, men det blev avslag på ansökan om förskollärarexamen. Att så många lärosäten fick avslag väckte stor uppmärksamhet och ganska snabbt kom besked från Högskoleverket att man efter kontakter med utbildningsdepartementet beslutat genomföra en extra bedömningsomgång.

Men Högskoleverket påpekar att bedömningarna kommer att ställa samma krav på lärosätena som i den första omgången. Man säger att lärosätena ska överväga om de hinner göra något åt de brister som påtalades i avslaget på den korta tid som står till buds. Den förnyade ansökan ska vara inlämnad redan den 1 mars och beslut om eventuellt tillstånd kommer i början av juni.

Goda förhoppningar

Örebro universitet söker förskollärarexamen, en utbildning som har över hundraåriga traditioner i staden.
– Vi kommer bland annat att disponera om lärarresurserna så att det blir fler disputerade lärare eftersom Högskoleverket tyckte att andelen adjunkter var för stor.

Även när det gäller ämneslärarexamen årskurs 7-9 och gymnasieskolan kommer Högskoleverket att genomföra en extra bedömning. Från början hade Örebro sökt examenstillstånd för 14 ämnen, men bara tre beviljades; historia, idrott och hälsa samt samhällskunskap.

Strategisk betydelse

– För universitetet är det strategiskt viktigt att vi har utbildning i matematik, svenska, engelska och musik. Vi kommer sannolikt att söka de ämnena för årskurs 7-9 och på gymnasienivå även svenska och musik, säger Krister Persson.

Även den förnyade prövningen för ämneslärarexamen ska vara inne till första mars, men besluten tas inte förrän 15 oktober. Det innebär att det inte kan bli några intagningar till ämneslärarutbildningen i höst utan tidigast till vårterminen 2012. För förskollärarutbildningen är det sannolikt samma förutsättningar, även om det blir ett positivt besked redan i juni.

Ingen av de pågående lärarutbildningarna vid universitetet påverkas av de uteblivna examinationsrätterna.

Text: Lars Westberg