Samband mellan miljögifter och åderförkalkning

Miljögifter som dioxiner, PCB och bekämpningsmedel kan utgöra en risk för hjärtkärlsjukdom. För första gången har ett samband mellan ökande halter av långlivade organiska miljögifter i blodet och åderförkalkning kunnat visas. Studien, som gjorts av forskare vid Uppsala universitet och Örebro universitet, publiceras denna vecka i den ansedda miljötidskriften Environmental Health Perspectives.

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i den industrialiserade världen och den viktigaste bakomliggande orsaken är åderförkalkning. Obalanserade blodfetter, diabetes, rökning och högt blodtryck är de riskfaktorer som traditionellt brukar anges när det gäller åderförkalkning.

Tidigare studier har också rapporterat möjliga samband mellan höga nivåer av persistenta (långlivade och svårnedbrytbara) organiska miljögifter, såsom dioxiner, PCB:er och bekämpningsmedel, och hjärt-kärlsjukdom. Dessa ämnen är fettlösliga och kan därför samlas i kärlväggen. Inga tidigare studier har dock undersökt ett eventuellt samband mellan exponering för dessa ämnen och åderförkalkning, som är en underliggande orsak till bland annat stroke och hjärtinfarkt.

1000 svenskar

I den aktuella studien mättes cirkulerande nivåer av nämnd grupp miljögifter hos cirka 1000 svenskar boende i Uppsala. Dessutom gjordes mätningar av åderförkalkning i halspulsådrorna med hjälp av ultraljud.

Resultatet visar för första gången ett tydligt samband mellan höga nivåer av nämnda miljögifter och åderförkalkning, även då hänsyn tagits till de traditionella riskfaktorerna. Det fanns även ett samband med påvisbara tecken på fettinlagring i kärlväggen.

- Dessa fynd tyder på att långlivade organiska miljögifter kan vara involverade i uppkomsten av åderförkalkning och därmed leda till framtida död i hjärt-kärlsjukdomar, säger Lars Lind, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet.

Alla blodprover i studien har analyserats av forskare på Örebro universitet, där man har lång erfarenhet av att övervaka miljögifter och analysera prover från hela världen.

Finns över hela världen

- Tyvärr är det så att miljögifter finns i blodet hos människor över hela världen, även i de mest avlägsna områden. Många av de ämnen vi har tittat på i den här studien är visserligen förbjudna, men eftersom de är så svårnedbrytbara finns de kvar i miljön under lång tid. Och när de väl kommit in i våra kroppar lagras de där under hela vår livstid, säger Bert van Bavel, professor i kemi vid Örebro universitet.

- Vi upptäcker dessutom nya miljögifter i människor hela tiden i takt med att andra förbjuds och fasas ut. Så det finns all anledning att vara vaksam när det gäller nya produkter som innehåller svårt persistenta, det vill säga långlivade, ämnen.

Forskarna ska nu gå vidare med att testa om dessa ämnen även orsaker åderförkalkning i experimentella modeller. Man kommer också att följa de personer som ingått i denna studie för att kunna avgöra om det också går att visa ett direkt samband mellan exponering för dessa ämnen och uppkomst av hjärtinfarkt och stroke hos människa.

Text: Uppsala universitet och Ingrid Lundegårdh