Utbildningsvetenskap fick 68 miljoner de senaste fem åren

Vetenskapsrådets översikt av utbildningsvetenskap visar att Örebro universitet sammanlagt fick 68 miljoner kronor i bidrag mellan 2005-2010. Därmed placerar sig Örebro universitet i nivå med Umeå universitet och är betydligt mer framgångsrikt än andra nya universitet. Vetenskapsrådets ämnesöversikter för svensk forskning är både en beskrivning av nuläget och en prognos för framtiden.

– Och det ser bra ut för framtiden eftersom flera av våra såväl nystartade som pågående projekt rimmar väl med teman som Vetenskapsrådet anser angelägna att satsa på, säger Tomas Englund, professor i pedagogik.

Vetenskapsrådets ämnesöversikter redovisar den externfinansierade forskningen och eftersom medlen har erhållits i hård konkurrens är de en indikator på en stark forskningsmiljö.

Örebro universitet har fått 18 bidrag till utbildningsvetenskap, vilket gav sammanlagt 68 miljoner kronor och en forskarskola. Linnéuniversitetet och Malmö högskola fick 36 miljoner vardera och är de enda med en anslagsstorlek som särredovisas förutom Örebro, Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping, Umeå och Lund. Örebro universitet intar dessutom en stark särställning inom området värdefrågor, som är en av de fyra kategorier som den utbildningsvetenskapliga forskningen delas in i.

Ser bra ut för framtiden

Det har däremot inte varit möjligt för Vetenskapsrådet att inkludera fakultetsfinansierad forskning eftersom långt ifrån alla lärosäten har gjort sådana kartläggningar.

– För Örebro universitet innebär det att den egenfinansierade forskarskolan Utbildningsvetenskap med didaktisk inriktning med runt 20 doktorander inte är medräknad i sammanställningen. Den drivs tillsammans med Karlstad universitet och flera högskolor inom Pentasamarbetet, kommenterar Tomas Englund.

– Framtiden ser ljus ut också eftersom vi har flera projekt som rimmar väl med Vetenskapsrådet prioriterade områden. Det handlar till exempel om skolelevers kunskaper och attityder till demokrati och samhällsfrågor, barns fysiska och/eller psykiska hälsa och lärande samt forskning kring utbildningsreformer, avslutar Tomas Englund.

Text: Linda Harradine