Utvärdering visar att förebyggande stöd till föräldrar ger resultat

I januari 2010 startade projektet Det goda föräldraskapet, som var ett samarbete mellan Örebro universitet och Växjö kommun med stöd av Statens Folkhälsoinstitut. Projektet arbetade utifrån regeringens förslag att alla föräldrar ska erbjudas ett generellt föräldrastöd från barnets födelse tills barnet är 18 år. Nu har forskare vid Örebro universitet utvärderat insatsen som har visat sig ge föräldrar en större tillit till sig själva och sin kapacitet som förälder.

Projektet Det goda föräldraskapet har utvecklat föräldrastödet i Kronobergs län och erbjuder föräldrar ett allsidigt stöd. Det ger föräldrar verktyg att utveckla ett positivt föräldraskap och konkreta redskap att hantera problem.

Stödet riktar sig inte enbart till föräldrar som redan har problem med föräldrarollen och vill ha hjälp utan till alla. Programmet visar hur föräldrar kan bidra till att deras barn till exempel utvecklar en lust att lära, känner sig trygga och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra.

Undvika en ond cirkel

– Det behövs ett stöd som inte automatiskt utgår från tanken att det redan finns problem som föräldrarna behöver ta itu med. Det är lika viktigt att motverka framtida problem genom att bygga upp en stark relation och undvika att hamna i den onda cirkel som många andra föräldraprogram arbetar för att bryta, säger Nikolaus Koutakis, som har arbetat med projektet tillsammans med professor Håkan Stattin och nyligen redovisade resultaten av utvärderingen i Växjö.

Den onda cirkeln handlar om att barnet lär sig att det genom ett aggressivt beteende kan få sin vilja igenom. Ofta startar det med ett par konflikter som löses genom att en av parterna drar sig undan och till exempel skriker och slår igen en dörr bakom sig. Över tid blir det en vana och även små händelser leder till häftiga konfrontationer och till slut har ingen varken tid eller ork att reflektera och hitta vägar att lösa problemen på.

– Barn ska aldrig vinna på att vara aggressiva utan konflikter måste alltid leda till att föräldern följer efter barnet och inleder ett samtal. Det är viktigt att försöka prata ut utan att starta nya konflikter. Att vara tydlig i vad man som förälder tycker men vara öppen för att diskutera, säger Nikolaus Koutakis.

Stärkta i sin föräldraroll

– Den här föräldrautbildningen är tydlig med att bestraffningar sällan eller aldrig har effekt utan i stället uppmuntras föräldrar att se saker ur barnets perspektiv och försöka förstå varför de gjorde som de gjorde.

När det gäller utvärderingen är program som riktar sig till föräldrar med problem lätta att utvärdera eftersom man kan mäta om problemen minskar. De universella programmen är dock svåra att utvärdera och se vilka resultat de ger.

– Program som riktar sig till alla och som arbetar för att förebygga framtida problem går det inte att utvärdera på samma sätt. Vi har undersökt om föräldrarna känner sig stärkta i sin föräldraroll och resultaten är tydliga. Föräldrarna, som ingått i projektet, berättar att de känner en större tillit till sig själva som föräldrar och känner sig säkrare i sina beslut. Dessutom visar utvärderingen att det finns en stor efterfrågan från föräldrar att få ett universellt föräldrastöd, avslutar Nikolaus Koutakis.

Text: Linda Harradine