Vill diskutera tillväxt och innovation på nytt sätt

Forskare vid Örebro universitet vill få igång samtal om tillväxt och innovation. Vid centrum för urbana och regionala studier har Gun Hedlund och Katarina Larsson funnit att olika satsningar från samhället på utbildning och jobb kan innebära målkonflikter som inte lyfts fram i ljuset. Nu vill forskarna bidra till att samtal förs som utmanar synsättet att tillväxt och innovation bara handlar om ekonomi.

Med hjälp av ett par filmer vill forskarna få till diskussioner bland olika grupper som är praktiskt verksamma med frågor om tillväxt och innovation. Det kan vara politiker, tjänstemän, föreningsaktiva, lokala utvecklingsgrupper, kvinnors resurscentra eller andra intresserade.

– Vår forskning visar att olika utbildningssatsningar, som görs för att skapa sysselsättning, kan bidra till att bevara könsmässig snedbalans inom olika yrkesgrupper. Vi finner också att beslut om vilka satsningar som ska göras på projekt om tillväxt och innovation sällan debatteras öppet. Med hjälp av våra filmer och möten med olika aktörer vill vi få in alternativa röster om tillväxt, stärka den sociala dimensionen och ge stöd till dem som vill förändra det här arbetet.

– Vi vill också att vår forskning ska inspirera till ett fördjupat tänkande om samhällsfrågor och att det ska vara nyskapande. Vad menar vi med tillväxt och innovation och vem har makt att avgöra vilka uppfattningar som ska gälla?

De här filmerna, som Gun Hedlund och Katarina Larsson gjort, ger en bakgrund till en gruppdiskussion. Forskarna erbjuder tre olika sätt att föra diskussionen vidare. Man kan göra det på egen hand eller tillsammans med forskarna och med hjälp av ett frågebatteri.