Ett teoretiskt ramverk kan demokratisera nätverkandet

Årets pristagare av Global Award for Entrepreneurship Research 2012, professor Kathleen Eisenhardt, besökte på tisdagen Handelshögskolan vid Örebro universitet. Priset går till en forskare som bidragit till att öka kunskapen om entreprenörskap, småföretag och dess betydelse för ekonomisk utveckling. Enligt priskommitténs motivering har Kathleen Eisenhardt genom sina nydanande och originella bidrag inom området även varit delaktig i att stärka entreprenörskaps-forskningens akademiska ställning mer generellt.

Professor Kathleen Eisenhardt är en förgrundsgestalt inom företagsekonomin. Hon är professor i Strategy and Organization vid Stanford University, och har lämnat betydande bidrag inom skilda områden som företagsstrategi, entreprenörskap och metod. Hon är välkänd för sina arbeten om strategi, strategiskt beslutsfattande och innovation på dynamiska marknader med hög konkurrens.

Effektiva nätverksrelationer

I sitt föredrag pekar professor Eisenhardt på att företag drar nytta av nätverksrelationer (ties) med rätt partners. Vidare noterar hon att välbemedlade företag har enklare att skapa dessa relationer, samt att strategiskt arbete är relevant. Med detta konstaterat ställer professor Kathleen Eisenhardt frågan: Hur skapar företag dessa effektiva nätverksrelationer?

Svaret, menar Eisenhardt, är ett teoretiskt ramverk, som består av fyra huvuddelar:

  1. Transforming Network Ties: Casual Dating, för att stärka banden med en potentiell samarbetspartner och för att så småningom komma till saken.
  2. Amplifying Signals of Quality: Timing around Proofpoints, där det visas på positiva signaler av värde för intressenter. Det kan till exempel handla om den första försäljningen till kund.
  3. Culling Network Noodles: Scrutinizing Interest, vilket innebär åtgärder för att utröna om en potentiell partner verkligen är intresserad.
  4. Creating Signals of Scarcity: Crafting Alternatives, vilken visar på betydelsen att skapa alternativa vägar för en nätverksskapande process.

Det teoretiska ramverket är dessutom ett sätt att demokratisera nätverkandet och stödja de företag som inte redan har starka existerande nätverk för sin verksamhet.

Bakom priset står Entreprenörskapsforum, Tillväxtverket och Institutet för Näringslivsforskning (genom en donation från Rune Andersson), Mellby Gård AB.

Läs mer om priset på www.e-award.org

Text: Micael Jonsborg