Hög kvalitet för audionomutbildning vid Örebro universitet

I dag publicerar Högskoleverket resultaten från sina kvalitetsutvärderingar i audionomexamen och hörselvetenskap. Högskoleverket bedömer att audionomprogrammet vid Örebro universitet har hög kvalitet. Likaså är utbildningen inom hörselvetenskap (huvudämne för audionomprogrammet) av hög kvalitet.

- Det är glädjande att Högskoleverket bekräftar att våra utbildningar på hörselområdet håller hög klass och att vi erbjuder våra studenter bra utbildning, säger Robert Brummer, dekan vid fakulteten för medicin och hälsa.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Hittills har 25 utbildningar vid Örebro universitet granskats av Högskoleverket varav en fått omdömet mycket hög kvalitet, 21 omdömet hög kvalitet och tre omdömet bristande kvalitet.

Audiologi är läran om hörseln och ingår i det ämne som vid Örebro universitet heter hörselvetenskap. Hörselvetenskap är ett grundutbildningsämne och huvudämne för audionomprogrammet.