Hög kvalitet för kandidatexamen i engelska

Högskoleverket har publicerat resultaten från sina kvalitetsutvärderingar för utbildningar i engelska. Högskoleverket bedömer att kandidatexamen i engelska vid Örebro universitet har hög kvalitet.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Hittills har 32 utbildningar vid Örebro universitet granskats av Högskoleverket varav 2 fått omdömet mycket hög kvalitet, 25 omdömet hög kvalitet och 5 omdömet bristande kvalitet.