HSV-kritik mot utbildningar i statskunskap

I dag publicerar Högskoleverket (HSV) resultaten från kvalitetsutvärderingar i statskunskap och statsvetenskap på universitet och högskolor runt om i landet. Högskoleverket bedömer att Örebro universitets utbildningar i statskunskap på kandidat- och magisternivå har brister.

- Vi tar kritiken på stort allvar och inleder ett omfattande förbättringsarbete för att åtgärda det som Högskoleverket har anmärkt på, säger dekan Åsa Kroon Lundell vid fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

I hela landet har nio av utbildningarna i statskunskap och statsvetenskap fått omdömet bristande kvalitet.

Fram till 2014 utvärderar Högskoleverket utbildningar som kan leda till en kandidat-, magister-, master- eller yrkesexamen. Utbildningarna utvärderas utifrån hur väl studenternas faktiska resultat motsvarar de förväntade studieresultaten, som de beskrivs i högskolelagen och i högskoleförordningens examensbeskrivningar. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet.

Sammantaget har Örebro universitet lyckats bra i Högskoleverkets granskningar. Av de 22 utbildningar som utvärderats hittills har 18 fått omdömet hög kvalitet. En utbildning, psykologprogrammet, har fått högsta omdömet mycket hög kvalitet. Tre utbildningar inom ämnena nationalekonomi och statskunskap har fått omdömet bristande kvalitet.

- Vi har ett år på oss att åtgärda de brister som Högskoleverket påvisar. Det är en omfattande kritik som kräver särskilda åtgärder. Jag vill dock framhålla att sett till samtliga Högskoleverkets utvärderingar har vi fått goda omdömen gällande kvaliteten i våra utbildningar, säger Örebro universitets rektor Jens Schollin.