Ledande miljökemister samlas i Örebro

Stockholmskonventionen är ett globalt samarbete för att minska användningen av långlivade organiska miljögifter. Men förutsättningen för att det ska fungera är en ständig och omfattande övervakning av miljön. 24-25 oktober samlas forskare och experter inom området på Örebro universitet för att diskutera nuläget, utmaningar och hur de analytiska metoderna kan förbättras. I symposiet deltar företrädare för en rad universitet och forskningsinstitut samt FN:s miljöprogram UNEP.

Samarbete med FN

Örebro universitet har en ledande roll inom övervakningen av de långlivade, organiska miljögifter som omfattas av Stockholmskonventionen. Universitetets miljöforskningscentrum MTM är ett av FN:s tre referenslaboratorier för dessa miljögifter, så kallade POP:s, med uppdraget att genom utbildning och kontroller säkerställa en hög analytisk kompetens över hela världen.

En del av symposiet kommer att fokusera särskilt på hur marina miljöer påverkas av den ökade mängden skräp i haven.

Symposiet är arrangerat av Örebro universitet i samarbete med företaget Waters Corporation, som tillverkar och utvecklar analysteknologi. Programmet inleds med en invigning av Waters Centre of Innovation på Örebro universitet. Det innebär att universitetet får tillgång till mycket avancerad laboratorieutrustning och kommer att samarbeta med Waters i utvecklingen av nya instrument.

- För oss innebär det att vi kan behålla vår ledande position inom miljöövervakning och att vi kan göra nya genombrott i vår forskning, säger Bert van Bavel, professor i miljökemi vid Örebro universitet.

Excellent forskning

Enligt John Gebler, huvudansvarig för samarbetsprogrammet Waters Centers of Innovation, är MTM en självklar partner.

- MTM är känt över hela världen för sin excellenta forskning och för sitt arbete att bygga analytisk kompetens i utvecklingsländer med målet att spåra och minska miljögifter. Eftersom Waters Corporation är en ledande tillverkare av avancerade analytiska instrument vill vi samarbeta med de laboratorier och forskare som är de erkänt bästa inom sitt område och förse dem med spjutspetsteknik så att de kan besvara grundläggande och viktiga forskningsfrågor.

Viktig feedback

Waters Centers of Innovation Program är ett samarbete med framstående forskare från hela världen. MTM vid Örebro universitet blir det första Waters Centre of Innovation i Skandinavien. Av de övriga 13 finns sju i USA, fyra i Europa, samt ett vardera i Asien och Sydamerika. Samarbetet löper på tre år i taget.

- Den typ av analytiska instrument som Waters Corporation utformar och utvecklar spelar en avgörande roll för att skydda levande organismer och de ekosystem de lever i över hela jorden. Och behovet av analytiska mätningar ökar snabbt i takt med att vi vet allt mer om specifika miljögifters förekomst och effekter, förklarar John Gebler.

- Tack vare den feedback vi kan få från forskare som professor Bert van Bavel kan vi vidareutveckla vår teknologi och möta framtida behov av ännu mer förfinade analytiska instrument.

Text: Ingrid Lundegårdh