Nationell konferens om ANDT-förebyggande arbete

Närmare 130 personer kom till den konferens om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbete som Örebro universitet (FUFAD och NCFF) arrangerade i samarbete med Statens folkhälsoinstitut den 13-14 juni.

- Det har varit två givande dagar med värdefullt utbyte av kunskaper och erfarenheter, säger professor Charli Eriksson vid Örebro universitet.

ANDT-förebyggande arbete är en viktig folkhälsofråga. Av den anledningen anordnades den fjärde reflektionskonferensen i Örebro. Deltagarna, som arbetar förebyggande professionellt eller ideellt, kom från olika delar av Sverige. Medverkade gjorde forskare, politiskt ansvariga, sakkunniga och praktiker inom området. Många olika seminarier genomfördes. Eva Ahremalm och Lisa Arenö visade även värdet av interaktiv teater som metod att stimulera till gemensam reflektion och eftertanke.

Forskning och praktik

Charli Eriksson är professor i folkhälsovetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom:

- Konferensen är en inspirationskälla i det förebyggande arbetet och ger deltagarna möjlighet att både ta del av nya kunskaper och samtidigt dela med sig av sina egna. Vi har fått ett forum där forskning och praktik möts. Det är en del av vårt forskningsprogram kring idéburna organisationers ANDT-förebyggande arbete. Konferensen var också starten på uppdragsutbildningen Förebyggandets konst (7.5 högskolepoäng ), som vi genomför för femte gången.

I samband med konferensen sammanträdde också Regeringens råd för ANDT-frågor under ledning av statssekreterare Ragnwi Marcelid, som avslutade konferensen med att tala om utmaningar i det förebyggande arbetet.